GÖZEL TEBIGATYMYZY ÝANGYNDAN GORALYŇ!

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda kabul edilen «Ösümlik dünýäsi hakynda», «Haýwanat dünýäsi hakynda», «Tebigaty goramak hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary Watanymyzda ösümlik we haýwanat dünýäsiniň goralyp saklanmagy, köpeldilmegi, tebigat gymmatlyklarynyň rejeli peýdalanylmagy, ekologiýa ykdysady kuwwatynyň artdyrylmagy bilen baglanyşykly hukuk gatnaşyklaryny kesgitlemekde iňňän uly ähmiýete eýedir.
Tomsuň jöwzaly yssy günlerinde tebigaty ýangyndan goramak aýratyn ähmiýet berilmeli meseleleriň biridir. Tebigatymyzyň gözel ýerlerine gezelenç edilende, ýangyn howpsuzlygy bilen bagly sähelçe säwliklere ýol berilmegi öwezini dolup bolmajak ýitgilere getirip bilýär. Şol sebäpden tokaý zolaklarynda, çöllerde we öri meýdanlarynda ýangyn howpsuzlyk düzgünleri berk berjaý edilmelidir.
Aýratyn goralýan tebigy ýerlerde ot ýakmak düýbünden gadagandyr. Ody diňe topraga çenli 15 metr töweregi ot-çöpden arassalanan ýerde ýakmaly. Ot ýakylan ýerden gideniňizde, ony suw bilen söndürip, soňra toprak bilen gömmeli.
Tokaýlarda, öri meýdanlarynda çalgy ýagy ýa-da ýangyç siňen matalary, çüýşe gaplary, aýna döwüklerini galdyrmaly däl. Olar Günüň şöhlesine gyzyp, ýangynyň döremegine getirip biler. Temmäki galyndysyny ýa-da ýanyp duran otluçöpi taşlamak gadagandyr.
Tokaýlara we öri meýdanlara dynç almaga we beýleki maksatlar üçin ulagly çykylanda, awtoulaglaryň tüsse çykaryjy enjamlary gurat we hökman uçgun söndüriji enjam bilen üpjün edilen bolmalydyr.

Автор записи: admin