Waspy dillerde dessan

Dabarasy uludan toýlanylýan Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilýän baýramçylyk çäreleri parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany bolan eziz Diýarymyzyň beýleki ýerlerinde bolşy ýaly, Daşoguz welaýatynda hem giňden ýaýbaňlandyrylýar. «Türkmeniň ak öýi» binasynyň bezemen sahnasynda welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň baýramçylyga bagyşlanan konserti hem aýratyn many-mazmuna beslendi. Baýramçylyk konsertiniň başynda parahatçylygyň buşlukçysy bolan ak kepderilere bagyşlanan edebi-sazly kompozisiýanyň Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň artistleri tarapyndan ýerine ýetirilmegi aýratyn täsirli boldy. Soňra bu ýerde medeniýet işgärleriniň aýdym-sazly çykyşlary ýaňlandy. Dürli aýdym-saz bäsleşikleriniň ýeňijileriniň, çagalar tans toparlarynyň, dessançylar, deprekçiler toparlarynyň ýerine ýetiren aýdym-sazly çykyşlary dabaranyň şowhunyny artdyrdy. Konsertde doganlyk halklaryň sözlerine ýerine ýetirilen aýdymlar ata Watanymyzyň dost-doganlyk, agzybirlik, ynanyşmak ýörelgeleriniň aýdyň ýüze çykmasyna öwrüldi.

Автор записи: admin