Daşoguzly ýaş futbolçylar ýüze çykarylýar

Şu gün Daşoguz welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň şäherleriňdir,etraplaryň futbol toparlarynyň arasynda yglan eden futbol ýaryşynyň     I-nji tapgyrynyň jemleri jemlendi. Ýaryş ýaş futbolçylary ýüze çykarmagy, şäherlerdedir,etraplarda hereket edýän täze döredilen futbol toparlarynyň arasyndan iň naýbaşylaryny saýlap almagy maksat edinýär. Iýul aýynyň 20-31-i aralygynda geçirilen ýaryşlar juda gyzykly hem-de çekeleşikli geçdi. Onda ýaşajyk türgenler […]

L u k m a n y ň m a s l a h a t y

Gün urmagyň öňüni almak.Biziň tomus paslymyz diýseň yssy bolýar. Howanyň gyzgynlyk derejesi kä halatlarda 42-45*С gradusa baryp ýetýär. Ýaz günleri bolsa hem-ä howa gyzýar, hem-de çyglylyk höküm sürýär. Ine, bu hem klimatymyzyň ikinji bir aýratynlygydyr. Howa üýtgeşmeleriniň şu ýokarda agzalan ikisi-de adamyň jan saglygyna ýaramly däldir. Şonuň üçinem, yssy howadan özüňi goramak üçin ýeňil geýinmeli, […]

Ynsanyň baky hemrasy

Döwletimiziň belent sepgitlere tarap ösüşini dowam edýän eziz diýarymyzyň batly gadamlaryny, gazanýan üstünliklerini halkymyzyň esasanam ýaşlaryň arasynda wagyz etmek jemgyýetçilik guramalarynyň aýratynam Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň wekilleriniň paýyna düşýär. Kitabyň çagalykdan edep-terbiýe bermekde ähmiýetiniň uludygy durmuşyň subut eden hakykatydyr. Ýaşlarda sadalyk, päklik, mähribanlyk, hoşniýetlilik, watançylyk duýgularyny oýarmakda kitaplaryň orny uludyr. Ýurdumyzda dünýä derejesine laýyk […]

Hazarýaka hyzmatdaşlyk: möhüm başlangyçlar, aýdyň wezipeler

Ýurdumyzda milli ykdysadyýetiň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek nusgasyny kemala getirmekde umumadamzat bähbitli, dünýä bileleşigi tarapyndan giňden goldanylýan möhüm çäreler durmuşa geçirilýär. Häzirki zaman bütindünýä ösüş meýilleri nukdaýnazaryndan alanyňda, bu çäreler diňe bir Türkmenistanyň durmukly hem okgunly öňegidişligini üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem, hyzmatdaş döwletleriň ilkinji nobatda, söwda-ykdysady, ulag-logistika, syýahatçylyk ugurlary boýunça özära bähbitli aragatnaşyklary pugtalandyrmagyň […]

Daşoguzly medeniýet ussatlary milli däp-dessurlary beýan etdiler

  Şu gün Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky sazly drama teatrynda welaýat medeniýet müdirligi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramagynda “Ýaşmak gözelligiň, sylag-sarpanyň nusgalyk nyşanydyr” atly bäsleşik geçirildi. Bäsleşige etrap medeniýet bölümlerinde hereket edýän halk teatrlary gatnaşdylar we bäsleşigiň şertine laýyklykda türkmen gelniniň edep-ekramyny, ýaşmak diýen düşünjäniň many-mazmunyny, durmuşdaky ornuny açyp görkezýän sahna oýunlaryny […]

Daşoguzly oýlap tapyjylar bäsleşdiler

Düýn, Daşoguz welaýat saglygy dikeldiş okuw terbiýeçilik toplumynda Daşoguz welaýat häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de welaýat Baş bilim müdirliginiň bilelikde guramagynda welaýatyň ýaşaýjylarynyň arasynda “Oýlap tapyjylar” atly ylmy-döredijilik bäsleşigi geçirildi. Bäsleşigiň baş maksady ýurduň ähli pudagynda sanly ulgamy ösdürmek, halkyň kompýuter sowatlylygyny has-da artdyrmak, ýaşlary ylmy gözleglere höweslendirmek, olaryň ukyp başarnyklaryny ýüze çykarmakdan ybarat. Bäsleşik iki […]

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Общая информация о первом Каспийском Экономическом форуме Процесс оформления правового статуса самого большого в мире внутриконтинентального водоема – Каспийского моря, начался в ноябре 1996 года в Ашхабаде на первой встрече министров иностранных дел прикаспийских государств. Параллельно с разработкой базового документа – Конвенции о правовом статусе Каспийского моря прикаспийские страны вели разработку документов по отдельным направлениям […]

Возможности Каспия в экономическом развитии.

12-того августа этого года в Национальной туристической зоне «Аваза» состоится Первый Каспийский экономический форум. Его проведение было инициировано Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым на состоявшемся 12-го августа 2018 года V Саммите глав прикаспийских государств. Этот форум станет значимым для упрочнения, развития и вывода на новый уровень сотрудничества в Каспийском и приграничных регионах. Каспийское море вобрало в […]

BIRINJI HAZAR FORUMY

Käşge gujaga sygsady, bagra basardym baryny, Bu göwnüm dünýä sygmady, görüp men jennet nuruny, Agzybirlik baş maksady, toýa besledi törüni, Kenarýaka ykdysady, birinji Hazar forumy! Nebit-gazy hem ýangyjy, halk rysgyna rysk gatany , Alkyşly köňülleň guwanjy, nazarlan ynsan bagtyny, Arkadagyň başlangyjy, bu toýuň belent tutumy, Kenarýaka ykdysady, birinji Hazar forumy! Bu ýollar dünýä nusgalyk, beýik […]

“Daşoguz” şypahanasy: baýramçylyk mukamlary belentden ýaňlandy

Günleri baky bagtyýarlygyň gujagyna dolan Garaşsyz diýarymyzda ýurdumyz ösüşiň täze belentlikleri bilen aýgytly gadamlarda öňe barýar. Ähli ulgamlarda gazanylýan ösüş özgerişler lukmançylyk we derman senagaty ulgamynyň işinde hem uly öňe gidişlikleri eçildi. Ýurdumyzda ençeme täze saglygy goraýyş merkezleri, ylmy-kliniki ojaklar, täze dermanhanalar, sagaldyş we dynç alyş merkezleri gurlup, halkymyzyň hyzmatyna berildi. Ynha şol sagaldyş we […]