Gyssagly habar: Öýde ýeke galan ýedi çaga ýangynyň pidasy boldy

2021-nji ýylyň 23-nji fewralynda takmynan sagat 22:00 töweregi Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etrabynyň Bamyly obasynyň ýaşaýjysy Didar Çaryýewiň öýünde ýangyn emele gelip, öý eýesiniň mekdep ýaşly we ondan hem kiçi 7 sany perzendi aradan çykan. Bu barada biziň öz habarçymyz wakanyň şaýatlaryna salgylanyp, habar berýär. Obadaşlarynyň aýtmagyna görä, ýangyn dörän wagty Didar Çaryýew, onuň aýaly […]

Binanyň gurluşygy ýokary depginde

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda dürli maksatly binalar, önümçilik kärhanalary, ýaşaýyş jaý toplumlary gurlup, ulanmaga berilýär. Bu döwrebap binalar halkymyza ygtybarly hyzmat edip, etrapdyr şäherlerimiziň, obalarymyzyň görküne görk goşýar. Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherinde hem soňky ýyllarda birnäçe önümçilik kärhanalary, orta mekdepler, çagalar baglary, ýaşaýyş jaýlary gurlup, ulanylmaga berildi. Häzirki wagtda hem şäheriň […]

Abatlaýyş kärhanasynyň döwrebap işleri

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek boýunça düýpli çäreler amala aşyrylýar. Şeýlelikde, bu ugra dahylly edara-kärhanalaryň döwrebaplaşdyrylmagy, önümçiliginiň kämilleşdirilmegi baradaky giň gerimli aladalar oňat netijeleri berýär. Bu bolsa olaryň pudagyň ösüşine goşant goşmakda öňlerinde goýlan wezipeleri üstünlikli berjaý etmeklerine oňaýly şertleri döredýär. Häzirki günlerde bu […]

Döwrümiziň zehin uçgunlary

Ýakynda S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Altyn ýol geňeşliginiň oba medeniýet öýünde ýurdumyzda geçirilýän jemgyýetçilik işlerine işeňňir gatnaşyp, bagtly zamanamyzy wasp etmekde ýokary döredijilik başarnygyny, işjeňligini görkezen, milli medeniýetimizi, aýdym-saz sungatymyzy ösdürmekde öz goşantlaryny goşan zehinli çagalary we çagalar döredijilik toparlaryny Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň Gulbaba adyndaky çagalar baýragy bilen sylaglamak dabarasy ýokary ruhubelentlik […]

Möhüm meselelere bagyşlandy

Daşoguz welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň giň mejlisler zalynda geçirilen maslahatda «Türkmenistan— parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip mynasyp atlandyrylan ýylymyzyň her bir gününi zähmet ýeňişleri bilen bezemek, halkymyzyň baş mukaddesligi bolan şanly Garaşsyzlygymyzyňşu ýyl uly dabaralara beslenip belleniljek şöhratly 30 ýyllyk toýuny mynasyp garşylamak bilen baglanyşykly öňde goýan möhüm wezipelerini üstünlikli çözmegiň ýollary barada […]

Nagt däl hasaplaşyklar giňeldilýär

Häzirki wagtda bank ulgamynyň işini döwrebaplaşdyrmak, şol sanda ilatyň erkin pul serişdelerini netijeli ulanmaklary we girdejilerini has-da artdyrmaklary üçin ýurdumyzyň ähli karz edaralarynda, şol sanda «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynda hem «Goýum» bank karty we «Maşgala» bank karty atly hyzmatlar girizildi. Goýumçylaryň sanyny has-da artdyrmak, nagt däl hasaplaşyklary ösdürmäge giňşertleri döretmek maksady bilen, bankymyz tarapyndan «Goýum» […]

Önümleriň görnüşleri artýar

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz «Polimer önümleri» zawodynyň işgärleri hem täze ýylda öz öňlerinde belent maksatlary goýmak bilen, agzybirlikli iş alyp barýarlar. Häzirki wagtda bu ýerde gurluşyk işlerinde giňden ulanylýan diametri 25 ölçegli turbalar, suw, elektrik geçirijiler üçin goşmaça enjamlar, şeýle hem öý hojalygyna niýetlenen polimer gap-gaçlar, beýleki zerur serişdeler öndürilýär. Kärhanada işgärleriň […]

Möhüm meýdan işleri

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň «Kyrkgyz» daýhan birleşiginiň kärendeçileri şu ýylyň hasylynyň düýbüni tutmaga irgözinden girişdiler. Şu günler hojalygyň 16 sany kärendeçiler toparynyň babadaýhanlary ýerleri ýaz ekişine taýýarlaýarlar. Meýdan işlerini geçirmekde daýhan birleşiginiň kärendeçileri, mehanizatorlary, hünärmenleri tutanýerli zähmet çekýärler. Daýhan birleşiginde ýerlere gyş suwuny tutmaga hem taýýarlyk görülýär. Hojalygyň çägindäki 12 sany suw çykaryjy enjamlar abatlanyp, […]

Çopançylyk kärindäki kelamlar

Türkmen diliniň many-mazmun gorunyň umman ýaly çuňdugyny, asman ýaly giňdigini görkezýän sözler, söz düzümleri beýleki kesp-kärlerde bolşy ýaly çopançylykda hem örän köp. Şeýledigini mallaryň bakylyşynda, gulagyna salynýan alyk-tagmalarda hem görmek bolýar. Çopanlar alyk-tagma babatda malyň sag ýa-da çep gulagy diýmän, «tutar» hem «daş gulagy» diýip atlandyrýarlar. Ýagny, gören mallary hakynda habar berende «Tutar gulagynda öň […]

Juwaz hakynda rowaýat

Arkama-arka juwaz işledip gelýän juwazçylaryň biri juwazyň döreýşi hakynda şeýle bir rowaýaty gürrüň berdi. Öňki döwürde depseň yranmaz sahawatly baýlaryň biriniň dört ogly bilen juda owadan bir gyzy bar eken. Kakasynyň nahar-şoruna ol gyzyň özi sereder eken. Ol künjini sokuda döwüp, soňam gazanda gaýnadyp, galkman edip, ýag alypdyr. Şol ýagdan hem kakasyna palaw bişirip beripdir. […]