Immuniteti pugtalandyrmagyň ygtybarly usuly

 

Bedeniň kesellere garşy durujylyk ukyby «immunitet» diýlip atlandyrylýar. Adam bedenine daşky gurşawdan howa, iýmit, durmuş galtaşyklary arkaly mikroblar, wiruslar, bakteriýalar we beýleki kesel dörediji mikroorganizmler aralaşyp bilýär. Immun ulgamy gije-gündiziň dowamynda hereketde bolup, bu ýagdaýlara garşy berk durup, işjeň göreşmäge ýardam edýär.
Immuniteti pugtalandyrmagyň iň ygtybarly usuly sagdyn durmuş ýörelgesiniň düzgünlerini gyşarnyksyz berjaý etmekden ybaratdyr. Dogry iýmitlenmeli, zyýanly endiklerden we nerw dartgynlygyny döredýän ýagdaýlardan gaça durmaly, işjeň hereket etmeli, pasyllara görä geýinmeli, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaly.
Ýöremek, ylgamak bedenterbiýäniň iň elýeter görnüşleri bolup durýar. Her gün 5-7 km aralygy ýöräp ýa-da ylgap geçmek maslahat berilýär. Ýöremegiň, ylgamagyň tizligi her bir adamyň ýagdaýyna baglylykda saýlanylýar. Bedene düşýän fiziki agramlygy kem-kemden artdyryp, kem-kemden peseltmeli. Ýagny ylgamagyň, ýöremegiň tizligini, dowamlylygyny ýuwaş-ýuwaşdan üýtgetmeli.
Her gün irden gimnastika maşklaryny ýerine ýetirmeli. Irki maşklar bedeni gijeki dynçlyk ýagdaýyndan fiziki işjeňligine ýuwaş-ýuwaşdan geçmäge taýýarlaýar. Mümkinçilik bolanda Günüň dogýan ýa-da ýaşýan wagtynda çygly otluk meýdanda aýakýalaňaç ýöremek, gyzgyn we sowuk suwy gezekleşdirip duş kabul etmek peýdaly. Sportuň suwda ýüzmek, welosiped sürmek ýaly görnüşleri saglyk üçin has peýdalydyr.
Elbetde, bu çäreler diňe yzygiderli ýerine ýetirilende garaşylýan netijäni berýär. Ähli beden ulgamlaryny we agzalaryny yzygiderli işjeňleşdirip, ahyrky netijede immun ulgamynyň pugtalanmagyna ýardam edýär. Bedeni berkitmek, onuň kesellere garşy durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin gün tertibini dogry guramak, fiziki we akyl zähmetini dynç alyş bilen dogry utgaşdyrmak, ýeterlik uklamak, dogry iýmitlenmek, zyýanly endiklerden gaça durmak möhümdir.

Автор записи: admin