Gahrymançylygyň hem watansöýüjiligiň nusgalyk mekdebi

1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllyk şanly senesi Daşoguz welaýatynda giňden dabaralandyryldy. Şol gün agzybir ildeşlerimiz «Baky alaw» ýadygärligine ýygnandylar. Olaryň hatarynda ýaşuly hem ýaş nesliň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary «Keçpelek» mukamynyň astynda «Baky alawyň» töweregine gül çemenlerini goýmaga ugur alan mähelläniň yzy üzülmeýän hatary nesilleriň arasyndaky hormatyň mizemezliginiň aýdyň beýanyna öwrüldi. Ildeşlerimiz gaýduwsyzlygyň hem watansöýüjiligiň nusgasyna öwrülen gerçeklerimizi baş egip hatyraladylar. Milli gahrymanlarymyzy hormatlamak dabarasy halkymyzyň agzybirligini hem ynsanperwerligini alamatlandyrýan asylly ýörelgeleriniň dowamat-dowamdygyny ýene bir ýola aýan etdi.
Soňra agzaçar sadakasy berlip, okalan aýat-töwirlerde ýurdumyzyň parahatçylygy, halkymyzyň abadançylygy, hormatly Prezidentimiziň ýeneki tutumlarynyň rowaç almagy dileg edildi.
Şanly sene mynasybetli Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Daşoguz şäher komitetiniň Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebi bilen bilelikde guramagynda geçirilen «Watan gerçekleriniň şöhraty öçmez» atly baýramçylyk duşuşygy hem arzyly pursatlaryň üstüni ýetirdi. Duşuşyga uruş weterany Jumabaý Nurmedow gatnaşyp, geçen söweş ýoly, ata Watanymyzyň azatlygy, erkana durmuşy ugrundaky aldym-berdimli söweşlerde doganlyk halklaryň wekilleriniň hatarynda türkmen ýigitleriniň hem mertligiň, gaýduwsyzlygyň, ýanbermezligiň belent nusgasyny görkezendiklerini mysallaryň üsti bilen gürrüň bermegi dabara gatnaşanlarda tolgundyryjy täsirleri döretdi.
1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk dabaralary Daşoguz welaýatynyň etrapdyr şäherlerinde, obalarynda giňden ýaýbaňlandyryldy.
Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň medeniýet merkezinde guralan baýramçylyk çäresine urşa gatnaşanlaryň ýanýoldaşlary, uruş döwründe tylda zähmet çekenler, zähmet weteranlary, harby gullukçylar gatnaşdylar. Dabaranyň hormatly myhmanlaryna ter gül desseleri we baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy. Etrabyň medeniýet we sungat işgärleriniň aýdym-sazly çykyşlary dabaranyň şowhunyny artdyrdy. Bagtyýarlyk döwrümizi wasp edýän, ynsan gatnaşyklarynyň inçe duýgularyny açyp görkezýän joşgunly aýdymlar, şowhunly tanslar hemmeleriň göwünlerini galkyndyrdy.
Saparmyrat Türkmenbaşy etrap häkimliginiň, etrap harby wekilliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri etrabyň Goşahowly geňeşliginiň ýaşaýjysy, 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan Kaka Gurbanowyň öýüne baryp, uruş weteranyny Ýeňiş baýramy bilen gutladylar, oňa ter gül çemenlerini we gymmat bahaly baýramçylyk sowgatlaryny gowşurdylar.
1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli Köneürgenç şäherindäki 9-njy orta mekdepde urşa gatnaşanlaryň ýanýoldaşlarynyň we uruş döwründe tylda zähmet çeken zähmet weteranlarynyň mekdep okuwçylary bilen duşuşygy boldy. Duşuşykda uruş döwrüniň kynçylyklary, Bagtyýarlyk döwrümiziň döwletli döwrany dogrusynda gürrüňler edildi. Watanyň azatlygy we erkinligi ugrundaky söweşlerde gaýduwsyzlyk görkezen edermen esgerler hatyralandy.

Автор записи: admin