Türkmenistanyň saýlawlary geçirmek boýunça topara degişli işleri geçirmek tabşyryldy

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Onuň işine Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow başlyklyk etdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz mejlisde eden çykyşynda: «Bilşiňiz ýaly, men iki ýyl mundan ozal pygamber ýaşyny arka atdym. Bu gün bolsa özüm babatda ýönekeý bolmadyk netijä gelendigimi beýan edip, ony siziň bilen maslahatlaşmak isleýärin.

Men ýurdumyzy ösdürmegiň täze tapgyrynda döwlet dolandyryşynda häzirki zamanyň ruhy şertleri, ýokary talaplary esasynda kemala gelen ýaş ýolbaşçylara ýol bermegi makul bilýärin.

Özümiň toplan uly durmuş hem-de syýasy tejribämi bolsa mundan beýläk Halk Maslahatynyň Başlygy hökmünde bu ugra gönükdirmegi maksat edinýärin.” diýip belledi.

Hormatly Prezidentimiziň bu başlangyjy Halk Maslahatyna gatnaşyjylar tarapyndan goldanyldy.

Автор записи: admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.