Dashoguz.live – Täzelikler Portaly
weather dashoguz 25° C Daşoguz

Jemgyýet

Ýurdumyzda ilat arasynda hem-de ýaşlar bilen sagdyn durmuş ýörelgesini yzygider wagyz etmek boýunça berilýän tabşyryklary ýerine ýetirmek maksady bilen, ýakynda Daşoguz şäher hassahanasynyň KA-nyň ilkinji guramasynyň, welaýat Polisiýa müdirliginiň, TMÝG-niň Daşoguz şäher geňeşiniň bilelikde guramaklarynda «Sagdyn nesil — bagtyýar jemgyýet» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Hassahananyň mejlisler zalynda geçirilen duşuşyga saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri gatnaşdylar. Wagyz-nesihat duşuşygynda guralan çykyşlarda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ilatyň asuda, bagtyýar ýaşaýyş-durmuşy üçin alnyp barylýan beýik işler, şeýle hem ýaramaz endiklerden daşda durup, ahlak arassalygyna, milli ýörelgelerimize, edep-kadalaryna eýerip çekilýän halal zähmetiň höziri dogrusynda gürrüň etdiler. Geljegimiz bolan ýaş nesliň sagdyn durmuş ýörelgelerine ygrarly bolmagy, sagdyn, kämil şahsyýetler bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikleriň döredilýändigi uly buýsanç bilen bellenildi.

21.06.2024 6
Jemgyýet

«Kalplara nur, ömre ylham Pyragy, Galkynyşly döwrüň röwşen çyragy» diýen at bilen, TDP-niň Daşoguz welaýat komitetiniň guramagynda Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebinde döredijilik bäsleşigi geçirildi. Bäsleşige welaýatyň orta hünär okuw mekdeplerinde bilim alýan talyp ýaşlar gatnaşdylar. Onuň dowamynda talyplar ajaýyp döwrümizi wasp edýän goşgularyny labyzly okamak, beýik söz ussady Magtymguly Pyraga bagyşlanan goşgusyny ýatdan aýtmak, şeýle hem hödürlenen mowzuklar esasynda bije çekip, özlerine düşen mowzuk boýunça goşgy ýazmak boýunça bäsleşdiler. Bäsleşigiň ýeňijilerine hem-de oňa gatnaşanlara TDP-niň Daşoguz  welaýat komiteti tarapyndan Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

21.06.2024 6
Jemgyýet

Golaýda şeýle şygar bilen milli däp-dessurlarymyzy, gymmatly ýörelgelerimizi, maşgala mukaddesligini wagyz etmek, ahlak arassalygyny ündemek maksady bilen, Daşoguz welaýat kitaphanasynda söhbetdeşlik geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň, «Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasynyň bilelikde guramagynda geçirilen söhbetdeşlige Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Enejan Amanýazowa, TZB-niň welaýat bölüminiň kätibi Leýla Akbaýewa, «Daşoguz habarlary» gazetiniň habarçysy Bazargül Ballyýewa, welaýat RÝNÝ bölüminiň müdiri Altyn Bekiýewa, mährem ene Gülsoltan Saparowa, şeýle hem Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň talyp gyzlary gatnaşdylar. Söhbetdeşlikde çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan belent tutumly işleriň döwrümizi bezeýändigi, döwletimizi beýgeldýändigi dogrusynda nygtadylar. Şeýle hem ýaşlaryň milli ýörelgelerimize eýerip, maşgala mukaddesligine ygrarly bolmaklary ündeldi.

20.06.2024 6
Jemgyýet

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabynyň  Altyn ýol geňeşligindäki Dilewar oba medeniýet öýünde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli medeni çäre geçirildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň, Tebigaty goramak jemgyýetiniň welaýat bölüminiň hem-de Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda geçirilen çärä talyp ýaşlar, mugallymlar gatnaşdylar. Çärede çykyş edenler ynsan kalbynyň ruhy joşgunyna deňelýän milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň häzirki ajaýyp döwrümizde belent sepgitlere eýe bolýandygy hem-de Gündogaryň görnükli söz ussady Magtymguly atamyzyň çuňňur pähim-paýhasa ýugrulan many-mazmunly goşgularynyň ähmiýeti dogrusynda giňişleýin gürrüň etdiler. Şeýle hem dana şahyrymyzyň şygyrlarynyň ösüp gelýän ýaş nesli watansöýüjilik, ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemekde uly ähmiýete eýe bolup durýandygy babatda buýsanç bilen belläp geçdiler.

12.06.2024 10
Jemgyýet

Şu günler güneşli Diýarymyzda bagtyýar çagalaryň tomusky dynç alşy ýatda galyjy pursatlara beslenip dowam edýär. Daşoguz welaýatyndaky «Bagtyýar nesil» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezini hem bagtyýar çagalaryň şatlyk-şowhuny, gülki sesleri gurşap aldy. Bu merkezde üç tapgyrda — her tapgyrda 300, jemi 900 çaga dynç alýar. Häzirki wagtda bolsa merkezde tomusky dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyry dowam edýär. Ähli amatlyklary bolan merkezde dynç alýan çagalaryň şatlyk-şagalaňy bu ýerde guralýan dabaralaryň baý many-mazmuny bilen utgaşyp, göwünleri galkynan körpeleriň durmuşyna röwşenlik çaýýar. Merkezde kitaphanadyr muzeý, şeýle hem sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaklary üçin ýörite woleýbol, basketbol, tennis meýdançalary dynç alýan çagalaryň hyzmatynda. Bagtdan paýly balalar merkezde öz wagtlaryny diýseň gyzykly we many-mazmunly geçirýärler. Çagalaryň arzyly tomusky dynç alyş günleri olara ajaýyp pursatlary, ruhubelent duýgulary bagyş edýär.

10.06.2024 7
Jemgyýet

Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda ýurdumyzyň halkalaýyn energiýa ulgamynyň taslamasynyň amala aşyrylmagynyň çäklerinde Balkan — Daşoguz ugry boýunça güýjenmesi 500 kilowoltlyk Daşoguz elektrik bekediniň dabaraly ulanmaga berilmegi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň taryhy ähmiýetli wakalarynyň biri boldy. Bu beket Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda «Ahal — Balkan» we «Balkan — Daşoguz» ýokary woltly howa elektrik geçirijisiniň we podstansiýalaryň gurluşygy üçin enjamlary, materiallary we awtotehnikalary satyn almak hem-de telemehanika ulgamlaryny gurnamak barada şertnamalary baglaşmak hakynda kabul eden Kararynyň esasynda guruldy. Bu howa elektrik geçirijisiniň, bekediň gurluşygyny «Daşoguzenergogurluşyk», «Lebapenergogurluşyk», «Aşgabatenergogurluşyk», «Daşoguzobagurluşyk», «Daşoguznebitgazgurluşyk» we başga-da ençeme döwlet hem-de hususy kärhanalaryň gurluşykçylary ýokary depginde alyp bardylar. Şonda Türkmenistanyň Prezidentiniň  2022-nji ýylda Daşoguz welaýatyna sapary mahalynda bu ugurda amala aşyrylýan işler bilen ýakyndan tanyşmagynyň we olara yzygiderli beren kömek-goldawlarynyň ýardamy örän uly boldy. Milli Lider «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly kitabynda: «Ahal — Balkan we Balkan — Daşoguz ugurlary boýunça halkalaýyn energiýa ulgamynyň taslamasynyň amala aşyrylmagy ýurdumyzyň bir bitewi energiýa ulgamyny döretmäge mümkinçilik berýär. Taslamanyň baş maksady elektrik energiýasynyň öndürilişini artdyrmakdan hem-de Aşgabadyň we welaýatlaryň energiýa ulgamlaryny bitewi energetiki halka birikdirmek arkaly içerki sarp edijileri energiýa bilen üpjün etmegiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmakdan ybaratdyr» diýip belläp geçýär. Munuň özi bu taslamanyň ähmiýetiniň örän uludygyny subut edýär. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, halkymyzyň durmuş derejesiniň barha ýokarlanmagy, şonuň ýaly-da, dürli ugurlar boýunça iş alyp barýan önümçilik kärhanalarynyň, hyzmat ediş nokatlarynyň sanynyň yzygiderli köpelmegi bilen ýurdumyzda, şol sanda Daşoguz welaýatynda hem  elektrik energiýasyny bökdençsiz üpjün etmek esasy wezipeleriň birine öwrülýär. Şonda ýurdumyzda halkalaýyn energoulgamynyň hereket etmegi bu meseleleriň doly çözülmegine uly goşantdyr. Çünki ol halkymyzy elektrik energiýasy bilen öz wagtynda, üznüksiz üpjün etmegiň ygtybarly daýanjydyr.

08.06.2024 15
Jemgyýet

Iýun aýynyň toýlara beslenip gelen ilkinji günlerinde Daşoguz şäherinde 144 maşgala niýetlenen täze, döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň birbada 8-siniň ulanmaga berilmegi ildeşlerimiziň durmuşynda taryhy waka öwrüldi. Türkmenistanyň  Prezidentiniň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen parasatly şygaryndan ugur alyp, bina edilýän döwrebap ýaşaýyş jaýlary bagtyýar maşgalalaryň şatlygyny goşalandyrýar. Daşoguz şäheriniň Gülüstan şäherçesinde hem-de Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň we Alp Arslan köçesiniň ugrunda 4 sany 4 gatly döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabaralary toýly günleriň şatlygyny has-da artdyrdy. Ýeri gelende bellesek, döwrebap ýaşaýyş jaýlary otaglarynyň ýerleşişi taýdan amatly bolup, bagtyýar raýatlarymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagy üçin ähli mümkinçilikleri özünde jemleýär. Döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygyny hususy gurluşyk kärhanalarynyň alyp barandygyny uly buýsanç bilen bellemek möhümdir. «Derkar» hojalyk jemgyýeti hem-de «Ak bagt», «Nurly badalga» hususy kärhanalary tarapyndan bina edilen ýaşaýyş jaýlarynda jaý toýuny tutan bagtyýar maşgalalaryň begenjiniň çägi ýok. Biz hem toýly günlerde döwrebap ýaşaýyş jaýlaryna eýe bolan bagtyýar maşgalalara «Ýurt garşy alsyn!» diýýäris. Goý, täze jaýlar rysgal-bereketli, toýly bolsun!

07.06.2024 13
Jemgyýet

Türkmenistanyň Prezidentiniň Daşoguz welaýatyna amala aşyran sapary göwün galkyndyryjy wakalara beslendi. Bu sahawatly gün «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Daşoguzawtoulag» önümçilik birleşigine häzirki zaman awtobuslaryň 200-e golaýynyň sowgat hökmünde gowşurylmagy bagtyýar raýatlarymyzda uly hoşallyk duýgusyny döretdi. Täze awtoulaglaryň gelip gowuşmagy mynasybetli Daşoguz şäheriniň döwrebap awtomenzilinde guralan toý dabarasy ildeşlerimiziň kalbyndaky egsilmez şatlygy, belent buýsanjy alamatlandyrdy. Täze awtobuslar milli däp-dessurlarymyzy berjaý etmek bilen garşy alyndy. Halkymyzda täze dogan Güni, Aýy, sowgat berlen serpaýy maňlaýyňa sylmak ýagşylyga ýorulýar. Bu dessury berjaý eden mährem enelerdir il sylagly ýaşulular bagtyýar raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak babatda ägirt uly işleri amala aşyrýan hormatly Prezidentimize alkyş aýtdylar, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durmuşa geçirilýän il-ýurt bähbitli işleriň rowaçlyga beslenmegini dileg etdiler. Ähli döwrebap şertler we kämil tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan häzirki zaman awtobuslaryň gelip gowuşmagy mynasybetli guralan toý dabarasy welaýatyň medeniýet we sungat ussatlarynyň, döredijilik toparlarynyň taýýarlan aýdym-sazly çykyşlary bilen utgaşdy. Döwletimiz tarapyndan  sowgat berlen täze döwrebap awtobuslar ilkinji ýolagçylary bilen welaýatyň etrapdyr şäherlerine sary ýola düşdi. Dabara gatnaşyjylar täze awtobuslarda uly hoşallyk, belent buýsanç duýgularyny başdan geçirýän ilkinji ýolagçylara ak ýol arzuw etdiler.

06.06.2024 11
Jemgyýet

Halkymyz nesil dowamaty bolan perzendini dünýä baýlygyndan zyýada görüp, maşgala bagtyna deňeýär. Onuň edep-terbiýeli, il-güne peýdaly adam bolup ýetişmegini gazanmagy mukaddes borç hasaplaýar. Ata-babalarymyz çagany ýaşlykdan tertip-düzgüne, milli terbiýä salmagy ündeýärler. Bu ýörelgäni gündelik durmuşda ulanýan enelerimiz entek sallançakda ýatan bäbejigi ene söýgüsi bilen gurşap, gulagyny mähir bulagy hasaplanýan hüwdülerinden gandyrýarlar. Oglanjyklaryň ulalanda watanperwer, edermen, il-güne, maşgalasyna wepaly, zähmetsöýer, gerçek, goç ýigit bolup ýetişmegini ündese, gyzjagazlaryň uýat-haýaly, eli çeper, dili şirin, mähir-mylakatly maşgala bolup ýetişmeklerini sargaýarlar. Şeýlelikde, entek gaty kiçidigine seretmezden, ejesidir beýleki gyz doganlarynyň gapdalynda güýji ýetäýjek zatlaryny göterip, saçak bezeýän, ulugyz çykan doganlaryna meňzemäge çalyşýan gyzjagazlary synlap, asylzada enelerimiziň nusgalyk ýollaryna guwanýarsyň. Milli terbiýämizde çaganyň zähmetine ýokary baha berip, ony goldamak, şeýlelikde, olarda öz güýjüne bolan ynamy döretmek esasy ugurlaryň biridir. Ulalyp akyly kämilleşse-de, käwagt töweregindäkileriň armasyny ýetirmegi ýa-da ýerine ýetirýän işiniň ähmiýetini duýup, hoşallyk bildirmegi adamy begendirýär. Onsoň mylaýym, göwne ýakymly sözleriň ýaşajyk çagalary has-da ganatlandyrjakdygy düşnüklidir. Ata-eneleriň çagalaryň ýaşyna görä ýumuş tabşyryp, soňra belli bir wagt geçenden soň, ol işiň hiline syn etmegi, kabul edip almagy çagada öz edýän işine bolan jogapkärçiligi artdyrýar. «Berekella, balam, öý-içerini gül pürkülen ýaly edipsiň!» ýa-da «Ynha, seniň eken gülleriňden çemen bogup, dostlaryňa sowgat ederis!» diýen ýaly öwgüli sözler çagany işe, zähmet çekmäge, öz zähmetiniň miwesini görmäge höweslendirýär. Ýurdumyzda milli folklora, halk döredijiligine ägirt uly üns berilmegi milli ruha beslenýän wagyz-nesihat çäreleri, bäsleşikler, duşuşyklar ýaş nesliň milli ýörelgelerimizi mynasyp dowam edýän, kämil ynsanlar bolup ýetişmeginde örän ähmiýetlidir.

04.06.2024 14
Jemgyýet

Halk döredijiliginiň jümmüşinde egsilmez hazyna ýatyr. Milli lybaslarda, şaý-sepler bilen bezelen gyzlarymyzyň halk döredijiliginden ýerine ýetirýän läleleri, hüwdüleri, monjugatdy oýunlary, küştdepdi tans sungaty, hymmyllary, «Çapak», «Haý öleň», «Şykga-şykga bilezik» ýaly gazallary, ýerine ýetirýän tanslary gönüden-göni saglyga täsir edýän hereketlere beslenendir. Toýlarda ýerine ýetirilýän hereketli pursatlaryň biri bolan «Gelne baş salmak» däbinde gelin-gyzlarymyzyň gyz tarapy, gaýyn tarap bolup güýç synanyşmaklary özboluşly hem-de gyzykly. Halk döredijiliginde ynsan saglygy bilen bagly birnäçe aýtgylar, nakyllar, tymsallar hem bar: «Giç ýat-da ir tur, alty pişegi artyk ur», «Ýüz görmedik ýüzi ýeňer, ýüwrük — düzi», «Çekseň zähmet — ýagar rehnet» ýa-da «Läle kakan bilen gopuz çalana damak keseli bilen diş agyrysy gelmez», «Hymmyl oýnasaň, iç-goş sagdyn bolar». Il arasynda gyzamyk çykaryp bilmeýän çaga dutaryň sapyny dişledip saz çalnanda, gyzamygyň örýändigi, saz, söz we hereket bilen gyzamygy bejerip bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Lälelerde bolsa el kakuwy bilen boýun boşlugynyň gan aýlanyşygynyň sazlaşmagy netijesinde, edilýän hereketiň zenanlaryň saglygyna uly täsiriniň bardygyny aňladýar. Halk döredijiligindäki matallaryň ynsan paýhasyny çuňlaşdyrmak bilen bir hatarda, ýatkeşligiň ýitileşmegine-de täsiri bardyr. Türkmen halk döredijiliginde dessanlar, ertekiler hem gönüden-göni öz diňleýjisine akyl-paýhasly bolmagy, sagdyn-durmuş ýörelgesine eýermegi öwredýär.

03.06.2024 19

Täze habarlar

Jemgyýet Kalplara nur, ömre ylham Pyragy
21.06.2024   6
Jemgyýet Sagdyn durmuş wagyz edildi
21.06.2024   6
Ykdysadyýet Giň meýdanlardaky joşgunly zähmet
20.06.2024   6
Ykdysadyýet Ýokary hilli önümler
19.06.2024   6
Ykdysadyýet Gowaça bejergisi güýçli depginde
18.06.2024   9
Medeniýet Bagşyçylygyň gadymy ojagy
17.06.2024   7
Jemgyýet Goşa toýuň şanyna
12.06.2024   10