“Talyp karzy” mümkinçiligi

Karzyň möçberi okuwyň tölegini tölemek baradaky şertnama laýyklykda ýa-da hasap sypatnamada görkezilen möçberde nagt däl görnüşinde ýyllyk 5 göterim bilen 5 ýyl möhlete çenli.

Karzyň üpjünçiligi hökmünde girew emlägi ýa-da üçünji tarapyň zamunlygy kabul edilýär.

 «Talyp karzyndan» peýdalanmak isleýän müşderileriň ýüztutmalarynyň we degişli resminamalarynyň bankyň resmi www.tnbk.tm internet sahypasy arkaly onlaýn görnüşinde kabul edilýändigini ýatladýarys.

Автор записи: admin