Türkmenistanyň Lukmançylyk uniwersiteti Lukmançylyk mekdepleriniň dünýä katalogyna girizildi

Türkmenistanyň Myrat Garryýew adyndaky Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersiteti Lukmançylyk mekdepleriniň dünýä katalogyna (World Directory of Medical Schools) girizildi. Bu barada Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasyndan Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine gelip gowşan hatda bellenilip geçilýär.

“Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde çap edilen makalada bellenilip geçilişi ýaly,  uniwersitetiň degişli sanawa goşulmagy onuň uçurymlaryna daşary ýurtdaky abraýly ýokary okuw mekdeplerinde bilimini ýokarlandyrmaga hukuk berýär. Abraýly hünärmenlerden öwrenip, lukmançylyk pudagynda toplan tejribelerini we başarnyklaryny giňeldip bilerler.
Bu hatda ýokardaky katalogyň esasy wezipesiniň dünýäniň ähli lukmançylyk mekdepleri barada doly we iň täze maglumatlary bermekden ybaratdygy aýdylýar.
Bu bilim edarasynyň dünýä abraýly sanawyna ilkinji gezek goşulmaýandygyny bellemek gerek. Şeýlelik bilen, takmynan 10 ýyl ozal uniwersitet Kopengagen uniwersiteti, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy we Bütindünýä lukmançylyk bilim federasiýasy tarapyndan goldanylýan “Awisenna” katalogynda Bütindünýä akademiki lukmançylyk bilim edaralarynyň maglumatlar bazasyna girizildi.
Mundan başga-da, 2011-nji ýylda Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti ýene-de bir resmi halkara ykrarnama eýe boldy. Ol hem Ýewropa işewürlik assambleýasy tarapyndan ýokary okuw mekdebi bilim hyzmatlarynyň ýokary hiline we saglygy goraýyşda Europeanewropa ülňülerine laýyklykda bolup geçýän özgertmeler babatda “Ýewropa hili” halkara sylagyna mynasyp boldy.

Автор записи: admin