Kyrk gyz

Daşoguz welaýatynyň Görogly etraby taryhy ýadygärliklere we täsin ýerlere baý etraplaryň biri hasaplanylýar. Etrabynyň çäginde ýerleşýän, ünsi özüne çekýän täsin ýerleriň biri hem Görogly etrabynyň Saparmyrat Nyýazow adyndaky geňeşliginiň “Gyzylgum” obasynyň ilersinde, obany etekläp oturan gumuň başlanýan ýerinde, aňňat-aňňat çäge depeleriniň arasynda durnaň gözi ýaly dury suwly kiçijik köl bada-bat ünsüňi özüne çekýär. Bu köle hiç bir ýerden suw gelip girmeýär. Ýöne  şonda-da kölüň suwy azalman ýa-da köpelmän hemişelik şol bir durkuny saklaýar. Ýerli ilat bu köli “Kyrk gyz”   diýip atlandyrýarlar.
Bu kölüň döreýşi barada halk arasynda şeýle rowaýat bar. Irki  döwürlerde şol ýerde gür  ilatly  bir  gala bar  eken. Gaýry ýerlerden gelen duşmanyň sansyz leşgeri obanyň daşyny gabaýar.Şonda  adamlar: “Özümiz şehit ölsek-de, obanyň namysy depelenmesin” diýip, kyrk sany boýy ýeten gyzy galanyň ýerasty çykalgasyndan çykaryp, gum tarapa goýberipdirler.Muny  duşman  aňýar-da  olaryň  yzyndan  kowgy gidýär. Şonda gyzlar: “Duşmana ýesir düşüp, namysa galanymyzdan, bizi ýer ýuwutsyn” diýip, Allatagala nalyş edýärler. Olaryň  dilegi  kabul  bolup, kyrkysyny  hem  ýer  ýuwudýar. Kyrk gyzyň gözýaşyndan şol  ýerde  köl  döreýär. Onuň  suwunyň  azalman , köpelmän  durmagynyň  sebäbi  şol  gyzlaryň  keramatyndanmyş. Adamlar  şol  köli  mukaddes  hasaplaýarlar.

Автор записи: admin