Ýaşlar we milli terbiýe

Ata Watanymyzyň, bagtyýar raýatlarymyzyň geljeginiň has-da nurana bolmagy üçin ägirt uly işleri amala aşyrýan hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň düýp özeninde adam hakyndaky alada esasy orny eýeleýär. Ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň çäklerinde ýurdumyzda ýaş nesillerimiziň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gowulandyrylmagy, olaryň milli ýörelgeler esasynda terbiýelenmegi we döwrebap bilim almagy üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Olaryň şahsyýet hökmünde kämilleşmegi, dürli ugurlarda gazanýan şahsy üstünlikleri bilen ata Watanymyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşmaklary üçin giň ýollary açyp berýän milli Liderimiz ýaş nesilleriň milli buýsanç ruhunda terbiýelenmegi babatda ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde uly wezipeleri goýýar.
Ýaşlarda medeni mirasymyza hormat, gözel Diýarymyza söýgi, halkymyzyň şanly taryhyna buýsanç duýgularyny döretmek milli terbiýäniň esasy ugurlary hasaplanýar. Ata-babalarymyz tarapyndan asyrlaryň dowamynda kemala gelen milli däp-dessurlarymyz, ruhy-ahlak ýörelgelerimiz ýaş nesillerimizde oňyn durmuş endiklerini terbiýeleýär.
Hormatly Prezidentimiziň ýaşlaryň kämil şahsyýetler bolup ýetişmeginiň köp babatda milli terbiýä baglydygy hakyndaky sargytlaryndan ugur alyp, ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik guramalary milli terbiýe, maşgala mukaddesligi, sagdyn durmuş, arassa ahlak ýörelgeleri babatda ýaş nesilleriň arasynda wagyz-nesihat häsiýetli duşuşyklary yzygiderli guraýarlar. Halkymyzyň milli ýörelgelerini gündelik durmuşymyza has hem berk ornaşdyrmak babatda olar bilen özara pikir alyşýarlar.
Ula hormat, kiçä sarpa goýmak edebi halkymyzyň milli terbiýe mekdebiniň esasy kadalarynyň biridir. Il sylagly ýaşulular, mährem eneler ýaş nesillerimiz üçin görüm-görelde mekdebi bolup durýar. Olar halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda kemala gelen milli ýörelgelerini esasy wagyz-nesihat edijiler hasaplanýar. Şol sebäpli hem ýaşlaryň arasynda geçirilýän wagyz-nesihat çärelerine ýaşuly nesliň wekilleri işjeň gatnaşýarlar. Ruhy we beden taýdan sagdyn, kämil şahsyýetleri kemala getirmek babatda ýurdumyzda durmuşa geçirilýän işler bagtyýar geljegimiziň binýadynyň berkden tutulýandygyny alamatlandyrýar. Ýaşlar hakynda uly aladalar edýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, belent başy aman bolsun!

Автор записи: admin