Aşyklaryň şäheri, aziýanyň merjeni

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda dowam edýän şu ýylymyzyň her bir geçen güni bizi ak mermer paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senelerine barha golaýlaşdyrýar. Bu goşa baýramçylygy mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşy almak höwesi dürli pudaklarda ruhubelent zähmet çekýän her bir türkmenistanlynyň köňül küýsegine hem-de baş maksadyna […]

Aşgabadyň Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen desgalar

Aşgabadyň günorta böleginde dikilen, beýikligi 133 metre barabar bolan Baýdak sütüni 2008-nji ýylyň iýunynda Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Onda parlaýan Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň ululygy 52,5 x 35 metre we agramy 420 kilograma barabardyr. 2010-njy ýylda paýtagtymyz jemgyýetçilik ýerinde iň köp mukdardaky suw çüwdürimleriniň bitewi topluma birleşdirilen şäheri hökmünde ykrar edildi. Halkara howa menziline barýan ýoluň […]

Edermenligiň hem wepadarlygyň nusgasy

Türkmen alabaýlary baradaky maglumatlar XI asyryň edebiýatlarynda-da ýatlanylýar. Arheologik tapyndylaryň has takyk maglumatlaryna görä, äpet alabaý itleriniň tapylan galyndylaryny Jeýtun medeniýetine degişli diýip hasaplaýarlar. Biziň eýýamymyzyň bürünç döwrüne degişli bolan Altyndepeden tapylan tapyndylar Türkmenistanyň çäginde häzirki alabaý itlerine meňzeş äpet itleriň ýetişdirilendiginden habar berýär. Şeýle-de häzirki Mary welaýatynyň golaýynda ýerleşýän Daňdanakan obasynyň golaýynda geçirilen gazuw-agtaryş […]

Belentden ýaňlanan hoş owazlar

«Ýaňlan, Diýarym!» atly telebäsleşigiň Daşoguz şäher tapgyry şäheriň Ýaşlar merkezinde guralyp, uly ruhy joşguna beslendi. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň çäklerinde geçirilmegi asylly däbe öwrülen aýdym-sazly, şowhunly bäsleşigiň şäher tapgyryna zehinli aýdymçylar gatnaşdylar. Olaryň ýerine ýetiren aýdymlarynda ýaşlyk joşguny, ýaş nesilleriň bagtyýar döwrümize bolan buýsanç duýgulary öz beýanyny tapdy. Daşoguz şäheriniň medeniýet merkeziniň […]

Ylham ýaýlasynyň bossany

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk, gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllyk şanly seneleriniň giňden dabaralandyrylýan ajaýyp pursatlarynda hormatly Prezidentimiziň ýene-de bir täze — “Ak şäherim Aşgabat” atly eseri halkymyza gowuşdy. Toýlaryň-toýlara, baýramlaryň-baýramlara ulaşýan günlerinde bu ajaýyp kitap türkmen jemgyýeti üçin ajaýyp toý sowgady boldy. Gözel paýtagtymyz Aşgabadyň esaslandyrylanyndan bäri başdan […]

Hünär bäsleşigi geçirildi

Golaýda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ýyllyk iş meýilnamasy esasynda hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda hünär öwredilişini kämilleşdirmek, hünär taýýarlygynyň hilini, döredijilik ukybyny ýokarlandyrmak, geljekki kärine söýgi döretmek, häzirki zaman ösen tehnologiýalardan baş alyp çykmaklaryny gazanmak maksady bilen Daşoguz welaýat häkimliginiň garamagyndaky 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň talyplarynyň arasynda «Hünär ussatlygy» bäsleşigi geçirildi. Bäsleşikde talyplar «Tikinçi-biçimçi», «Elektromontaž», […]

Gahrymançylygyň hem watansöýüjiligiň nusgalyk mekdebi

1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllyk şanly senesi Daşoguz welaýatynda giňden dabaralandyryldy. Şol gün agzybir ildeşlerimiz «Baky alaw» ýadygärligine ýygnandylar. Olaryň hatarynda ýaşuly hem ýaş nesliň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary «Keçpelek» mukamynyň astynda «Baky alawyň» töweregine gül çemenlerini goýmaga ugur […]

Aýlawy baglan bedewler

Daşoguz welaýatynyň atçylyk sport toplumynda ýekşenbe güni ir säher bilen badalga alan at çapyşyklarynyň başyny ýetginjek çapyksuwarlar üçýaşar bedewler bilen açdylar. Birinji çapyşyk 1200 metr aralyga geçirilip, onda M.Oçyýewiň hojalygyna degişli bolan Täçsoltan atly dor gysrak 1 minut 5 sekunt wagtda pellehanadan geçip, ýeňiji bolmagy başardy. D.Atdaýewiň hojalygyna degişli Alsakar atly al at, B.Hudaýnazarowyň hojalygyna […]

Bagşyçylyk sungatynyň aýnasy

Bäş müň ýyllyk taryhy bolan halkymyz aýdym-saz sungatyna uly üns berip, arkama-arka dowam edip gelýän bagşyçylyk sungatymyzy has-da ösdürýär. Daşoguz welaýatynda hem özleriniň gaýtalanmajak ussatlyklary, başarnyklary, ýakymly owazy bilen halkyň sylag-hormatyna mynasyp bagşy-sazandalar ýaşapdyrlar. Geçmişde özboluşly yz galdyran bagşy-sazandalar baradaky maglumatlary, olaryň saz gurallaryny we geýimlerini, ses ýazgylaryny, suratlaryny ýygnap, halka ýetirmek maksady bilen, 1992-nji […]

Ýylyň ähli pasyllarynda saglygyňyzy goramak üçin maslahatlar:

Bedeniň kesele garşy göreşijilik ukybynyň ýokary bolmagyny gazanmak üçin sagdyn durmuş ýörelgesini berjaý etmeli. Bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyp, sagdyn iýmitlenmeli. Ir säher bilen we agşamara arassa howada ýarym sagat pyýada ýöremeli. Ýöne derlän ýagdaýyňyzda, öl saçly daşary çykmaly däl. Özüňiziň hem-de perzentleriňiziň burnunyň nemli bardasyna «Oksolin» melhemini çalmaga endik etmeli. Pasyllara görä geýinmeli we […]