Gowaçalaryň idegi ýetirilýär

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň «Akdepe» daýhan birleşiginde «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda 1520 gektar meýdana gowaça tohumy taşlanyp, ondan doly derejede gögeriş gazanyldy. Daýhan birleşigi boýunça 9 topary düzýän 450 sany pagtaçy kärendeçi şu günler gowaçanyň ideg işlerini gowşamaýan depginde alyp barýarlar. Olar gowaçalara ideg işlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyk berjaý edýärler.

Автор записи: admin