Gözel tebigatyň abadançylygynyň bähbidine

Halkymyzyň arassa daşky gurşawda ýaşamagyny üpjün etmek, tebigy baýlyklarymyzy aýawly peýdalanmak we geljekki nesillerimize has gözel görnüşde ýetirmek, bu ugurda sebit we halkara derejede ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek ata Watanymyzda alnyp barylýan döwlet ekologiýa syýasatynyň esasy maksadyna öwrüldi. Häzirki wagtda döwletimizde ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek, Howanyň üýtgemegi boýunça Türkmenistanyň milli strategiýasynda we Milli tokaý maksatnamasynda öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek, ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, ösümlik we haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmak, gözel tebigatymyzy aýawly saklamak boýunça giň gerimli işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ony her ýylyň bahar hem güýz aýlarynda ýurdumyzyň ähli sebitlerinde millionlarça düýp agaç nahallarynyň oturdylmagy, Garagum çölüniň ösümlik dünýäsiniň baýlaşdyrylmagy üçin dürli çäreleriň geçirilmegi, sazak tokaýlyklarynyň, dagdaky jeňňellikleriň döredilmegi, «Altyn asyr» Türkmen kölüniň gurluşygy, Garagum derýasynyň ikiýan gyralaryna tut nahallarynyň ekilmegi hem doly tassyklaýar. Emeli kölüň döredilmegi diňe bir Garagumuň ýa-da ýurdumyzyň tebigatyna däl, tutuş Aziýa sebitiniň ekologiýasyna oňyn täsirini ýetirýär. Şeýle-de welaýatymyzdaky Bötendag belentliginiň töwereginde 20 müň gektar ýerde döredilen tokaý zolaklarynyň bu gadymy künjegi ekologiýa taýdan has arassa mekana öwürmäge ýardam etjekdigine ynam döredýär.
Ýurdumyzda daşky gurşawy goramak ulgamynyň kanunçylyk binýadyny berkitmek we kämilleşdirmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. «Tebigaty goramak hakynda», «Ozon gatlagyny goramak hakynda», «Aýratyn goralýan tebigy ýerler hakynda», «Ekologiýa howpsuzlygy hakynda», «Ösümlik dünýäsi hakynda», «Haýwanat dünýäsi hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary we başga-da birnäçe hukuk namalary ýurdumyzda tebigaty goramagyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny berkidip, ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmäge, tebigy gurşawy gorap saklamaga we dikeltmäge, tebigy baýlyklarymyzy rejeli peýdalanmaga, olaryň tebigy gorlaryny köpeltmäge ýardam berýär. Ýurdumyz daşky gurşawy goramak boýunça halkara hyzmatdaşlygy ýola goýmak we ösdürmek babatda hem oýlanyşykly içeri we daşary syýasaty alyp barýar. Berkarar döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň daşky gurşaw boýunça konwensiýalaryna goşulmak bilen, durnukly ösüş boýunça dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde duran wezipeleri çözmäge işjeň gatnaşýar. Bu ugurda Bitarap döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy, Daşky gurşaw boýunça maksatnamasy, Bütindünýä ekologiýa gaznasy, Araly halas etmegiň halkara gaznasy, Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologiýa merkezi, Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýeti ýaly köp sanly abraýly halkara we sebit guramalary bilen yzygiderli hyzmatdaşlygy ösdürýär, sebitde ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmäge gönükdirilen teklipleri öňe sürýär. Bu bolsa tebigaty goramak boýunça halkara hyzmatdaşlygyň berkidilmegine giň mümkinçilikleri açýar.

Автор записи: admin