Türkmen halkynyň taryhynyň medeni mirasynyň öwrenilişi we ähmiýeti

Berkarar  döwletimiziň  bagtyýarlyk  döwründe  hormatly  Prezidentimiziň  taýsyz  tagallasy  bilen  türkmen  halkynyň  maddy  we  ruhy  medeniýetiniň  gymmatlyklaryny  ylmy  nukdaýnazardan  çuňňur  öwrenmäge  giň  mümkinçilikler  döredildi. Türkmenistanyň  çäginde  halkymyzyň  şöhratly  taryhynyň  sahypalaryny  özünde  jemleýän  medeni  mirasymyzyň  birnäçe  görnüşleri  bardyr. Hormatly  Prezidentimiz  Gurbanguly  Berdimuhamedow  “Dünýäniň  gadymy  medeni  merkezleriniň  biri  hasaplanýan  türkmen  Diýary  medeni-taryyhy  ýadygärliklere  baý  ýurtdur”, diýip  belläp  geçýär.
Her  bir  halkyň  taryhy  hakydasy  onuň  ýazuw, medeni  ýadygärliklerinde, halk  döredijiliginiň  şadessanlar, eposlar, rowaýatlar, ertekiler, hekaýatlar, aýdymlar  ýaly  görnüşlerinde  beýan  edilip, saklanyp  galýar. Şonuň  ýaly-da, halkyň  geçmişini  gadymy  döwrüň  alymlarynyň  işlerinden, saklanyp  galan  taryhy  resminamalardan  öwrenmek  bolýar. Bu  görkezilenler  we  halkyň  taryhy  gymmatlyklar  hazynasyny  emele  getirýän  başga-da  ençeme  düzüm  bölekleri  halkyň  medeni  miras  goruny  düzýär. Türkmen  halkynyň  taryhy  hakydasy  hem  Orhon-Ýeniseý  ýazgylary  ýaly  ýazuw  ýadygärlikleri, “Ergenokon” dessany, “Görogly” eposy  ýaly  dessanlaryň, “Oguznama”,”Gorkut ata” ýaly  oguznamalryň  we  beýleki  eserleriň  üsti  bilen  häzirki  döwrümize  çenli  gelip  ýetipdir.
Türkmenistanyň  Prezidentiniň  2013-nji  ýylyň  1-nji  martynda  “Türkmenistanda  bilim  ulgamyny  kämilleşdirmek  hakynda” Permany,  2012-nji  ýylyň  19-njy  oktýabrynda  “Milli  taryhy-medeni  mirasyň  obýektlerini  goramak  hakynda” Türkmenistanyň  Kanuny  kabul  edildi.
Halkymyzyň  dilini, edebiýatyny, taryhyny, halk  döredijiligini, däp-dessurlaryny, medeni  mirasyny, ýadygärliklerini  öwrenmek  meseleleri ylmy  esasdan  alnyp  barylýar.
Bu  babatda  türkmen  alymlary  tarapyndan  Türkmenistanyň  we  türkmen  halkynyň  taryhyna, medeni  we  taryhy   ýadygärliklerine, görnükli  şahsyýetlerine, nusgawyşahyrlaryna  degişli  kitaplardyr  ylmy  işler  çapa  taýýarlanyldy.
Hormatly  Prezidentimiziň  tagallasy  we  goldamagy  bilen  ýurdumyz  halkara  ylmy  maslahatlarynyň  we  sergileriň  geçirilýän  mekanyna  öwrüldi. Bu  halkara  maslahatlarynyň  we  sergilriň  Hormatly  Prezidentimziziň  ýurdumyzyň  ykdysadyýetini  ösdürmekde, ylym, bilim  ulgamlaryny  ýokary  derejelere  götermekde, täze  tehnologiýalary we  innowasiýalary  önümçilige  ornaşdyrmakda  adamzat  bähbitli  alyp  barýan  işlerini  dünýä  ýaýmakda  ägirt  uly  ähmiýeti  bardyr.
Mälim  bolşy  ýaly, berkararlyk  we  bagtyýarlyk  döwründe    milli  Liderimizň  parasatly  başlangyçlary  bilen  türkmen  halkynyň  taryhy-medeni  mirasyny  ýaş  nesliň  bähbidi  üçin  aýap  saklamak  we  dikeltmek , öwrenmek  babatda  ägirt  uly  işler  amala  aşyrylýar.
Berkarar  döwletiň  bagtyýarlyk  döwründe  Türkmenistanyň  Prezidenti  Hormatly  Gurbanguly  Berdimuhamedowyň  bimöçber  tagallalary  bilen  türkmen  milli  mirasynyň  gadymdan  gelýän  köp  müňýyllyk  taryhy  täzeden  dikeldildi. Asyrlardan-asyrlara, nesillerden-nesillere  geçip  gelen  milli  medeniýetimiz  häzirki  zamanyň  iň  kämil  tehnologiýalary  bilen  utgaşdyrylýar.
Garaşsyz, baky  Bitarap  Türkmenistan  Watanymyzda  döreýiş  gözbaşyny  müňýyllyklardan  alyp  gaýdýan  taryhy  we  medeni  ýadygärlikleriň  naýbaşy – gözellikleri  Aşgabatda  hem-de  welaýatlarymyzda  gurulýan  häzirki  zaman  binalarynda  özüniň  dowamat  dowamyny  tapýar.

Автор записи: admin