ÖNÜMLERIŇ GÖRNÜŞLERI ARTÝAR

Daşoguz şäherindäki Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanada öňde goýlan wezipeleri üstünlikli berjaý etmek boýunça derwaýys çäreler amala aşyrylýar. Bu ýerde saglygy goraýyş ulgamynda giňden peýdalanylýan serişdeleriň 150-ä golaý görnüşi öndürilýär. Olaryň 10-dan gowragynyň öndürilişiniň soňky wagtlarda ýola goýlandygyny bellemek gerek. Şol önümleriň hatarynda bir sapar ulanylýan halatlar, ellikler, agyz-burun örtükleri we beýlekiler bar. Kärhana boýunça her günde has ygtybarly agyz-burun örtükleriniň 6 müňden gowragy öndürilip, ilata ýetirilýär.

Автор записи: admin