Dashoguz.live – Täzelikler Portaly
weather dashoguz 23° C Daşoguz

Jemgyýet

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde yglan eden «Biz — Arkadag Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri» atly bäsleşigiň birinji tapgyry Daşoguz welaýatynzda uly ruhubelentlikde geçirildi. Bagtyýar nesilleriň kalbynda ata Watanymyzyň gözelliklerine, ýurdumyzyň ösüşlerine hem-de parahatçylyga bolan söýgini kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýe bolan bäsleşik berkarar döwletimizde hormatly Prezidentimiz we Gahryman Arkadagymyz tarapyndan döredijilik bilen meşgullanýan ýaş nesilleriň aýratyn üns-alada bilen gurşalyp alynýandygynyň aýdyň nyşanyna öwrüldi. Bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, 14 ýaşa çenli çagalaryň çeken surat eserleriniň sergisi welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde ýaýbaňlandyryldy. Emin agzalary bäsleşigiň düzgünine görä, zehinli çagalaryň 50 sany işini TMÝG-niň Merkezi geňeşine hödürlediler.

24.05.2024 7
Jemgyýet

Golaýda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň we «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumynyň açylmagy mynasybetli, «Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasynyň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýat geňeşi hem-de Daşoguz welaýat kitaphanasy bilen bilelikde guran «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşligi täsirli pursatlara baý boldy. «Şan-şöhraty dünýä dolan Pyragy, döwürleriň, köňülleriň çyragy» ady bilen geçirilen söhbetdeşligiň dowamynda çykyş edenler «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumynda daşary ýurtly söz ussatlarynyň heýkelleriniň oturdylmagynyň uly ähmiýete eýedigini nygtadylar. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, asman we Zemin içre akyldar şahyrymyzyň beýik ýadygärliginiň Köpetdagyň eteginde seleňläp görünýändigi çykyşlarda giňişleýin aýdyldy. Söhbetdeşligiň dowamynda akyldar şahyrymyzyň goşgulary ýerleşdirilen «Magtymguly» atly kitabyň çapdan çykmagynyň tutuş halkymyzy begendirendigi aýdyldy.

23.05.2024 6
Jemgyýet

Gündogar edebiýatynda özüniň ajaýyp we gaýtalanmajak döredijiligi bilen öçmez yz galdyran türkmeniň akyldar ogly Magtymguly Pyragynyň edebiýat meýdanyna gelmegi hem-de onuň özboluşly şygryýet dünýäsi adamzadyň asyrlarboýy halk döredijiligidir ýazuw ýadygärliklerinde döreden edebi mirasyndan üzňe bolman, eýsem şahyryň döredijiligi şol eserler bilen aýrylmaz baglanyşyk saklaýar. Akyldar şahyryň şygryýet ummanynyň terbiýeçilik ähmiýeti örän uludyr. Onuň parasatly sözleri ähli döwürleriň nesilleri üçin terbiýe mekdebidir. Magtymguly Pyragynyň kämil şahyrana şahsyýetiniň ýene bir aýratyn tarapy onuň türkmen edebi diliniň düýbüni tutanlygydyr. Soňky ýaşap geçen şahyrlara akyldaryň eserleri uly täsir edipdir. Akyldar şahyryň edebi mirasy köptaraply. Onuň döredijiliginde watançylyk, durmuş baradaky garaýyşlar, ynsan terbiýesi, söýgi, gözellik, ahlaklylyk ýaly meseleler öz ornuny tapypdyr. Döredilen döwründen bäri şahyryň ençeme goşgulary saza goşulyp, aýdym bolup ýaňlanýar. Şygyr setirlerinde pikirleriň durmuş bilen baglylykda beýan edilmegi bolsa şahyryň ussatlygyndan habar berýär. Şonuň üçin Magtymguly Pyragynyň şahyrana dünýäsi müňýyllyklaryň dowamynda kemala gelen halk pelsepesine, milletiň kalbynyň owazyna, türkmen ruhunyň synmajak sütünine öwrülip, köpleriň ünsüni özüne çekýär. Daşary ýurtlarda Magtymguly atamyzyň heýkelleriniň oturdylmagy halkyň parasadyna goýlan ýokary bahadyr. Magtymguly Pyragynyň şahsyýeti dünýäniň dürli künjeklerinden bolan türkmen medeniýetiniň taryhyny öwrenijileriň, alymlardyr edebiýatşynaslaryň, sungaty öwrenijileriň, ýazyjylaryň aýratyn ünsüni çekýär.

21.05.2024 8
Jemgyýet

Garaşsyz ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen halysynyň baýramy uly dabaralara beslenip bellenilip geçilýär. Munuň özi halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň naýbaşylarynyň biri hasaplanylýan türkmen halysyna, halyçylyk sungatyna, ony şeýle kämil derejelere ýetiren gelin-gyzlara belent sarpanyň nyşanydyr. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz türkmen halysynyň şan-şöhratyny dünýä ýaýmak, onuň döreýiş taryhyny öwrenmek boýunça çäksiz uly işleri amala aşyrdy. Muňa Milli Lideriň «Janly rowaýat», «Arşyň nepisligi» atly kitaplarynda beýan edilýän wakalar, berilýän gürrüňler, getirilýän rowaýatlar hem doly şaýatlyk edýär. «Janly rowaýat» kitabynda: «Eger aýdym-saz sözlerde we owazlarda halk durmuşyny beýan edýän bolsa, onda halylarda guşlaryň ganat ýaýmagy, kebelekleriň tolgundyryjy ganat kakmagy, ýeňiljek ýel öwsüşi, dag çeşmesiniň şirrildisi, gül ýapraklarynyň şygyrdysy reňklerde ýüze çykýar» diýlip, çäksiz söýgi-guwanç bilen aýdylýar. Belläp geçişimiz ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň halyçylyk sungatyny ösdürmäge, bu babatda derwaýys şertleri döretmäge aýratyn uly üns berýär. Şonuň netijesinde ata Watanymyzyň dürli künjeklerinde täze halyçylyk kärhanalary açylýar, ozaldan bar bolanlarynyň mümkinçilikleri artdyrylýar. Mundan başga-da, türkmen halysyna bagyşlanan çäreler, sergiler, maslahatlar geçirilip, halyçylyk sungatynyň we halyçy gelin-gyzlarymyzyň abraý-mertebesi belende göterilýär. Olara gatnaşýan, syn edýän ildeşlerimiziň, şonuň bilen birlikde-de, daşary ýurtly myhmanlaryň täsirli gürrüňleri muny aýdyň tassyklaýar. Ýurdumyzda döredilýän şeýle giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, Daşoguz welaýatynyň çäklerinde hem halkymyzyň halyçylyk sungatyny, ýol-ýörelgelerini rowaçlandyrmaga gönükdirilen möhüm işler amala aşyrylýar. Bu babatda Daşoguz çeper halyçylyk kärhanasynyň we onuň etraplardaky önümhanalarynyň ussat halyçy gelin-gyzlarynyň bitirýän hyzmatlary örän saldamlydyr. Ýeri gelende aýtsak, geçen ýyllarda olaryň ençemesi Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ada, ýokary döwlet sylaglaryna mynasyp boldular. Bu belent hormat-sarpa bilen ruhy galkynan tejribeli halyçylar häzirki günlerde has-da öndürijilikli zähmet çekýärler. Şol bir wagtyň özünde-de olar ömürlerini bagyş eden kärleriniň inçe syrlaryny ýaşlara öwretmek, şeýlelikde, bu gadymy hünäriň uzak geljege dowam etmegine goşant goşmak barada hem ýadawsyz alada edýärler.

20.05.2024 9
Jemgyýet

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli, TZB-niň Daşoguz welaýat we Daşoguz şäher bölümleriniň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. «Kalbymda dessanym, dilde aýdymym, belentde parlaýar ýaşyl Baýdagym» diýen at bilen Daşoguz şäher häkimliginiň mejlisler jaýynda geçirilen maslahata bilim, saglygy goraýyş, medeniýet ulgamlarynyň ilkinji zenanlar guramalarynyň başlyklary, işjeň agzalary, mährem eneler gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenler bedew batly ösüşler bilen belent sepgitlere barýan ýurdumyzda toýlaryň goşa-goşadan gelýändigi, onuň hem türkmen bagtynyň çüwmegi bilen düşündirilýändigi barada täsirli gürrüň etdiler. Esasy Kanunymyzyň kabul edilmegi, Döwlet baýdagymyzyň döredilmegi türkmen jemgyýetiniň berkarar döwlet bolmak baradaky maksatlarynyň hasyl bolandygynyň güwäsi bolup, bu goşa mukaddesligiň saýasynda taryhy ösüşleriň başdan geçirilýändigi dogrusynda uly buýsanç bilen nygtaldy. Döwrüň taryhy ösüşlerine laýyklykda, ýurdumyzda amala aşyrylan konstitusion özgertmeleriň döwletiň hem jemgyýetiň bähbitlerini ileri tutmak bilen, ýaşyl Baýdagymyzyň buýsanç bilen parlamagyna uly esas berendigi barada çykyşlarda giňişleýin gürrüň edildi. Dabaranyň dowamynda şäher medeniýet merkeziniň sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary oňa gatnaşyjylara ruhy lezzet paýlady.

16.05.2024 8
Jemgyýet

Golaýda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Bilim ministrliginiň bilelikde yglan eden «Iň gowy haly gurnagy» atly bäsleşiginiň Daşoguz welaýat tapgyry geçirildi. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde, mekdepden daşary bilim edaralarynda hereket edýän haly gurnaklarynyň arasynda yglan edilen bäsleşigiň bu tapgyry Daşoguz şäherindäki «Bagt köşgi» toý dabaralary merkezinde geçirildi. Bäsleşik okuwçy gyzlarda zähmetsöýerligi, gyz edebini, ahlak gözelligini, türkmen gyzlaryna mahsus bolan asylly gylyk-häsiýetleri terbiýelemek, ene-mamalarymyzdan miras galan däp-dessurlarymyza sarpa goýmak, waspy dünýä ýaň salan halyçylyk sungatymyza, zähmete bolan söýgini kemala getirmek ýaly asylly ýörelgeleri maksat edinýär. Gurnaklary düzýän okuwçy gyzlar, öz okaýan mekdeplerinde hereket edýän haly gurnagyny wasp etdiler, haly önümleriniň gutarylmadyk nagşynyň belli bir bölegini çitip, nagşy barada gürrüň berdiler. Türkmen halysynyň gözelligi, haly sungaty bilen baglanyşykly nagyşlaryň taryhyndan gürrüň berýän gadymy rowaýatlary, yrymlary, aýdyşyklary, gazallary, goşgulary, çeper sahnalary, aýdym-sazlary ýerine ýetirdiler. Eminler toparynyň gelen netijesine görä, Boldumsaz etrabyndaky daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 57-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Gülçeper Dädemyradowa 1-nji, Görogly etrabyndaky 1-nji orta mekdebiň 9-njy synp okuwçysy Maýsa Bäşimowa 2-nji, Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky 34-nji orta mekdebiň 9-njy synp okuwçysy Kümüş Garahanowa 3-nji orunlara mynasyp bolup, bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar. Bäsleşigiň ýeňijilerine we ähli gatnaşyjylara TKA-nyň Daşoguz  welaýat birleşmesiniň sowgatlary gowşuryldy. Bäsleşigiň dowamynda medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlaryna giň orun berildi.

11.05.2024 8
Jemgyýet

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda dabaraly bellenilýän şanly sene — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli, Daşoguz  welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabarada çykyş edenler 1418 günläp dowam eden gazaply uruşda türkmenistanly gerçekleriň hem dürli harby birikmelerde, atyjylyk brigadalarynda, atly diwiziýada gaýduwsyzlygyň hem edermenligiň belent nusgasyny görkezendiklerini, köp sanlysynyň «Sowet Soýuzynyň Gahrymany» diýen belent ada, söweş ordenlerine we medallaryna, urşa gidenleriň yzynda galyp, tylda zähmet çekenleriň «1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda edermenlik zähmeti üçin» diýen medala mynasyp bolandyklary dogrusynda uly buýsanç bilen gürrüň etdiler.

10.05.2024 11
Jemgyýet

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher geňeşi we Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebi mekdebiň mugallymlarynyň, talyplarynyň gatnaşmagynda Daşoguz  welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine gezelenç gurady. «Muzeýler — taryhy gymmatlyklarymyzyň hazynasy» atly çäräniň esasy maksady mugallymçylyk mekdebinde «Başlangyç synplarda türkmen dilini okatmagyň usulyýeti» diýen ders boýunça okuw sapaklarynda sapakdan daşary okuwy guramagyň, geçirmegiň ähmiýetini talyplara öwretmekden, talyplary hünär ugurlary boýunça taýýarlamakdan, kämilleşdirmekden ybarat boldy.

06.05.2024 10
Jemgyýet

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň ýurdumyzyň orta mekdepleriniň arasynda yglan eden «Iň gowy mekdep kitaphanasy» bäsleşiginiň döwlet tapgyrynyň jemi jemlenildi. Bäsleşikde kitaphana işini döwrebap derejede guramakda, mekdep okuwçylaryny kitap okamaga höweslendirmekde tapawutlanan ýurdumyzyň orta mekdepleriniň kitaphanaçylary ýüze çykaryldy. Bilşimiz ýaly, bu bäsleşikde bilim edaralarynda kitaphana işleriniň guralyşyny has-da kämilleşdirmek, mekdep okuwçylarynyň kitaba bolan söýgüsini artdyrmak esasy maksat edinilýär. Bu babatda mekdep kitaphanaçylarynyň alyp barýan işleriniň hem ähmiýeti örän uludyr. Bäsleşigiň döwlet tapgyrynda Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 36-njy orta mekdebiň kitaphanaçysy Mährijemal Rejepbaýewa birinji orna mynasyp boldy we degişli derejeli Hormat haty bilen sylaglanyldy. Bu guwandyryjy netijeler ulgamyň ösüşli menzilleriniň rowaçlyklara beslenýändigini ýene-de bir gezek aýdyň görkezdi.

03.05.2024 13
Jemgyýet

TDP-niň Daşoguz welaýat, Daşoguz şäher komitetleriniň Daşoguz şäher häkimligi hem-de şäher medeniýet merkezi bilen bilelikde guramagynda «Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň täze taryhy döwürde belent maksatlary» atly dabaraly maslahat geçirildi. Şäher häkimliginiň mejlisler zalynda geçirilen maslahatda çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda täze taryhy döwürde ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ugurlary babatda gazanylýan üstünlikler dogrusynda giňişleýin gürrüň etdiler. Jemgyýetimiziň abadançylygy, gülläp ösüşi, umumadamzat bähbitlerine gönükdirilen başlangyçlar, ýurdumyzyň bagtyýar geljegi bolan ýaşlar barada döwlet derejesinde edilýän aladalar, tagallalar dogrusynda nygtaldy. Täsirli çykyşlar Daşoguz şäher medeniýet merkeziniň aýdym-saz toparynyň çykyşlary bilen utgaşdy.

02.05.2024 13