Welaýatymyzda bugdaý ekişi üstünlikli tamamlandy

Daşoguz welaýatynyň zähmetsöýer gallaçylary «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň güýzki bugdaý ekişi möwsümine 3-nji sentýabrda dabaraly ýagdaýda girişip, täze ýylyň bereketli hasylynyň esasy binýady bolan bu çäräniň depginini ýokary götermek bilen, onuň öndürijilikli dowam etdirilmegini gazandylar. Şeýlelikde, şu geçen döwürde welaýat boýunça 145 müň gektar ýere bugdaý ekmek boýunça öňde goýlan wezipe üstünlikli berjaý edildi. Munuň özi möwsümiň dowamynda kärendeçi daýhanlaryň, mehanizatorlaryň, olara dürli ugurlar boýunça ýardam berýän adamlaryň agzybirlikli zähmetiniň aýdyň netijesidir.
Belli bolşy ýaly, ekiş möwsüminde ähli derwaýys çäreler guramaçylykly ýaýbaňlandyryldy. Şonda bu işde dürli kysymly traktorlaryň 3 müňe golaýynyň, ekiji gurallaryň 510-dan gowragynyň güýjünden peýdalanylyp, olara tehniki, ýangyç hyzmatlary iş üstünde guraldy. Şeýle hem mehanizatorlaryň, kärendeçi daýhanlaryň öz işlerine bolan höweslerini artdyrmak maksady bilen, medeni-durmuş çäreleri yzygiderli geçirildi. Bu babatda jemgyýetçilik guramalarynyň, degişli edaralaryň işgärleri ýakyndan ýardam berdiler.
Şu ýylky bugdaý ekiş möwsüminiň üstünlikli tamamlanmagy mynasybetli, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň ýaşyl öwsüp oturan bugdaýly meýdanynyň töwereginde toý dabarasy guraldy.
Dabaranyň dowamynda welaýatyň sungat ussatlarynyň, bagşy-sazandalarynyň aýdym-sazlarynyň owazy belent ýaňlanan bolsa, tans toparlarynyň joşgunly çykyşlary toý märekesine ruhubelentlik bagyş etdi. Şonuň ýaly-da bu ýere ýygnanan hünärmenler, kärendeçi daýhanlar üçin bugdaýa ideg etmegiň usullary,  dürli gurallary, dökün we beýleki serişdeleri ulanmagyň tärleri barada görkezme çäreleri guraldy.

Автор записи: admin