Tebigata söýgi — Watana söýgi

Ýurdumyzyň ýokary we orta okuw mekdeplerinde ýaşlara ekologiýa terbiýesini bermekde, olaryň tebigata bolan garaýyşlaryny kämilleşdirmekde möhüm ädimler ädilýär. Muňa Türkmen oba hojalyk institutynda şu ugurda guralýan sapaklaryň, medeni-köpçülik çäreleriniň mysalynda hem göz ýetirmek bolýar. Institutyň mugallymlary, talyplary ýurdumyzda geçirilýän bag ekmek möwsümlerine işjeň gatnaşýarlar. Şonda her ýylyň bahar we güýz aýlarynda ýaş nahallaryň müňlerçe düýbüni oturtmak, olaryň ozal bar bolanlaryna ideg etmek işleri köpçülikleýin ýerine ýetirilýär. Bu bolsa biziň daş-töweregimiziň gözel bolmagyna uly goşant goşýandygymyzy aňladýar.

Автор записи: admin