Halyçylyk sungatynda tebigy boýaglar

Türkmeniň halysyny dünýä tanadan aýratynlyklarynyň biri hem ony dokamak üçin niýetlenýän ýüňler reňklenende tebigy boýaglaryň ulanylmagydyr. Geçmişde goýnuň ak ýüňüni boýamazdan öňürti aýratyn küýzelerde, üýtgeşik düzümli-zäkli erginlerde, bugdaý däneleriniň şerbetinde saklapdyrlar. Ýüňi zäklemegiň dowamlylygy onuň haýsy boýag bilen boýalýandygyna bagly bolupdyr. Ösümliklerden alynýan boýaglardan goýy gyzyl reňk almak üçin goýnuň ýüňüni 12-14, ýaşyl reňk almak […]

Ýaryşlaryň ýaňy göwünleri galkyndyrýar

Halkara Sambo federasiýasynyň karary bilen Sambo boýunça dünýä çempionaty, Futzal boýunça Aziýa çempionaty we Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesiniň tennis desgalarynda Dewisiň kubogy ugrunda halkara ýaryşyň tapgyrynyň şu ýylyň 8-15-nji iýuny aralygynda Aşgabatda geçiriljekdigi, maý aýynda bolsa ägirt uly welosiped binasynyň ulanylmaga berlip, onuň paýtagtymyzyň binagärlik keşbine täze öwüşgin çaýjakdygy biziň hemmämizi buýsandyrýar. Döwrümiziň iri sport çäresine […]

Hünärlere ugrukdyrýan gurnaklar

Ýaşlary hünärlere ugrukdyrmakda, olaryň arzuw-isleglerine laýyk göwün beren kärlerine bolan gyzyklanmasyny, yhlas-höwesini artdyrmakda Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki çagalar we ýetginjekler döredijilik öýünde hem netijeli, özboluşly işler alnyp barylýar. Şeýle arzuwlara beslenip, geljegine uly umyt döredýän çagalaryň we ýetginjekleriň müňe golaýyna bu ýerde tejribeli gurnak ýolbaşçylary sapak berýärler. Saýlanyp alnan ugruň, hünäriň birini beýlekisinden peslär ýaly […]

Daýhanlaryň gyşky aladalary

Gyş paslynyň häzirki günlerinde pagtaçy daýhanlarymyz ýerleri ýazky ekiş möwsümine taýýarlamak ugrunda ýadawsyz zähmet çekýärler. Şunlukda ýer eýeleri özlerine berkidilen ýerlerde suw tutmak, atyzlaryň gyra-töwereklerini guran ot-çöplerden arassalamak işlerini dowam etdirýärler. Bu işleri etrabyň öňdebaryjy hojalyklarynyň hatarynda tanalýan Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň «Akderýa» daýhan birleşiginde has-da guramaçylykly ýola goýlan. Hojalyk boýunça 1200 gektar ýere gowaça […]

Belent maksatly maldarlar

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndaky «Garagum» maldarçylyk hojalygy welaýat oba hojalyk önümçilik birleşiginiň pudaga ýöriteleşdirilen iri hojalygynyň biri bolmaly. Uzak ýyllardan bäri öz işini dowam etdirip gelýän bu hojalykda dowardarçylygy ösdürip, türkmeniň arwana düýeleriniň baş sanyny artdyrmak boýunça giň göwrümli işler alnyp barylýar. Hünärmenler bilen maslahatly işleýän çopanlardyr olaryň kömekçileriniň mallaryň idegindäki çekýän janypkeşlikli zähmeti özüniň […]

Buýsançly köňülleriň belent joşguny

Daşoguz welaýat Baş bilim, medeniýet müdirlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda çagalaryň şatlykly günleriniň şowhunyny artdyrýan dabaraly çäreler, aýdym-sazly döredijilik bäsleşikleri, sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar yzygiderli geçirilýär. Bu bolsa çagalaryň ukyp-başarnyklarynyň artmagyna ýardam edýär. Şeýle dabaralaryň biri welaýatyň Ruhyýet köşgüniň öňündäki dabaralar meýdançasynda «Hoş geldiň, Täze ýyl, salam, Täze ýyl!» ady bilen geçirildi. Welaýatymyzyň baş arçasynyň […]

Bagtyýar çagalaryň joşguny

Daşoguz welaýat häkimliginiň, Baş bilim, medeniýet müdirlikleriniň bilelikde guramaklarynda geçirilen dabaralar Täze ýylyň baýramçylyk şowhunynyň üstüni ýetirdi. Gyşky dynç alyş möwsüminde welaýatyň dürli künjeklerinden gelen bagtyýar okuwçylar Daşoguz welaýatynyň merkezi Daşoguz şäherinde jemlendiler. Olar özleri üçin ýörite niýetlenen awtoulaglarda şäheriň owadan ýerleri bilen tanyşdylar. Çagalar ilki bilen Ruhyýet köşgüniň öňündäki çar tarapa gözellik paýlap oturan […]

Diýarymyzda Täze ýyl bellenilýär.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň ilkinji güni ir säher bilen Daşoguz şäheriniň merkezindäki Baýdak meýdançasynda Döwlet senamyzyň belentden ýaňlanmagy bilen Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň ýaşyl Tugy al-asmana galdyryldy. Ýaşyl Tugumyzyň ýokary galdyrylyş dabarasyna Daşoguz welaýat häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň, edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary, il sylagly ýaşulular, mährem eneler, talyp ýaşlar we şäheriň bagtyýar raýatlary gatnaşdylar. Täze ýylyň […]

Diýarymyzda Täze ýyl bellenilýär.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň ilkinji güni ir säher bilen Daşoguz şäheriniň merkezindäki Baýdak meýdançasynda Döwlet senamyzyň belentden ýaňlanmagy bilen Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň ýaşyl Tugy al-asmana galdyryldy. Ýaşyl Tugumyzyň ýokary galdyrylyş dabarasyna Daşoguz welaýat häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň, edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary, il sylagly ýaşulular, mährem eneler, talyp ýaşlar we şäheriň bagtyýar raýatlary gatnaşdylar. Täze ýylyň […]

Täze ýylda Daşoguz welaýatynda doglan ilkinji çaga

Täze — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň ilkinji minutlarynda Daşoguz şäheriniň «Ene mähri» merkezinde körpeje türkmenistanly dünýä indi. Ol Daşoguz welaýatynda ýetip gelen Täze ýylda doglan ilkinji çaga boldy. Her gün ýurdumyzyň dürli künjeklerinde köp çaga dogulýar. Ýöne Täze ýyl gijesi dogulmak çaga hem-de onuň maşgalasy üçin aýratyn mana eýedir. Çünki biziň köpümiz üçin 1-nji […]