“Diýarymyzyň her bir ýaşaýjysy tebigaty goramakda öz jogapkärçiligini duýmalydyr”

Ýurdumyzyň ähli sebitlerinde ekologiýa abadançylygyny ýokary derejede üpjün etmek maksady bilen toplumlaýyn ýaşyl zolaklaryň döredilmegi uly ähmiýete eýedir. Munuň özi ekologiýa abadançylygynyň üpjün edilmeginiň milli Liderimiziň üns merkezinde durýandygyny aňladýar. Tebigatyň ýagdaýyna baha bermäge ýardam edýän daşky gurşawy kadalaşdyrmak we dolandyrmak ulgamy ekologiýa abadançylygynyň üpjün edilmeginde wajyp bolup durýar. Bu ugurda alnyp barylýan çäreleriň ulgamy durnukly ösüş konsepsiýasynyň maksatlary bilen sazlaşýar. Bu toplumlaýyn çäreleriň hatarynda ykdysadyýetiň ekologiýalaşmagy we onuň tebigy serişdeleriň rejeli peýdalanylmagy bilen sazlaşykda alnyp barylmagy, ekologiýa seljermesiniň geçirilmegi, ekologiýa taýdan howpsuz tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy ýaly netijeli çäreler bardyr.

Автор записи: admin