Limon — saglyga peýdaly miwe

Limon ynsan bedenini zerur peýdaly maddalar, witaminler bilen üpjün etmekde, saglygymyzy berkitmekde giňden peýdalanylýan miweleriň biridir. Onuň düzümindäki flawonoidler, C witamini we pektin ýaly peýdaly maddalar ýokary gan basyşyny kadalaşdyrmakda we ýürek-damar keselleriniň öňüni almakda örän peýdalydyr. Kähalatlarda adamda ýokary gan basyşynyň çynlakaý alamatlary ýüze çykmaýar. Şeýle halatlarda arteriýanyň diwarlaryna güýçli zeper ýetmeginiň netijesinde, ýürekde we beýnide gan aýlanyşygy peselýär. Şeýle ýagdaýlaryň öňüni almak üçin gan damarlarynyň diwarlaryny giňeldiji tebigy serişde hökmünde limon we onuň şiresinden peýdalanmak maslahat berilýär. Limon sowuklama, dümew ýaly sökellikleriň hem bire-bir emidir. Ol bu keselleriň öňüni almakda we sökellikden soň saglygy dikeltmekde örän peýdalydyr. Bu önüme adamyň immun ulgamyny güýçlendirmek, berkitmek ýaly häsiýetler hem mahsusdyr.

Автор записи: admin