Ruhy gymmatlyklarymyzy wagyz edýän bäsleşik

Golaýda Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň medeniýet merkezinde bu bäsleşigiň etrap tapgyry bolup geçdi. Bäsleşigiňşertine görä, oňa gatnaşyjylar Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabyndan bir parçany labyzly okamak, kitapda beýan edilýän rowaýatlardan, wakalardan bir bölegi sahnalaşdyryp görkezmek, bu gymmatly kitabyň ähmiýetini joşgunly sözler bilen wasp etmek boýunça özleriniň ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.

Автор записи: admin