HOWPSUZLYK DÜZGÜNLERI WAGYZ EDILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe il-günümiziň asuda, abadan durmuşyny üpjün etmekde uly tagallalar edilýär. Tebigy we tehnogen häsiýetdäki adatdan daşary ýagdaýlardan halas ediş işlerini guramaçylykly ýola goýmak, şeýle ýagdaýlara hemişe taýýar bolmak bilen bagly wezipelere uly üns berilýär. Şu maksat bilen, golaýda Daşoguz welaýatynyň «Bagtyýar nesil» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde «Dürli görnüşli adatdan daşary ýagdaýlarda goranmak» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Çäräni welaýat Raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirligi gurady. Wagyz-nesihat çäresine dynç alyş merkeziniň mugallymlarydyr terbiýeçileri, dynç alýan çagalar, müdirligiň wekilleri gatnaşdylar.

Автор записи: admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.