Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirilýär

Hytaýyň paýtagty Pekin şäherinde XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirilýär. Ol Aşgabat wagty bilen 17:00-da başlady. Açylyş dabarasy Pekindäki 2008-nji ýylda gurlan Milli stadionda, başgaça aýdylanda “Guş höwürtgesi” diýlip atlandyrylýan stadionda geçirilýär.

Hem tomusky hem-de gyşky Olimpiýa oýunlaryny gurnaýan ýeke-täk şäher bolan Pekin şäherindäki Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda HHR-iň Başlygy Si Szinpin we aýaly, Türkmenistanyň, Russiýanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentleri we köp sanly ýurduň ýokary derejeli ýolbaşçylary gatnaşýar.
Şeýle hem açylyş dabarasyna BMG-niň Baş sekretary Antonio Guterreş, BSGG-niň baş direktory Tedros Gebreýesus we beýleki halkara we sebit guramalaryň ýolbaşçylary çagyryldy.
Dürli medeni çärelerden soňra Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan milli ýygyndylaryň stadiondan elleri baýrakly geçýän pursatlaryna tomaşa edildi.
Dünýä döwletleriniň milli ýygyndylarynyň baýrakly ýörişini Gresiýanyň türgenleri başlady we onuň yzysüre beýleki ýurtlar geçdi.
Umuman, bu ýaryşa 91 döwletden türgenler gatnaşýar. Olar 4-20-nji fewral aralygynda sportuň birnäçe ugry boýunça 109 medal toplumyny almak ugrunda bäsleşerler.

Автор записи: admin