Milli gymmatlyklaryň belent sarpasy

Ahalteke bedewleri, türkmen halylary we beýleki gymmatlyklarymyz bilen bir hatarda, türkmen alabaý itleri dünýäde uly şöhrata eýe boldy.
Halkymyzyň medeni mirasyny gorap saklamak, ony wagyz  etmek hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet ähmiýetli möhüm işleriniň biridir. Bu babatda ahalteke bedewlerimiziň hem-de türkmen alabaý itlerimiziň şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak ugrunda ýadawsyz tagallalar edilýär.
Milli gymmatlyklarymyzy ünsden düşürmeýän milli Liderimiziň Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna baryp, bu ýerde behişdi bedewler bilen didarlaşmagy hem-de edebi döredijilik bilen meşgullanmagy munuň aýdyň subutnamasydyr.

Автор записи: admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.