Ýurdumyzda telekeçilik işleri has-da ösýär

Ata Watanymyzda alnyp barylýan şeýle özgertmeleriň esasy maksady ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekden we halkymyzyň eşretli ýaşaýyş-durmuş derejesini hemmetaraplaýyn gowulandyrmakdan ybaratdyr.

Häzirki wagtda Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda telekeçilik işleri has-da ýokary derejede ösdürilýär. Olara ýakyndan ýardam berilýär.

Elbetde, daşary ýurtlar bilen söwda dolanyşygynda eksport edilýän harytlaryň mukdaryny artdyrmak we import edilýän harytlaryň bolsa öwezini dolmak hem-de olaryň önümçiliklerini öz toprak-howa şertlerimize laýyklykda ýola goýmak boýunça birnäçe işler durmuşa geçirilýär.

Автор записи: admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.