TALYP GYZYŇ ÜSTÜNLIGI

Ylymlar gününde Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde guramagynda ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşikde ýeňiji bolan ýaşlaryň köp sanlysyna Gahryman Arkadagymyzyň Şa serpaýlary gowşuryldy. Türkmen oba hojalyk institutynyň gidromeliorasiýa we oba hojalygyny mehanizmleşdirmek fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Jennet Bäşimowa bäsleşige «Ders gerdejiklerini kultiwator arkaly berip, gowaçany ösdürip ýetişdirmegiň innowasion usuly» atly ylmy işi bilen gatnaşyp, ikinji orna mynasyp boldy.

Автор записи: admin