Toý ruhundaky bäsleşik

Ýurdumyzda sanly bilimi ösdürmek, daşary ýurt dilleriniň we tebigy-takyk ugurly dersleriň çuňňur öwredilmegini gazanmak, kabul edilen Konsepsiýalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegini üpjün etmek, welaýatyň ýöriteleşdirilen orta mekdeplerinde bilim alýan ýaş zehinleri ýüze çykarmak maksady bilen, Daşoguz welaýat Baş bilim müdirligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýat geňeşi bilelikde 12 sany ugry öz içine alýan taslama-döredijilik bäsleşiginiň daşoguz welaýat tapgyryny geçirdi. Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 25-nji orta mekdepde uly ruhubelentlikde geçirilen bäsleşik ýaş zehinleriň birnäçesini ýüze çykardy. Bäsleşige gatnaşan okuwçylar bilim alýan dersleri esasynda, özleriniň taslama-döredijilik işlerini görkezdiler. Bäsleşikde hemişelik Bitaraplygymyzyň gazananlary, gözel tebigatymyz, diwar gazetlerini taýýarlamak boýunça okuwçylaryň sergi işlerine aýratynlykda baha berildi. Bitarap Watanymyzyň waspyny ýetirýän çeper okaýyşlar, daşary ýurt dillerinde türkmen halk ertekileriniň gahrymanlarynyň keşbini janlandyrmak boýunça kiçi ýaşly mekdep okuwçylarynyň çykyşlary özüneçekiji boldy. Bäsleşikde el işleriniň we milli tagamlarymyzyň taýýarlanylyşy boýunça hem okuwçy gyzlaryň ukyp-başarnyklaryna aýratyn üns berildi. Şeýle-de bu ýerde 5 — 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda diktant ýazmak boýunça bäsleşik hem guraldy. Ýörite taýýarlanan synp otaglarynda okuwçylaryň işlemegi üçin ähli mümkinçilikler döredilipdir. Bäsleşigiň ugurlary boýunça ýeňijiler kesgitlenilip, olara TMÝG-niň welaýat geňeşiniň Hormat hatlary we sowgatlary gowşuryldy.

Автор записи: admin