Dashoguz.live – Täzelikler Portaly
weather dashoguz 23° C Daşoguz

Sport

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen sportunyň hem yzygiderli ösdürilýändigini aýratyn bellemek möhümdir. Ýurdumyzda amala aşyrylýan tutumly işler türkmen sportunyň dünýä çykmagyny, türgenlerimiziň halkara ýaryşlarynda köp sanly baýrakly orunlara mynasyp bolmagyny üpjün edýär. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan halkara ýaryşlaryň geçirilýän merkezi hökmünde hem dünýädäki abraýyny pugtalandyrýar. Şu ýylyň aprel aýynyň 15 — 20-si aralygynda paýtagtymyzda Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň üstünlikli geçirilmegi, onda türgenlerimiziň gazanan ýeňşi ata Watanymyzyň sport abraýyny äleme ýaýdy. Ýurdumyzyň «Galkan» hokkeý toparynyň bu ýaryşda gazanan ynamly ýeňşi berkarar döwletimizde türkmen sportunyň ösdürilmegine aýratyn uly ähmiýet berilýändiginiň nyşanyna öwrüldi. Täze taryhy eýýamda bedenterbiýe we sport babatynda durmuşa geçirilýän döwlet syýasaty halkara derejede belent ykrarnama eýe bolýar. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde sport toplumlarynyň, stadionlaryň we beýleki sport maksatly binalaryň yzygiderli gurlup ulanmaga berilmegi türgenlerimiziň dürli sport ýaryşlarynda üstünlikli çykyş etmegine giň mümkinçilikleri döredýär. Türgenlerimiz halkara ýaryşlara yzygiderli gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Bu bolsa ýaş türgenlerimize bolan buýsanjymyzy has-da artdyrýar. Häzirki wagta çenli Türkmenistan V Aziýa oýunlaryny, Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça «Amul — Hazar» halkara awtorallisini, Agyr atletika we Kuraş boýunça dünýä çempionatlaryny geçirmekde uly tejribe toplap, halkara sport äleminde özüniň ornuny has-da pugtalandyrdy. Türgenlerimiziň halkara ýaryşlarda gazanýan üstünlikleri bolsa berkarar döwletimizde sagdyn durmuş ýörelgesiniň barha rowaçlanýandygyny bütin aýdyňlygy bilen tassyklaýar.

20.05.2024 6
Sport

Ýakynda Lebap welaýatynyň  Türkmenabat şäherindäki 7-nji sport mekdebinde Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň we Türkmenistanyň sport göreş federasiýasynyň bilelikde guramagynda sportuň erkin göreş görnüşi boýunça 15 ýaşa çenli kiçi ýaşly ýetginjek türgenleriň arasynda Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Bu ýaryşa ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan we Aşgabat şäherinden ýaş türgenler gatnaşyp, özara güýç synanyşdylar. Ýaryşda Daşoguz welaýatynyň ýygyndy toparynyň düzüminde Akdepe etrabyndaky 7-nji sport mekdebiniň türgeni Baýly Baýramgulyýew 75 kg agram derejesinde çykyş edip, ähli garşydaşlaryndan üstün çykmagy başardy. Ol Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Hormat haty, şeýle hem Türkmenistanyň sport göreş federasiýasynyň gymmat bahaly ýadygärlik sowgatlary bilen sylaglandy. Baýly Baýramgulyýew bu ýaryşyň ýeňijisi bolmak bilen birlikde, Türkmenistanyň kiçi ýaşly ýetginjekler ýygyndy toparynyň düzümine hem saýlanyldy.

08.05.2024 17
Sport

Ýurdumyzyň sport abraýynyň artdyrylmagy babatynda durmuşa geçirilýän işler täze taryhy eýýamda has-da rowaçlanýar. Paýtagtymyzda aprel aýynyň 15 — 20-si aralygynda hokkeý boýunça halkara ýaryş üstünlikli geçirildi. 10 ýurtdan belli hokkeý toparlarynyň gatnaşmagynda geçirilen bu ýaryş dost-doganlygyň, agzybirligiň hem-de parahatçylygyň dabaralanmasyna öwrüldi. Ýaryşda ýurdumyzyň «Galkan» hokkeý toparynyň gazanan ýeňşi ähli ildeşlerimiziň toý şatlygyny belende göterdi. Bu şanly waka mynasybetli Türkmenistanyň  Prezidentiniň degişli Permanyna laýyklykda, ussat türgenleriň uly toparyna Türkmenistanyň hormatly atlarynyň dakylmagy olaryň ýeňşine berlen ýokary bahadyr. Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň döwrebap Gyşky oýunlar sport toplumynda ýokary derejede geçirilmegi Garaşsyz Watanymyzyň dürli iri sport bäsleşikleri bilen birlikde, sportuň gyşky görnüşleri boýunça halkara ýaryşlary geçirmäge hem ukyply döwletdigini dünýä ýüzüne ýene-de bir gezek äşgär etdi.

22.04.2024 6
Sport

  Aşgabatda geçirilýän hokkeý boýunça halkara ýaryş eýýäm ilkinji gününden ýokary guramaçylyk derejesine eýe boldy. Muny halkara sport baýramçylygyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen myhmanlar hem nygtaýarlar. Bu babatda meýletinçi talyplar hem kesgitlenen ugurlaryň 14-si boýunça iş alyp barýarlar. Has takygy, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinden, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinden, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinden, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinden, Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndan, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutyndan, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutyndan saýlanyp alnan talyplaryň 200-si akkreditasiýa kartlaryny resmileşdirmek; protokol; sport ýygyndylary; lukmançylyk hyzmatlary; desgany dolandyrmak; maglumat tehnologiýalary; ýaýlyma bermek, media we metbugat; ýaryşyň açylyş, ýapylyş, sylaglaýyş dabaralary; iýmit üpjünçiligi; ulag hyzmatlary; myhmanlary garşy almak we ugratmak; myhmanlary ýerleşdirmek ýaly ugurlar boýunça degişli ýardamlary berýärler. 11-nji martdan meýletinçi talyplary halkara ýaryşa taýýarlamak işlerine badalga berildi. Soňra bir aýyň dowamynda ýaryşyň geçiriljek ýerinde — Gyşky oýunlar sport toplumynda degişli okuwlar geçirildi. Olaryň dowamynda meýletinçi talyplara Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti, «Türkmenistan» ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy we käbir ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri tarapyndan halkara ýaryşyň dolandyryş merkeziniň işi, hokkeý sporty, meýletinçilik işinde özüňi alyp barmagyň düzgünleri, daşary ýurtly toparlary ugrukdyrmagyň tertibi we beýleki ugurlar boýunça düşünjeler berildi. Üstünlikli geçirilen okuwlaryň netijesinde, meýletinçi talyplar bu ýaryşa taýýarlykly geldiler.

16.04.2024 22
Sport

Paýtagtymyzda geçirilýän hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ilkinji güni hem «ilkinjilere» baý boldy. Şolaryň käbiri: — halkara ýaryşyň ilkinji şaýbasyny Özbegistanyň «Feniks» toparynyň wekili Abdusamad Nasirow geçirdi. Ol «Oman Nationals» topary bilen geçirilen duşuşygyň eýýäm 6-njy minudynda tapawutlanmagy başardy; — halkara ýaryşyň ilkinji günündäki dört duşuşykda derwezelere jemi 42 şaýba geçirildi; — ýaryşdaky ilkinji uly hasaply ýeňişleri Özbegistanyň «Feniks» we Türkmenistanyň «Galkan» toparlary gazandy. Özbek topary garşydaşyndan 8 şaýba köp geçirip, ýeňiş gazanan bolsa, «Galkan» garşydaşyndan 7 şaýbany köp geçirdi. Agzalýan duşuşyklarda «Feniksiň» «Oman Nationals» toparyny 11:3, «Galkanyň» bolsa «Bahreýn» toparyny 8:1 hasabynda ýeňendigini habar berýäris; — Türkmenistana wekilçilik edýän «Galkan» hokkeý toparynyň düzüminde halkara ýaryşdaky ilkinji şaýbany 20 ýaşly hokkeýçi Nowruz Baýhanow geçirdi; — «Feniks», «Akmola» (Gazagystan), «Adihis-Kazan» (Tatarystan Respublikasy) we «Galkan» halkara ýaryşda ýeňiş gazanan ilkinji toparlardyr; — ilkinji günüň duşuşyklarynda iň çalt geçirilen şaýba «Adihis-Kazanyň» hokkeýçisi Aidar Miftahowa degişli. Ol oýnuň birinji tapgyrynyň 2-nji minudynda tapawutlanmagy başardy.

16.04.2024 10
Sport

Şu günler paýtagtymyzda geçirilýän hokkeý boýunça halkara ýaryş dünýäniň sport jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekýär. Bagtyýar ildeşlerimiz bolsa bu ýaryşyň gyzykly duşuşyklaryna milli teleýaýlymlarymyzyň ikisi arkaly üç dildäki teswirleme bilen tomaşa etmäge mümkinçilik aldylar. «Türkmenistan: Sport» we «Ýaşlyk» teleýaýlymlarynda göni ýaýlymda alnyp görkezilýän duşuşyklary üç dilde teswirlemäge tejribeli teswirleýjiler bilen bilelikde Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň we Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň talyplary hem gatnaşýarlar. «Türkmenistan: Sport» teleýaýlymynyň teswirleýjisi Parahat Mämmetnurowyň gürrüň berşi ýaly, duşuşyklary türkmen dilinde teswirlemäge bu teleýaýlymyň hünärmenleriniň dördüsi gatnaşýar. Olar ýaryşyň guramaçylyk topary tarapyndan maglumatlar bilen doly üpjün edilýär. Duşuşyklary iňlis we rus dillerinde teswirlemäge bolsa ady agzalan ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýigitleriniň 16-sy gatnaşýar. Olaryň deň ýarysy «Türkmenistan: Sport», galany bolsa «Ýaşlyk» teleýaýlymynda duşuşyklara teswir berýär. Ýeri gelende aýtsak, halkara ýaryşyň duşuşyklaryny göni ýaýlymda alyp görkezmäge, gepleşikleri taýýarlamaga Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň işgärleriniň 100-e golaýy gatnaşýar. Şol sanda «Mir 24», «TRT Avaz», «CCTV» ýaly teleýaýlymlarynyň wekilleri hem uly we gysga göwrümli gepleşiklerdir söhbetdeşlikleri taýýarlap, agzalan teleýaýlymlarda halkara ýaryşy beýan etmäge goşant goşýarlar.

16.04.2024 13
Sport

15-nji aprelde paýtagtymyzda şaýbaly hokkeý boýunça halkara ýaryşyň açylyş dabarasy boldy. Oňa Ýewropanyň we Aziýanyň 10 ýurdundan toparlar gatnaşýar. Ýaryşyň ähli duşuşyklarynyň geçiriljek ýeri bolan Gyşky oýunlar sport toplumynyň 10 müň orunlyk meýdançasyna tomaşaçylar ýygnandylar. Bu ýerde baýramçylyk ýagdaýy emele geldi. Tolgundyryjy pursat ýetip gelýär: sport toplumynyň meýdançasyna bäsleşige gatnaşýan ýurtlaryň Döwlet baýdaklary getirilýär. Açylyş dabarasynyň resmi bölegi başlanýar. Dabaraly ýagdaýda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Gutlagy okalýar. Dabaranyň tolgundyryjy pursady gelip ýetýär: hokkeý boýunça halkara ýaryşa badalga berilýär. Türkmenistanyň Döwlet senasynyň belentden ýaňlanmagynda sport toplumyndaky monitorlarda Watanymyzyň ýaşyl tugy peýda bolýar. Dabaranyň resmi açylyşy tamamlanandan soňra, medeniýet we sungat ussatlarynyň hem-de sport mekdepleriniň okuwçylarynyň aýdym-sazly sahnalaşdyrylan çykyşlaryna orun berildi. Soňra bolsa «A» toparçada çykyş edýän «Galkan» (Türkmenistan), «Bahrain Ice Hockey Club» (Bahreýn), «Ice Box Iran Mall» (Eýran), «Oman Nationals» (Oman), «Feniks» (Özbegistan) toparlarynyň hokkeýçileri meýdança çykdylar. «B» toparça bolsa «Wolat» (Belarus), «Akmola» (Gazagystan), «Dordoý» (Gyrgyzystan), «Adihis-Kazan» (Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy), «Team-Türkiye» (Türkiýe) toparlaryndan ybaratdyr. Toparçalaryň ýeňijileri 20-nji aprelde geçiriljek finalda baş baýrak ugrunda bäsleşerler. Ikinji orny eýeleýän toparlaryň arasynda bolsa bürünç medallaryň eýeleri kesgitleniler. Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň esasy bölegini düzýän «Galkan» toparynyň hokkeýçileri bu ýaryşa örän netijeli taýýarlyk gördüler. Olar fewral-mart aýlarynda Belarusdaky türgenleşik ýygnanyşygyna, Günorta Afrika Respublikasynyň Keýptaun we Gyrgyzystanyň Bişkek şäherlerinde geçirilen halkara ýaryşlara gatnaşdylar. B.Allaýarowyň şägirtleri ýaryşa taýýarlygyň ahyrky tapgyryny «Galkan» gyşky oýunlar merkezinde RF-niň Tatarystan Respublikasyndan tejribeli tälimçi A.Makarowyň ýolbaşçylygynda geçirdiler. Hünärmen ştab-kwartirasy Kazanda ýerleşýän Yslam ýurtlarynda hokkeýi ösdürmek boýunça hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerinde Türkmenistanyň Hokkeý federasiýasyna wekilçilik edýär. Türkmenistanyň 8 gezek çempiony «Galkan» Bahreýniň toparyna garşy başlangyç oýny üstünlikli başlady. Duşuşygyň eýýäm 3-nji minutynda 20 ýaşly N.Baýhanow şaýbany garşydaşyň derwezesine geçirip, ýaryşyň ilkinji goluny geçirdi. Bir minutdan soňra bolsa P.Barkowskiniň urgusyny myhmanlaryň derwezebany saklap bilmedi. Ýene iki minutdan soň bahreýnlileriň derwezesine üçünji şaýba geçirildi. Oňa A.Wahowskiý öz adyny ýazdyrdy. Duşuşygyň birinji bölegi tamamlanýança, B.Döwletmyradow we A.Geldimyradow garşydaşlarynyň derwezesine iki şaýba geçirdiler. Toparlar arakesmä «Galkanyň» peýdasyna 5:0 hasabynda çykdylar. Duşuşygyň ikinji böleginde Bahreýniň hokkeýçileri hasaby açdylar. Emma oýnuň üçünji böleginde türkmen hokkeýçileri depginini güýçlendirip, garşydaşyň derwezesine ýene üç şaýba geçirdiler. Şunuň bilen birlikde, meýdançanyň ortasyndan D.Hydyrowyň geçiren altynjy şaýbasy has täsirli boldy. Soňra A.Nuryýew tapawutlandy. Oýnuň soňky minutynda Baýmyrat Baýmyradow ahyrky şaýbany geçirdi. «A» toparçada ozal geçirilen beýleki duşuşykda Özbegistanyň «Feniks» topary «Oman Nationals» toparyny 11:3 (6:1, 1:0, 4:2) hasabynda utdy. Bu oýunda ýeňiji toparyň düzüminde çykyş eden 16 ýaşly B.Najmiýew ýaryşdaky ilkinji şaýbany geçirdi. «B» toparçada Gazagystanyň «Akmola» we RF-niň Tatarystan Respublikasynyň «Adihis-Kazan» toparlary ýeňiş gazandylar. Gazagystanly türgenler Türkiýäniň «Team-Türkiye» toparyny 5:3 (0:1, 2:1, 3:1) hasabynda, russiýaly türgenler bolsa Gyrgyzystanyň «Dordoý» toparyny 8:3 (4:1, 1:2, 3:0) hasabynda utdular. Ýaryşyň 2-nji tapgyrynyň oýunlary 16-njy aprelde «Galkan» (Türkmenistan) — «Oman Nationals» (Оman), «Bahrain Ice Hockey Club» (Bahreýn) — «Ice Box Iran Mall» (Eýran), «Wolat» (Belarus) — «Team-Türkiye» (Türkiýe), «Akmola» (Gazagystan) — «Dordoý» (Gyrgyzystan) tertibinde geçiriler.

16.04.2024 9
Sport

Golaýda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Boks federasiýasy tarapyndan sportuň boks görnüşi boýunça 2006-2007-nji ýyllarda doglan ýaşlaryň arasynda Türkmenistanyň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirildi. Ýaryşa 13 agram derejesi boýunça 100-e golaý ýaş türgen gatnaşdy. Ýaryşyň esasy maksady Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek babatda edýän tagallalaryna üstünlik gazanmak bilen jogap bermekden, ýurdumyzyň ýygyndy toparyna türgenleri saýlap-seçip almakdan, boksy ösdürmekden ybarat bolup durýar. Çekeleşikli geçen bäsleşikde Daşoguz welaýatynyň türgenleri  hem oňat netije gazandylar. Öz agram derejeleri boýunça Samandar Haýtbaýew, Mekan Durdyýew, Kerim Rahmanberdiýew 1-nji orna, Nurmyrat Saparow, Daýanç Durdynepesow bolsa 2-nji orna mynasyp boldular. Ýaryşyň ýeňijilerine Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň we Türkmenistanyň Boks federasiýasynyň Hormat hatlary, medallary we gymmat bahaly sowgatlary gowşuryldy.

08.04.2024 9
Sport

Golaýda sportuň woleýbol görnüşi boýunça Türkmenistanyň birinjiligini almak ugrunda 2007-nji ýylda doglan we ondan kiçi ýaşly oglanlaryň hem-de gyzlaryň arasynda ýaryş Mary welaýatynda geçirildi. Ýaryşa Daşoguz welaýatynyň woleýbolçy gyzlar topary hem uly höwes bilen gatnaşdy. Şunlukda, örän çekeleşikli hem-de gyzykly geçen ýaryşda üstünlikli çykyş edip, Daşoguz şäherindäki 6-njy sport mekdebiniň gyzlar topary ikinji orna mynasyp boldy. Ýaryşyň ýeňijilerine Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Hormat hatlary hem-de Türkmenistanyň Milli woleýbol federasiýasynyň Kubogy we hemaýatçylaryň gymmat bahaly sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

26.03.2024 20
Sport

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe güneşli Diýarymyz dünýäde sportuň rowaçlanýan, olimpiýa hereketiniň we halkara hyzmatdaşlykda parahatçylygyň, hoşniýetliligiň ileri tutulýan ýurdy hökmünde ykrar edilýär. Häzirki wagtda Türkmenistan iri halkara ýaryşlaryň, çempionatlaryň yzygiderli geçirilýän ýurdy bolmak bilen, sportuň parahatçylygy, abadançylygy we birek-birege ynanyşmagy öňe sürýän ýörelgelerini bütin dünýäde dabaralandyrýar. Geçen ýylyň ahyrynda gözel paýtagtymyzda Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň uly ruhubelentlige, ýokary guramaçylyga beslenip geçirilmegi ýurdumyzyň halkara sport abraýyny has hem belende göterdi. Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň 15 — 20-nji apreli aralygynda Aşgabat şäherinde hokkeý boýunça halkara ýaryşy geçirmäge ygtyýar berilmegi bagtyýar halkymyzyň, dünýä jemgyýetçiliginiň hem-de sport janköýerleriniň uly hoşallygyna eýe boldy. Ýurdumyzda halkara derejeli ýaryşlaryň yzygiderli geçirilmegi jemgyýetimizde sport işjeňligini, sagdyn durmuş ýörelgesini ýaýbaňlandyrmaga aýratyn ähmiýet berilýändigine aýdyň güwä geçýär.

26.03.2024 25