Halk Maslahaty: söwda toplumy barada habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirildi.
Mejlisiň barşynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda 2021-nji ýylda amala aşyrylan işleriň netijeleri boýunça hasabatlar berildi.
Şol hasabatlar boýunça söwda, dokma we hususy pudakda alnyp barlan işleriň netijelerini dykgatyňyza ýetirýäris.
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça 2021-nji ýylda söwda dolanyşygynyň ösüş depgini 1188 göterime deň boldy, öndürilen önümleriň möçberleri 111,6 göterime barabar boldy.

 • Hasabat döwründe 78 million 300 manat maýa goýumlar özleşdirilip, 25 sany söwda desgalarynyň durky täzelendi.
 • Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi boýunça 2021-nji ýylda öndürilen önümleriň umumy möçberi 3 milliard 295 million manada barabar boldy.
 • Hasabat döwründe 418 million manat maýa goýumlary özleşdirildi we Ahal welaýatynyň Kaka we Babadaýhan etraplarynda ýokary tehnologiýaly dokma toplumlary işe baslady Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça 2021-nji ýylda söwda dolanyşygynyň ösüş depgini 1188 göterime deň boldy, öndürilen önümleriň möçberleri 111,6 göterime barabar boldy.
  Hasabat döwründe 78 million 300 manat maýa goýumlar özleşdirilip, 25 sany söwda desgalarynyň durky täzelendi.
  Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi boýunça 2021-nji ýylda öndürilen önümleriň umumy möçberi 3 milliard 295 million manada barabar boldy.
  Hasabat döwründe 418 million manat maýa goýumlary özleşdirildi we Ahal welaýatynyň Kaka we Babadaýhan etraplarynda ýokary tehnologiýaly dokma toplumlary işe girizildi.
  “Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça 28 müň 351 inedördül metr haly we haly önümleri dokaldy.
  Türkmenistanyň döwlet haryt-çig mal biržasy tarapyndan 2021-nji ýylda 300 sany birža söwdalary geçirilip, umumy bahasy 44 milliard 932 million manada deň bolan şertnamalar hasaba alyndy.
  Birža söwdalaryna daşary ýurtlardan 159 kompaniýa gatnaşyp, ýurdumyzda öndürilýän önümleri uly isleg bilen satyn aldylar.
  Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan hasabat ýylynda 9 sergi we 49 maslahat gurnaldy.
  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan 2021-nji ýylda önümçilik we durmuş maksatly desgalary giň gerim bilen gurlup ulanmaga berildi.
  Şol sanda Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat-Tejen bölegi, paýtagtymyzdaky “Aşgabat” söwda-dynç alyş merkezi halkyň hyzmatyna berildi.

 

Автор записи: admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.