Türkmenistanda wodorod energetikasy ösdüriler

Döwlet Baştutanymyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde öňe süren pes uglerodly energiýany ösdürmek boýunça strategiýany hem-de wodorod energetikasyny ösdürmek boýunça halkara ýol kartasyny düzmek baradaky teklipleri energetika howpsuzlygyny üpjün etmekde örän ähmiýetlidir.

Soňky ýyllarda dünýäde pes uglerodly energiýa we wodorod ýangyjyna geçmek bilen bagly işleriň güýçlenmegi netijesinde, geljekde energiýa serişdelerine bolan islegiň gurluşynyň üýtgemegine getirer, diýlip garaşylýar.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda wodorod energetikasy boýunça halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça 2022-2023-nji ýyllar üçin ýol kartasynyň taslamasy işlenip düzüldi.

  • Resminama wodorod energiýasy baýunça halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmak we pugtalandyrmak hem-de ýokary derejeli hünärmenler bilen üpjün edilen döwrebap tehnologiýalaryň esasynda işleýän we eksporta gönükdirilen milli wodorod energetika pudagyny döretmek bilen bagly giň strategik maksatlary we çäreler toplumyny öz içine alýar.
  • Bu ugurda netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmek babatda döwlet Baştutanymyzyň garamagyna ýol kartasynyň taslamasy hem-de onda beýan edilen teklipleriň birnäçesi hödürlendi.

Resminama wodorod energiýasy baýunça halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmak we pugtalandyrmak hem-de ýokary derejeli hünärmenler bilen üpjün edilen döwrebap tehnologiýalaryň esasynda işleýän we eksporta gönükdirilen milli wodorod energetika pudagyny döretmek bilen bagly giň strategik maksatlary we çäreler toplumyny öz içine alýar.
Bu ugurda netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmek babatda döwlet Baştutanymyzyň garamagyna ýol kartasynyň taslamasy hem-de onda beýan edilen teklipleriň birnäçesi hödürlendi.
Hususan-da munuň özi Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmesi boýunça halkara agentligi, Halkara Energetika agentligi, Halkara Energetika Hartiýasy, Atom energiýasy boýunça halkara agentligi we beýleki halkara düzümler bilen geljekde-de hyzmatdaşlygy netijeli dowam etdirmek we işleriň çäklerinde Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmesi boýunça halkara agentliginiň Türkmenistanda wodorod energiýasy boýunça merkezini açmak mümkinçiliklerini öwrenmek teklipleri bilen baglanyşyklydyr.

Автор записи: admin