Dashoguz.live – Täzelikler Portaly
weather dashoguz 23° C Daşoguz

Arhiwler boýunça netije: 2024-05

Syýasat

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow kuwwaty bir gije-gündizde 150 müň kub metr bolan «Bagtyýarlyk» agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlandyrylmagy, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň infrastrukturasynyň döwrüň talaplaryna laýyklykda döwrebaplaşdyrylmagy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durmuşa geçirilýän giň gerimli durmuş-ykdysady maksatnamalaryň ileri tutulýan ugurlarydyr. Şunda ilatyň arassa agyz suwy bilen üpjün edilmegi esasy wezipeleriň biri hökmünde kesgitlenildi. Bu ugurda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen, ýurdumyzda degişli çäreler geçirilýär, şäherleriň we ilatly ýerleriň suw üpjünçilik ulgamlary kämilleşdirilýär. Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanyp, anyk maksada gönükdirilen işler häzirki wagtda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň 8-nji maýynda döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesinde kuwwaty bir gije-gündizde 30 müň kub metr bolan döwrebap suw arassalaýjy desganyň işe girizilendigini bellemek gerek. Ýurdumyzda suw hojalygynyň ösdürilmegine, pudaga innowasion tehnologiýalaryň, ylmyň soňky gazananlarynyň ornaşdyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Mälim bolşy ýaly, suw serişdeleriniň rejeli we tygşytly peýdalanylmagy durmuş hem-de ekologik abadançylygy üpjün etmek, ykdysady ösüşi gazanmak, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek babatda möhüm ähmiýete eýedir. Durnukly ösüş maksatlaryny milli derejede uýgunlaşdyrýan ilkinji döwletleriň biri hökmünde Türkmenistan BMG tarapyndan kabul edilen 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Gün tertibiniň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýar we bu ugurdaky işleri ulgamlaýyn esasda alyp barýar. Diýarymyzda suwy rejeli peýdalanmak babatda baý tejribe toplandy. Bu tejribe halkymyzyň asyrlaryň dowamynda kemala gelen däplerine daýanýar. Häzirki döwürde bu parasatly ýörelgeden ugur alnyp hem-de ylmy taýdan esaslandyrylan usullardyr öňdebaryjy tejribeler arkaly suw serişdelerini dolandyrmak we gorap saklamak, suwuň goşmaça gorlaryny döretmek boýunça çemeleşmeler kämilleşdirilýär, bu ugurda degişli taslamalar durmuşa geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, diňe bir ýurdumyz üçin däl, eýsem, tutuş Merkezi Aziýa sebiti üçinem uly ähmiýeti bolan “Altyn asyr” Türkmen kölüniň taslamasy munuň aýdyň mysalydyr. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanda Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýöriteleşdirilen edaralary, beýleki abraýly halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlyk pugtalandyrylýar. Şunda Türkmenistan tarapyndan halkara giňişlikde işjeň ilerledilýän suw diplomatiýasy köptaraply hyzmatdaşlygyň wajyp mehanizmi hökmünde çykyş edýär. Mundan başga-da, ýurdumyz Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň milli, sebit we ählumumy gurallarynyň utgaşdyrylmagyna, olaryň özara üstüniň ýetirilmegine ünsi çekýär. Şunda suw, ekologik, howa görkezijileri ilkinji nobatda ähmiýet berilmeli talaplaryň hatarynda kesgitlenilýär. Döwletimiz BMG-niň bu ugurlardaky degişli resminamalaryny tassyklap, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň sessiýalarynda we beýleki giň gerimli forumlarda anyk başlangyçlar bilen çykyş edýär. Bu teklipleriň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň goldawa eýe bolmagy olaryň möhüm ähmiýetini tassyklaýar. Türkmenistan suw meselesine jogapkärçilikli we uzak möhletleýin esasda çemeleşip, häzirki döwrüň derwaýys wezipelerini çözmek boýunça halkara tagallalara uly goşant goşýar. ...Irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynda gurlan täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň ýerleşýän ýerine geldi. Şanly waka mynasybetli bu ýere Mejlisiň Başlygy, Hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň häkimi, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, giň halk köpçüligi ýygnandy. Açylyş dabarasyna gatnaşyjylar uly ruhubelentlik bilen döwlet Baştutanymyzy mübärekleýärler. Ýurdumyzyň sungat ussatlary joşgunly aýdym-sazly, tansly kompozisiýa bilen çykyş edýärler. Hormatly Prezidentimiz dabara üçin ýörite taýýarlanan mejlisler zalyna barýar. Döwlet Baştutanymyz ýygnananlaryň öňünde çykyş edip, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ulanmaga berilýän binalaryň we desgalaryň Garaşsyz ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşine uly itergi berýändigini belledi. Şolaryň biri hem Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda bina edilen, kuwwaty bir gije-gündizde 150 müň kub metr bolan agyz suwuny arassalaýjy desgadyr. Şeýle-de şu gün Aşgabat şäheriniň ilatyna ýokary hilli hyzmat etjek täze, döwrebap ýolagçy awtobuslary sowgat hökmünde gowşurylar. Hormatly Prezidentimiz dabara gatnaşyjylary bu şatlykly wakalar bilen tüýs ýürekden gutlap, türkmen halkynyň köpasyrlyk taryhynyň dowamynda suwa gymmatly hazyna hökmünde garandygyny, ýaşaýşyň we bolçulygyň gözbaşy bolan suwuň her bir damjasyny altyna deňändigini nygtady. Ata-babalarymyz suwy oýlanyşykly peýdalanmagyň dürli usullaryny ulanypdyrlar. Dag eteklerinde ýerasty kärizleri gazypdyrlar, suwy ýygnamak üçin ýörite howuzlary gurupdyrlar, suw çykarmak üçin jykyrlary döredipdirler. Pederlerimiziň bu asylly ýörelgeleri häzirki wagtda Garaşsyz ýurdumyzda döwrebap usulda dowam etdirilýär. Gahryman Arkadagymyzyň «Suw — ýaşaýşyň we bolçulygyň çeşmesi» atly kitabynda belleýşi ýaly, ata-babalarymyz suwa belent sarpa goýup, keramat derejesine ýetiripdirler. Döwlet Baştutanymyzyň aýdyşy ýaly, ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini düýpli ýokarlandyrmak boýunça tutumly işler amala aşyrylýar. Halkyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek babatda alyp barýan syýasatymyzyň esasy ugurlarynyň biri-de ilaty arassa agyz suwy bilen doly üpjün etmekden ybaratdyr. Häzirki wagtda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy», şeýle hem ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy esasynda ilatymyzy arassa agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça netijeli işler amala aşyrylýar. Diýarymyzyň çäklerinde döwrebap tehnologiýalary ulanmak arkaly ýerasty we ýerüsti suw çeşmelerini rejeli peýdalanmak üçin uly möçberde maýa goýum serişdeleri gönükdirilýär. Ýurdumyzyň ähli sebitlerinde häzirki zamanyň kämil enjamlary oturdylan suw arassalaýjy desgalary gurlup ulanmaga berilýär. Ýakynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesinde kuwwaty bir gije-gündizde 30 müň kub metre deň bolan suw arassalaýjy desga açylyp ulanmaga berildi. Şeýle hem şu ýylyň dowamynda Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde kuwwaty bir gije-gündizde 30 müň kub metr bolan suw arassalaýjy desgany, Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda kuwwaty bir gije-gündizde 20 müň kub metr bolan suw arassalaýjy desgany, Gyzylarbat şäherinde kuwwaty bir gije-gündizde 30 müň kub metr bolan suw arassalaýjy desgany, Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynda kuwwaty bir gije-gündizde 20 müň kub metr bolan suw arassalaýjy desgany, Türkmengala etrabynda kuwwaty bir gije-gündizde 25 müň kub metr bolan suw arassalaýjy desgany ulanmaga bermek göz öňünde tutulýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, bu döwrebap desgalar ilatymyzy ýokary hilli arassa agyz suwy bilen üpjün etmäge ýardam eder. Arassa agyz suwy adamlaryň saglygyny goramaga, ömür dowamlylygyny artdyrmaga uly mümkinçilik döredýär. Şu gün Aşgabat şäherinde açylyp ulanmaga berilýän häzirki zaman suw arassalaýjy desgasy hem ilatymyzy arassa agyz suwy bilen üpjün etmekde alyp barýan syýasatymyzyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň güwäsidir. Täze desganyň gurluşygy Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmasy esasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Dost gurluşyk, söwda, önümçilik» hojalyk jemgyýeti tarapyndan amala aşyryldy. Bu desganyň suw howuzlarynda jemlenýän arassa agyz suwy Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryna iki ugur boýunça paýlanar. Desgada dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň kämil enjamlary ornaşdyrylan. Bu bolsa işleri ýokary derejede alyp barmaga, ilaty arassa agyz suwy bilen bökdençsiz üpjün etmäge mümkinçilik berer. Döwrebap suw arassalaýjy desga birnäçe binalardan we suw saklaýjy howdanlardan ybarat bolup, halkara talaplara doly laýyk gelýär. Bu ýerde işlejek 150-ä golaý işgäriň zähmet çekmegi üçin ähli önümçilik we durmuş şertleri döredilen. Biz geljekde-de ýurdumyzyň suw serişdelerini tygşytly ulanmak üçin döwrebap tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak arkaly Garaşsyz ýurdumyzyň ähli künjeklerinde suw arassalaýjy desgalary, suw ulgamlaryny gurmak boýunça maksatnamalaýyn işleri üstünlikli dowam etdireris diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Ak mermere beslenen binalaryň iň köp jemlenen şäheri hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabynda mynasyp orun alan paýtagtymyz Aşgabatda şähergurluşyk-binagärlik maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýakyn günlerde Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli paýtagtymyzda döwrebap edara we söwda maksatly binalar, ilatymyzyň ýaşaýyş jaý üpjünçiligini gowulandyrmak maksady bilen, iki gatly 136 sany döwrebap ýaşaýyş jaýy dabaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berler diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. Döwlet Baştutanymyz ýygnananlary «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Aşgabat şäherinde döwrebap suw arassalaýjy desganyň işe girizilmegi, şeýle hem paýtagtymyzyň ilatyna häzirki zaman ýolagçy awtobuslarynyň sowgat berilmegi bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlap, hemmelere berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. Soňra «Bagtyýarlyk» agyz suwuny arassalaýjy desgasy, bu ýerde agyz suwunyň arassalanylyşynyň tehnologik amallary we onuň sarp edijilere goýberiliş ulgamy barada maglumat berýän wideofilm görkezilýär. Täze taryhy eýýamda ýurdumyzda suw hojalygy pudagyna iň täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna gönükdirilen maksatnamalaýyn çäreler amala aşyrylýar. Bu pudagyň ösdürilmegi Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan we häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Aşgabat şäherinde kuwwaty bir gije-gündizde 150 müň kub metr bolan we Germaniýanyň öňdebaryjy «PSE» kompaniýasynyň döwrebap tehnologiýalary, nou-haulary bilen enjamlaşdyrylan «Bagtyýarlyk» agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň açylmagy munuň aýdyň güwäsidir. Bu desganyň gurluşygy Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Karary esasynda amala aşyryldy. Desganyň suw üpjünçiligi Garagum derýasynyň sag kenarynda ýerleşýän, göwrümi 1 million kub metr bolan açyk görnüşli suw howdanyndan gözbaş alýar. Howdanda tebigy usulda durlanan suw birinji suw göteriji bekediň awankamerasyna öz akymyna akyp gelýär. Bu beketde dünýäniň öňdebaryjy «KSB» kompaniýasynyň enjamlary ornaşdyryldy. Soňra suw agyz suwuny arassalaýjy desga iberilýär, zyýansyzlandyrylýar we süzgüç howuzlaryna akdyrylýar. Birinji tapgyrda suwuň düzümi iri goşundylardan arassalanylýar. Soňra ol ergin garyjy howuzlara tarap gönükdirilip, elektroliz binasynda taýýarlanylýan alýuminiý sulfaty, polielektrolit we gipohlorid natriý erginleri bilen garylýar. Arassalamagyň ikinji tapgyrynda suw süzülmek üçin iki gat süzgüçli (antrasid hem-de kwars çägesi) howuzlara paýlanylýar, onuň düzümi hapa maddalardan doly arassalanylýar. Soňra gipohlorid natriý ergini arkaly zyýansyzlandyrylýar. Suwy arassalamagyň netijesinde süzgüçlerde toplanan galyndylar ýörite ulgam arkaly läbik çökündi howuzlaryna akdyrylýar. Howuzlarda çöken läbik kömekçi binada gurnalan ýörite enjamlaryň kömegi bilen suwsuzlandyrylýar. Şunda emele gelen çökündisiz suw bolsa ýörite howuzda jemlenip, gaýtadan suw arassalaýjy bina gönükdirilýär. Bu usulyň esasy aýratynlygy suwy tygşytly ulanmakdan hem-de daşky gurşawa aýawly çemeleşmekden ybaratdyr. Süzgüçlerden geçen we zyýansyzlandyrylan arassa agyz suwy iki sany suw howzunda jemlenip, ikinji suw göteriji bekede iberilýär. Soňra ol iki ugur boýunça paýlaýjy-suw geçiriji ulgama akdyrylýar. Şeýlelikde, täze desganyň işe girizilmegi paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň arassa agyz suwy bilen bökdençsiz üpjün edilmegine ýardam berer. Wideofilm tamamlanandan soňra, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «PSE Engineering GmbH» kompaniýasynyň dolandyryjy direktory Markus Behrendte söz berildi. Myhman hormatly Prezidentimize we dabara gatnaşyjylara ýüzlenip, suw hojalygy ulgamynda, nebitgaz pudagynda baý iş tejribesi bolan german kompaniýasynyň adyndan şu günki çärede çykyş etmek mümkinçiliginiň döredilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallygyny beýan etdi. Bu taslamanyň milli hem halkara ölçeglere laýyk gelýändigi nygtaldy. Inženerçilik, enjamlar bilen üpjün etmek hyzmatlaryndan başga-da, kompaniýa desganyň gurluşygynyň alnyp barylmagyna maslahatçy hökmünde gatnaşdy. Şunuň bilen baglylykda, jenap Markus Behrendt «Bagtyýarlyk» agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň ähli zerur ölçeglere laýyk gelýän suwy öndürýändigini tassyklaýan güwänamany gowşurmaga şatdygyny belledi. Dabara gatnaşyjylaryň el çarpyşmalary astynda jenap Markus Behrendt Aşgabat şäheriniň häkimine desgadaky önümçilik amallarynyň Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň, Standartlaşdyrma boýunça german institutynyň (DIN), GOST standartynyň ölçeglerine laýyk gelýändigini tassyklaýan «PSE Engineering GmbH» kompaniýasynyň güwänamasyny gowşurdy. Soňra Türkiýe Respublikasynyň Stambul tehniki uniwersitetiniň professory, doktor Hasan Jan Okutana söz berildi. Myhman hormatly Prezidentimizi we dabara gatnaşyjylary, Türkmenistanyň doganlyk halkyny, paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryny «Bagtyýarlyk» agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň işe girizilmegi bilen gutlady. Bellenilişi ýaly, bu ýerde ulanylan tehnologiýalar Ýewropa Bileleşiginiň «Iň gowy tehnologiýalar» (BAT) we «Iň gowy ekologik tejribeler» (BEP) resminamalarynda kesgitlenen talaplara laýyk gelýär. Bu desgadan alnan, barlaghanalarda seljerilen suwuň düzümi Türkiýäniň standartlaryna (TSE EN), Halkara Standartlaşdyrma Guramasynyň (ISO), Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) standartlaryna laýyk gelýär. Munuň özi bu suwuň daşky gurşaw hem adamyň saglygy üçin zyýansyzdygyny subut edýär. Bularyň ählisi degişli güwänamada öz beýanyny tapdy. Professor Hasan Jan Okutan «Bagtyýarlyk» agyz suwuny arassalaýjy desgasynda hereket edýän tehnologiýalaryň ÝB-niň resminamalarynda kesgitlenen talaplara we ýokary halkara standartlara laýyk gelýändigini tassyklaýan Stambul tehniki uniwersitetiniň güwänamasyny dabaraly ýagdaýda Aşgabat şäheriniň häkimine gowşurdy. Mejlisler zalyndan çykyp, döwlet Baştutanymyz Aşgabat şäheriniň häkimine şäheriň ilaty üçin niýetlenen täze ýolagçy awtobuslarynyň açarlaryny gowşurdy. Häkim Arkadagly Gahryman Serdarymyza paýtagtymyzyň bagtyýar ýaşaýjylarynyň adyndan tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimize berk jan saglyk, uzak ömür, halkymyzyň rowaçlygy ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. Dabaraly pursat ýetip gelýär: dabara gatnaşyjylaryň el çarpyşmalary astynda hormatly Prezidentimiz toý bagyny kesýär we täze agyz suwuny arassalaýjy desgany açýar. Şol pursatda dürli reňkli şarlar asmana uçurylýar. Soňra döwlet Baştutanymyz desganyň esasy suw arassalaýjy binasyna ugrady we ýol ugruna ýurdumyzda öndürilýän alkogolsyz içgileriň sergisi bilen tanyşdy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda bu önümleriň dürli görnüşleriniň öndürilýändigini we olara sarp edijileriň uly isleg bildirýändiklerini bellemek gerek. Şolaryň hatarynda dürli görnüşli gazlandyrylan, witaminli içgiler, sitrus we beýleki miweleriň, ir-iýmişleriň tagamlary bolan sowuk çaýlar, dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan çaýlar, miweleriň, gök önümleriň şireleri, minerallaşdyrylan, gaplanan arassa agyz suwlary bar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agza kärhanalarynyň azyk senagatynyň bu pudagynda guwandyryjy işleri alyp barýandyklaryny, importyň ornuny tutýan harytlary öndürmäge, Watanymyzyň eksport kuwwatyny ýokarlandyrmaga uly goşant goşýandyklaryny nygtamaly. Olaryň öndürýän önümleri azyk harytlarynyň hil we howpsuzlyk boýunça ýokary halkara ölçeglerine laýyk gelýär. Bu bolsa olaryň diňe bir içerki däl, eýsem, daşarky bazarlarda-da bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün edýär. Ýurdumyzyň önüm öndürijileri harytlaryň gaplanyşyna hem uly üns berýärler. Şunda gorag aýratynlyklaryndan we ekologik taýdan arassalyk görkezijisinden başga-da, olaryň göze gelüwliligi hem möhümdir. Alkogolsyz içgiler plastik we aýna çüýşelere, dürli göwrümli «Tetra Pak» görnüşli karton gaplara gaplanýar. Olaryň hemmesi özüne çekiji daşky keşbi, özboluşly dizaýny bilen tapawutlanýar. Ilatyň arasynda uly islegden peýdalanýan bu önümleriň görnüşleri yzygiderli artýar. Tomus möwsüminiň başlamagy bilen, olara bildirilýän isleg ep-esli ýokarlanýar. Esasy binada hormatly Prezidentimizi hünärmen mähirli garşylady we döwlet Baştutanymyzdan agyz suwuny arassalaýjy desganyň işe girizilmegine ak pata bermegini haýyş etdi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow düwmä basyp, täze desgany ulanyşa girizdi. Monitoryň ekranynda agyz suwuny arassalamagyň tapgyrlary we desgada ornaşdyrylan ýöriteleşdirilen enjamlar görkezilýär. Soňra Arkadagly Gahryman Serdarymyz toplumyň edara binasynda ýerleşýän dolandyryş merkezine barýar. Bu ýerde hünärmen döwlet Baştutanymyzy merkeziň işi bilen tanyşdyrýar. Onuň işi toplumyň beýleki bölümleriniňki ýaly, doly awtomatlaşdyrylandyr. Tehnologik amallar we gurnalan enjamlaryň işleýşine gözegçilik bu ugurda uly tejribä eýe bolan Germaniýanyň «PSE» kompaniýasynyň nou-haulary esasynda amala aşyrylýar. Dolandyryş merkezinde arassalanan agyz suwuny sarp edijilere bellenen möçberde ibermek, zerurlyga görä, iberilişi kadalaşdyrmak ýaly çözgütler kabul edilýär. Şunuň bilen birlikde, barlaghana bölüminiň görkezmeleri esasynda suwy arassalamak üçin ulanylýan himiki koagulýantlaryň — alýuminiý sulfaty we gipohlorid natriý erginleriniň bellenen tehnologik kadalara laýyklykda garylmagyna gözegçilik edilýär. Hormatly Prezidentimiz täze suw hojalyk desgasy bilen tanyşmagyny dowam edip, himiki-bakteriologik barlaghana bardy hem-de onuň işiniň aýratynlyklary bilen gyzyklandy. Hünärmeniň gürrüň bermegine görä, barlaghana dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň iň häzirki zaman enjamlary we tehnologiýalary bilen üpjün edilendir. Onuň esasy wezipesi arassalanan suwuň hiline, suw arassalaýyş tehnologiýalarynyň kadalarynyň berjaý edilişine gözegçilik etmekden ybarat. Ýörite enjamlar — turbidimetr, kolorimetr hem-de beýleki kömekçi enjamlar arkaly gije-gündiziň dowamynda her sagatda suwuň durulygyna, düzümindäki galyndyly hlor erginine, her iki sagatdan bulançaklygyna we aýda bir gezek arassalanan suwuň himiki düzümine doly seljerme geçirilýär. Alnan netijeler kompýuter tory arkaly dolandyryş merkezine iberilýär. Hormatly Prezidentimiz desganyň edara binasyndan çykyp, «Aşgabatagyzsuw» birleşiginiň ýolbaşçysyna pudak üçin niýetlenen täze awtoulaglaryň hem-de ýörite tehnikalaryň açarlaryny gowşurdy. Döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp, çäräniň geçirilýän ýerinden ugrady. Şeýlelikde, Aşgabat şäherinde döwrebap «Bagtyýarlyk» agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň ulanyşa girizilmegi “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda Watanymyzyň täze taryhynda ýene bir möhüm waka öwrülip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda yzygiderli amala aşyrylýan durmuş ugurly döwlet syýasatynyň üstünliklere beslenýändiginiň nobatdaky güwäsi boldy. Çeşmesi: tdh.gov.tm

22.05.2024 9
Medeniýet

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň çäklerinde zehinli ýaşlaryň arasynda geçirilýän «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşigi aýdym-saza höwesli zehinli ýaşlary ýüze çykarmak babatda örän ähmiýetlidir. Daşoguz şäherindäki Bagtyýar zaman medeniýet merkezinde bäsleşigiň Daşoguz şäher tapgyry uly ruhubelentlikde geçirildi. Oňa zehinli ýaşlaryň 8-si gatnaşdy. «Ýaňlan, Diýarym! — 2024» telebäsleşiginiň şäher tapgyrynda ýerine ýetirilen joşgunly aýdymlar milli medeniýetimiziň ösmegine, aýdym-saz sungatynyň barha rowaçlanmagyna goşant goşmaga höwesli ýaşlaryň sanynyň barha artýandygyny görkezdi. Bäsleşigiň dowamynda birinji orna Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 10-njy orta mekdebiň okuwçysy Munisa Hudaýbergenowa, ikinji orna Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň okuwçysy Humaý Batyrowa, üçünji orna bolsa Türkmen oba hojalyk institutynyň 1-nji ýyl talyby Röwşen Gurbannazarow mynasyp boldy. Bäsleşigiň ýeňijilerine Hormat hatlar we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy, şeýle hem olar bäsleşigiň welaýat tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.

25.05.2024 7
Jemgyýet

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde yglan eden «Biz — Arkadag Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri» atly bäsleşigiň birinji tapgyry Daşoguz welaýatynzda uly ruhubelentlikde geçirildi. Bagtyýar nesilleriň kalbynda ata Watanymyzyň gözelliklerine, ýurdumyzyň ösüşlerine hem-de parahatçylyga bolan söýgini kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýe bolan bäsleşik berkarar döwletimizde hormatly Prezidentimiz we Gahryman Arkadagymyz tarapyndan döredijilik bilen meşgullanýan ýaş nesilleriň aýratyn üns-alada bilen gurşalyp alynýandygynyň aýdyň nyşanyna öwrüldi. Bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, 14 ýaşa çenli çagalaryň çeken surat eserleriniň sergisi welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde ýaýbaňlandyryldy. Emin agzalary bäsleşigiň düzgünine görä, zehinli çagalaryň 50 sany işini TMÝG-niň Merkezi geňeşine hödürlediler.

24.05.2024 7
Jemgyýet

Golaýda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň we «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumynyň açylmagy mynasybetli, «Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasynyň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýat geňeşi hem-de Daşoguz welaýat kitaphanasy bilen bilelikde guran «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşligi täsirli pursatlara baý boldy. «Şan-şöhraty dünýä dolan Pyragy, döwürleriň, köňülleriň çyragy» ady bilen geçirilen söhbetdeşligiň dowamynda çykyş edenler «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumynda daşary ýurtly söz ussatlarynyň heýkelleriniň oturdylmagynyň uly ähmiýete eýedigini nygtadylar. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, asman we Zemin içre akyldar şahyrymyzyň beýik ýadygärliginiň Köpetdagyň eteginde seleňläp görünýändigi çykyşlarda giňişleýin aýdyldy. Söhbetdeşligiň dowamynda akyldar şahyrymyzyň goşgulary ýerleşdirilen «Magtymguly» atly kitabyň çapdan çykmagynyň tutuş halkymyzy begendirendigi aýdyldy.

23.05.2024 6
Ykdysadyýet

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Watan harmanyna 500 tonna ýokary hilli pile goşmagy maksat edinip, tamamlanyp barýan ýüpek gurçuklaryny idetmek möwsüminde gaýratly zähmet çeken Daşoguz welaýatynyň  ezber ýüpekçi kärendeçileri şu günlerde ýetişdiren bereketli hasyllaryny ýitgisiz ýygnap, kabul ediş bölümlerine tabşyrmagyň depginini barha ýokarlandyrýarlar. Şeýlelikde, olaryň köp sanlysy özleriniň baglaşan şertnamalaýyn borçnamalaryny has artygy bilen berjaý etmegiň hötdesinden gelmek bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň bu ugurdaky giň gerimli goldawlaryna ajaýyp zähmet üstünlikleri bilen jogap berýärler. Bu babatda Şabat etrabynyň S.Rozmetow adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýetiniň ussat ýüpekçileriniň gazanýan netijeleri has-da guwandyryjy. Munuň şeýledigini häzirki döwürde olaryň döwlet harmanyna gündelik goşýan pileleriniň mukdary hem doly tassyklaýar.  Şu möwsümde tejribeli pileçileriň 817-si iş alyp bardylar. Şunlukda, olar 1315 guty ýaş gurçuklary gije-gündiziň dowamynda ýadawsyz idetmek bilen, irki möhletlerde diýseň saldamly pile hasylyny kemala getirdiler. Netijede, ony ýygnap almaklyga öz wagtynda girişilmegine şert döredildi. Häzirki günlerde bu işiň öndürijilikli alnyp barylmagy bilen pile harmany barha beýgelýär. Hojalyklarda pile taýýarlamakda has tapawutlanýan ýüpekçiler az däl. Olardan Ruslan Kurbanbaýew, Barna Urazmetowa we beýlekiler 100 kilogramdan geçirip pile tabşyrdylar. Ýakyn günlerde Umida Täjibaýewa, Eziza Ryzaýewa dagynyň bolsa 550 — 600 kilogram piläni harmana goşjakdyklaryna olaryň ýetişdiren hasyly berk ynam döredýär. Görnüşi ýaly, paýdarlar jemgyýetiniň agzybir ýüpekçileri ýetişdirilen pile hasylyny ýygnap, kabul ediş bölümine getirmekligi guramaçylykly alyp barýarlar. Olar şu möwsümde meýilnama boýunça 48 tonna ak piläni Watan harmanyna tabşyrmagy maksat edinýärler. Şu günler gazanylan netijeler bellenen sepgide abraý bilen ýetiljekdigini görkezýär.

22.05.2024 8
Syýasat

Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň arzuwlan berkarar döwletinde täze taryhy eýýamda toýlar toýlara ulaşýar. Ata Watanymyzyň taryhynda möhüm wakalara, şanly senelere beslenýän 2024-nji ýylda beýik söz ussadynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň halkara derejede giňden bellenilmegi her birimizi guwandyrýar, buýsandyrýar. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününiň uly dabaralara beslenen günlerinde akyldar şahyryň goşgulary ýerleşdirilen «Magtymguly» atly sowgatlyk kitabyň neşir edilmegi hem-de paýtagtymyzyň gözel künjeginde Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň we adybir medeni-seýilgäh toplumynyň açylmagy buýsançly başymyzy göge ýetirdi. Şu ýylyň 17-nji maýynda paýtagtymyzyň gözel künjeginde «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumynyň we Magtymguly Pyragynyň 60 metr beýiklikdäki heýkeliniň açylyş dabarasy hem şanly ýylymyzyň taryhy wakalarynyň birine öwrüldi. Bu taryhy-syýasy ähmiýetli dabara Hökümet agzalary, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, bagtyýar raýatlarymyz bilen birlikde daşary döwletleriň ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, halkara guramalaryň wekilleri we dünýäniň çar ýanyndan gelen myhmanlar hem gatnaşdylar.

21.05.2024 10
Jemgyýet

Gündogar edebiýatynda özüniň ajaýyp we gaýtalanmajak döredijiligi bilen öçmez yz galdyran türkmeniň akyldar ogly Magtymguly Pyragynyň edebiýat meýdanyna gelmegi hem-de onuň özboluşly şygryýet dünýäsi adamzadyň asyrlarboýy halk döredijiligidir ýazuw ýadygärliklerinde döreden edebi mirasyndan üzňe bolman, eýsem şahyryň döredijiligi şol eserler bilen aýrylmaz baglanyşyk saklaýar. Akyldar şahyryň şygryýet ummanynyň terbiýeçilik ähmiýeti örän uludyr. Onuň parasatly sözleri ähli döwürleriň nesilleri üçin terbiýe mekdebidir. Magtymguly Pyragynyň kämil şahyrana şahsyýetiniň ýene bir aýratyn tarapy onuň türkmen edebi diliniň düýbüni tutanlygydyr. Soňky ýaşap geçen şahyrlara akyldaryň eserleri uly täsir edipdir. Akyldar şahyryň edebi mirasy köptaraply. Onuň döredijiliginde watançylyk, durmuş baradaky garaýyşlar, ynsan terbiýesi, söýgi, gözellik, ahlaklylyk ýaly meseleler öz ornuny tapypdyr. Döredilen döwründen bäri şahyryň ençeme goşgulary saza goşulyp, aýdym bolup ýaňlanýar. Şygyr setirlerinde pikirleriň durmuş bilen baglylykda beýan edilmegi bolsa şahyryň ussatlygyndan habar berýär. Şonuň üçin Magtymguly Pyragynyň şahyrana dünýäsi müňýyllyklaryň dowamynda kemala gelen halk pelsepesine, milletiň kalbynyň owazyna, türkmen ruhunyň synmajak sütünine öwrülip, köpleriň ünsüni özüne çekýär. Daşary ýurtlarda Magtymguly atamyzyň heýkelleriniň oturdylmagy halkyň parasadyna goýlan ýokary bahadyr. Magtymguly Pyragynyň şahsyýeti dünýäniň dürli künjeklerinden bolan türkmen medeniýetiniň taryhyny öwrenijileriň, alymlardyr edebiýatşynaslaryň, sungaty öwrenijileriň, ýazyjylaryň aýratyn ünsüni çekýär.

21.05.2024 8
Sport

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen sportunyň hem yzygiderli ösdürilýändigini aýratyn bellemek möhümdir. Ýurdumyzda amala aşyrylýan tutumly işler türkmen sportunyň dünýä çykmagyny, türgenlerimiziň halkara ýaryşlarynda köp sanly baýrakly orunlara mynasyp bolmagyny üpjün edýär. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan halkara ýaryşlaryň geçirilýän merkezi hökmünde hem dünýädäki abraýyny pugtalandyrýar. Şu ýylyň aprel aýynyň 15 — 20-si aralygynda paýtagtymyzda Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň üstünlikli geçirilmegi, onda türgenlerimiziň gazanan ýeňşi ata Watanymyzyň sport abraýyny äleme ýaýdy. Ýurdumyzyň «Galkan» hokkeý toparynyň bu ýaryşda gazanan ynamly ýeňşi berkarar döwletimizde türkmen sportunyň ösdürilmegine aýratyn uly ähmiýet berilýändiginiň nyşanyna öwrüldi. Täze taryhy eýýamda bedenterbiýe we sport babatynda durmuşa geçirilýän döwlet syýasaty halkara derejede belent ykrarnama eýe bolýar. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde sport toplumlarynyň, stadionlaryň we beýleki sport maksatly binalaryň yzygiderli gurlup ulanmaga berilmegi türgenlerimiziň dürli sport ýaryşlarynda üstünlikli çykyş etmegine giň mümkinçilikleri döredýär. Türgenlerimiz halkara ýaryşlara yzygiderli gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Bu bolsa ýaş türgenlerimize bolan buýsanjymyzy has-da artdyrýar. Häzirki wagta çenli Türkmenistan V Aziýa oýunlaryny, Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça «Amul — Hazar» halkara awtorallisini, Agyr atletika we Kuraş boýunça dünýä çempionatlaryny geçirmekde uly tejribe toplap, halkara sport äleminde özüniň ornuny has-da pugtalandyrdy. Türgenlerimiziň halkara ýaryşlarda gazanýan üstünlikleri bolsa berkarar döwletimizde sagdyn durmuş ýörelgesiniň barha rowaçlanýandygyny bütin aýdyňlygy bilen tassyklaýar.

20.05.2024 6
Jemgyýet

Garaşsyz ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen halysynyň baýramy uly dabaralara beslenip bellenilip geçilýär. Munuň özi halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň naýbaşylarynyň biri hasaplanylýan türkmen halysyna, halyçylyk sungatyna, ony şeýle kämil derejelere ýetiren gelin-gyzlara belent sarpanyň nyşanydyr. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz türkmen halysynyň şan-şöhratyny dünýä ýaýmak, onuň döreýiş taryhyny öwrenmek boýunça çäksiz uly işleri amala aşyrdy. Muňa Milli Lideriň «Janly rowaýat», «Arşyň nepisligi» atly kitaplarynda beýan edilýän wakalar, berilýän gürrüňler, getirilýän rowaýatlar hem doly şaýatlyk edýär. «Janly rowaýat» kitabynda: «Eger aýdym-saz sözlerde we owazlarda halk durmuşyny beýan edýän bolsa, onda halylarda guşlaryň ganat ýaýmagy, kebelekleriň tolgundyryjy ganat kakmagy, ýeňiljek ýel öwsüşi, dag çeşmesiniň şirrildisi, gül ýapraklarynyň şygyrdysy reňklerde ýüze çykýar» diýlip, çäksiz söýgi-guwanç bilen aýdylýar. Belläp geçişimiz ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň halyçylyk sungatyny ösdürmäge, bu babatda derwaýys şertleri döretmäge aýratyn uly üns berýär. Şonuň netijesinde ata Watanymyzyň dürli künjeklerinde täze halyçylyk kärhanalary açylýar, ozaldan bar bolanlarynyň mümkinçilikleri artdyrylýar. Mundan başga-da, türkmen halysyna bagyşlanan çäreler, sergiler, maslahatlar geçirilip, halyçylyk sungatynyň we halyçy gelin-gyzlarymyzyň abraý-mertebesi belende göterilýär. Olara gatnaşýan, syn edýän ildeşlerimiziň, şonuň bilen birlikde-de, daşary ýurtly myhmanlaryň täsirli gürrüňleri muny aýdyň tassyklaýar. Ýurdumyzda döredilýän şeýle giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, Daşoguz welaýatynyň çäklerinde hem halkymyzyň halyçylyk sungatyny, ýol-ýörelgelerini rowaçlandyrmaga gönükdirilen möhüm işler amala aşyrylýar. Bu babatda Daşoguz çeper halyçylyk kärhanasynyň we onuň etraplardaky önümhanalarynyň ussat halyçy gelin-gyzlarynyň bitirýän hyzmatlary örän saldamlydyr. Ýeri gelende aýtsak, geçen ýyllarda olaryň ençemesi Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ada, ýokary döwlet sylaglaryna mynasyp boldular. Bu belent hormat-sarpa bilen ruhy galkynan tejribeli halyçylar häzirki günlerde has-da öndürijilikli zähmet çekýärler. Şol bir wagtyň özünde-de olar ömürlerini bagyş eden kärleriniň inçe syrlaryny ýaşlara öwretmek, şeýlelikde, bu gadymy hünäriň uzak geljege dowam etmegine goşant goşmak barada hem ýadawsyz alada edýärler.

20.05.2024 9
Syýasat

Şu gün goşa baýram — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Konstitusiýa binasyna hem-de ýurdumyzyň Baş baýdagyna gül goýmak dabaralary geçirildi. Türkmen edebiýatynyň nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna beslenýän «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda umumymilli baýramlar aýratyn giň gerimi bilen tapawutlanýar. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda döwrüň möhüm meseleleriniň çözülmegine gönükdirilen başlangyçlar durmuşa geçirilýär. Magtymguly Pyragy Watanymyzyň häzirki döwrüni gören bolsady, onda ol ýurdumyzyň ösüp-özgerendigine, halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşaýandygyna guwanardy. Çünki türkmen halky beýik akyldaryň wasp eden dogruçyllyk, asyllylyk, watansöýüjilik, goňşulara hormat goýmak, zähmetsöýerlik, myhmansöýerlik, parahatçylyk söýüjilik taglymlaryna ygrarlylyk ýaly adamzadyň iň gowy häsiýetlerini asyrlaryň dowamynda aýawly saklap, has-da ösdürmegi başardy. Şunuň bilen baglylykda, Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýiniň giňden bellenilýän günlerinde onuň Ýer ýüzüniň ähli ýaşaýjylaryny parahat ýaşaýşa we dost-doganlyga çagyrýan şahyrana şygyrlarynyň dünýäniň onlarça diline terjime edilip, çapdan çykarylandygyny bellemek gerek. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysyna ýene bir şanly sahypa ýazyldy — şu ýylyň 21-nji martynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň 63-nji plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy bilen «2025-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnama biragyzdan kabul edildi. Döwlet Baştutanymyzyň täzeçil başlangyçlarynyň netijesinde ýurdumyzda ägirt uly özgertmeler amala aşyrylýar. Dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekýän iri halkara çäreler geçirilýär. Munuň özi Garaşsyz Watanymyza, Konstitusiýamyza we Döwlet baýdagymyza buýsanmak üçin ýene-de bir esasdyr. Ýurdumyzyň esasy Döwlet nyşanlary bolmak bilen, Esasy Kanunymyz we ýaşyl tugumyz täze taryhy eýýamda Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň hem-de özbaşdaklygynyň mizemez esaslaryny özünde jemläp, halkymyzyň bitewüligini, jebisligini, parahatçylyk döredijilik, ynsanperwerlik, ýagşylyk taglymlaryna üýtgewsiz ygrarlydygyny alamatlandyrýar. Hormatly Prezidentimiziň şanly sene mynasybetli halkymyza iberen Gutlagynda belleýşi ýaly, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Konstitusiýasy jemgyýetimiziň hem-de döwletimiziň gurluşynyň esasy ugurlaryny kesgitleýän resminamadyr. Esasy Kanunymyzda müňýyllyklardan gözbaş alýan Watan, halk we döwlet baradaky mukaddes düşünjelerimiz, Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen Bitaraplyk hukuk derejämiz bitewüleşdirilýär, ösüşlerimiziň, bagtyýarlygymyzyň hem-de berkararlygymyzyň ygtybarly binýady öz beýanyny tapýar. Jemgyýetimiziň we döwletimiziň iň ýokary gymmatlygynyň adamdygy baradaky konstitusion ýörelgäni amala aşyrýan syýasatymyzyň, «Döwlet adam üçindir!», «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen şygarlarymyzyň esasyny düzüp, mähriban halkymyza Garaşsyz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alnyp barylýan işlerde egsilmez güýç-kuwwat berýär, jebisligimizi, agzybirligimizi has-da pugtalandyrýar. Döwlet baýdagy Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň, şöhratly geçmişimiziň, bagtyýar döwrümiziň hem-de beýik geljegimiziň belentligini, abraý-mertebämiziň synmazlygyny alamatlandyrýan gymmatlygymyzdyr. Şoňa görä-de, gadymy haly gölleri, ýarymaý bilen bäş ýyldyz, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan ykrar edilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny aňladýan zeýtun şahalary şekillendirilen ýaşyl tugumyz mukaddes Watanymyzyň, merdana halkymyzyň şan-şöhratyny dünýä ýaýýar. ...Irden Köpetdagyň ajaýyp dag eteginiň gözelligi bilen sazlaşykly utgaşýan Konstitusiýa binasynyň ýanynda Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, daşary ýurtlaryň we halkara guramalaryň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, talyplar, medeniýet işgärleri, paýtagtymyzyň köp sanly ýaşaýjylary ýygnandylar. Daşary ýurtly myhmanlaryň hatarynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilen halkara maslahata, “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylar, TÜRKSOÝ-na agza döwletleriň ÝUNESKO-nyň işleri barada milli toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw geňeşiniň Ählihytaý komitetiniň wekiliýetiniň agzalary bar. Konstitusiýa binasynyň ýanynda merdana Watan goragçylary hatara düzüldiler. Hormatly Prezidentimiziň awtoulagy binanyň öňündäki baýramçylyk öwüşgininde bezelen ýere gelýär. Hemmeler uly ruhubelentlik bilen döwlet Baştutanymyzy mübärekleýärler. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow haly düşelen ýoda boýunça ýörite ýere geçýär. Ýodanyň iki tarapynda Watanymyzyň geljegi we daýanjy bolan talyp ýaşlar hatara durlar. Ýaş nesliň wekilleriniň ellerinde ýurdumyzyň Döwlet baýdagy buýsançly parlaýar. Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar. Döwlet Baştutanymyz Watanymyzyň özygtyýarlylygynyň, döwlet esaslarynyň hem-de demokratik ýörelgeleriniň bitewüligini, halk häkimiýetliliginiň köpasyrlyk däplerini alamatlandyrýan Konstitusiýa binasyna ajaýyp gül çemenini goýdy. Hormatly Prezidentimiziň göreldesine eýerip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Mejlisiň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, dabara gatnaşyjylaryň ählisi gül desselerini we çemenlerini goýýarlar. Ýurdumyzyň Esasy Kanunynyň hormatyna gurlan bu bina demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň berkararlygynyň mizemez esaslaryny özünde jemleýän, kuwwatlylygy, gülläp ösüşi alamatlandyrýan özboluşly nyşana öwrüldi. Eziz Watanymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli maksatnamalarydyr taslamalary üstünlikli durmuşa geçirýän merdana halkymyz öz bagtyýar durmuşyny hem-de ýagty geljegini ynamly gurýar. Pederlerimiziň ruhy mirasymyz baradaky pikirleri, nesillerine wesýet eden Watany söýmek, oňa wepaly gulluk etmek, hoşniýetlilik, adalatlylyk ýaly asylly ýörelgeleri ýurdumyzyň Esasy Kanunynyň özenini düzýär. Şonuň üçin-de bu gün halkymyz gadymy taryhynyň belentligine oňat düşünip, Garaşsyz döwletimiziň Konstitusiýasynyň kabul edilen gününi bellemek bilen, paýhasly pederlerimiziň ýörelgelerine uly hormat-sarpa goýýar. Konstitusiýa esasy ýörelgeleri beýan etmek bilen, ol döwletimizde amala aşyrylýan özgertmeler, durmuşyň ähli ulgamlarynyň sazlaşykly ösüşi nazara alnyp baýlaşdyrylýar we kämilleşdirilýär. Häzirki döwürde ol düýpli mazmuny, ykdysady, durmuş, medeni hukuklar baradaky esasy ýörelgeleridir ugurlary özünde jemleýän üsti ýetirilen resminamadyr. Konstitusiýa binasyna gül goýmak dabarasy tamamlanandan soňra, dabaralar Baş baýdak meýdançasynda dowam etdi. Bu ýerde dünýäde iň belent baýdak sütünleriniň biri ýerleşýär. 133 metr belentlikde Türkmenistanyň Döwlet baýdagy buýsançly parlaýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň awtoulagy Baş baýdak meýdançasyna gelýär. Bu ýere ýygnananlar döwlet Baştutanymyzy mähirli mübärekleýärler. Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar. Hormatly Prezidentimiz baýdak sütüniniň öňünde ajaýyp gül çemenini goýýar. Soňra döwlet Baştutanymyzyň göreldesine eýerip, dabara gatnaşyjylar hem gül desselerini goýýarlar. Halkymyz öz tuguna hemişe aýawly garapdyr. Mukaddes tugumyz halkymyzyň özbaşdak ösüşe, syýasy ugra, durmuş-ykdysady nusgasyna bolan hukugyny alamatlandyrýar. Türkmen topragy okgunly özgerip, gül açýan mekana öwrülýär, obalarymyz, şäherlerimiz täze keşbe eýe bolup, Watanymyzyň ykdysady kuwwaty pugtalanýar, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi ýokarlanýar. Durmuşyň we döredijiligiň joş urýandygyny alamatlandyrýan ýaşyl baýdagymyzyň astynda halkymyz agzybir, ruhubelent zähmet çekip, geljege ynamly garaýar. Dabara tamamlanandan soňra, Döwlet Baştutanymyz oňa gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden ugrady. ...Şu gün Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeklerinde dabaralar geçirildi. Olara belli artistler, aýdym-saz, tans we folklor toparlary gatnaşdylar. Dabaralarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ösüşiň täze belentliklerine tarap öňe barýan Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzy, halkymyzyň jebisligini, mähriban topragymyzyň gözelligini, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň döredijilik kuwwatyny wasp edýän aýdymlar belentden ýaňlandy. Çeşmesi: tdh.gov.tm

18.05.2024 8