ÖRI MEÝDANLARY SUWLULANDYRYLÝAR

«Daşoguzörisuw» Daşoguz welaýat kärhanasynyň işçi-hünärmenleri «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny uly zähmet üstünlikleri bilen jemlediler. Olar şonda welaýatyň çägindäki öri meýdanlarynda ýerleşýän guýularda 250 müň manatlyga golaý abatlamak, gazmak işlerini ýerine ýetirip, bu baradaky ýyllyk meýilnamalaryny artygy bilen berjaý etdiler. Täze ýyl baýramynyň öň ýanyndaky günlerde bolsa kärhananyň hünärmenleri S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň «Yslam» öri meýdanynda ýene-de bir guýyny ulanmaga berdiler. Häzirki wagtda täze guýy etrabyň «Dowardarçylyk» maldarçylyk hojalygynyň maldarlary üçin oňaýly şertleri döredýär. Kärhananyň işgärleri şu ýylyň aladalaryna hem agzybirlik bilen girişdiler.

Автор записи: admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.