Ene ýüreginiň owazy

Ýer ýüzünde şeýle bir ajaýyp aýdym bar. Ol aýdymy bagşylar däl-de, her kim öz ukyp-başarnygyna görä ýerine ýetirýär. Muňa garamazdan, ol aýdym diňleýjisini bada-bat özüne çekip, ýüpsüz baglaýar. Ol aýdymy näçe diňleseň hem, ondan ganma ýok. Ol hiç wagt öz diňleýjisini irizmeýär, gaýtam, diňlän her bir adamyň kalbyna rahatlyk duýgusyny bagyş edýär. Bu aýdym eneleriň […]

Bazarlar bolçulygyň buşlukçysy

Täze ýyl adamlaryň arzuwlap garaşýan ajaýyp baýramlarynyň biridir. Bu baýramçylykda saçaklarymyzy dürli naz-nygmatlardan bezäp garşylaýan halkymyz üçin ýurdumyzyň bazarlarynda we söwda merkezlerinde haryt bolçulygy döredilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli ýurdumyzyň ähli bazarlarynda we söwda merkezlerinde harytlaryň bolçulygyny üpjün etmek, bahalaryň elýeterliligini berk gözegçilikde saklamak barada beren tabşyryklaryndan ugur alyp, Daşoguz welaýatynyň ähli bazarlarynda, […]

Wagyz-nesihat maslahaty

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Daşoguz welaýat bölüminiň meýilnamasy esasynda, maşgala mukaddesligini berkitmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek, ahlaklylygy, türkmeniň milli ýol-ýörelgelerini wagyz etmek maksady bilen, golaýda Daşoguz şäher häkimliginiň mejlisler zalynda maslahat geçirildi. Daşoguz şäher zenanlar guramasynyň guramagynda «Öý-ojagyň gelşigi, maşgala mukaddesligi» atly şygar astynda geçirilen maslahata dürli ugurlarda zähmet çekýän işjeň zenanlar gatnaşdylar. Çykyşlarda döwletiň bir […]

Ekologiýa abadançylygy — möhüm wezipe

Howasy jana melhem baý tebigatymyzyň gözelligi islendik pasylda-da özboluşly keşbe eýedir. Ýurdumyzda howanyň arassalygyny gorap saklamak, Ýer ýüzünde ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek wezipelerine döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň bu ugurda alyp barýan işleri bolsa dünýä nusgalykdyr. Ýakynda Glazgo şäherinde Şotlandiýanyň maslahatlar merkezinde BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 26-njy maslahatynda (COP26) […]

Ýokary hilli önümler

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynda üstünlikli hereket edýän «Peýnirçi» hususy kärhanasynyň çykarýan önümleri alyjylaryň arasynda uly islegden peýdalanýar. Kärhananyň işçi-hünärmenleri indi 20 ýyldan gowrak wagt bäri sarp edijileri «Altyn», «Ýaýla», «Toý», «Aşgabat», «Prezident» ýaly peýnirleri, berhiz doragy hem-de gaýmak ýaly süýt önümleri bilen üpjün edip gelýär. Özüniň ýokary hilliligi, tagamlylygy bilen tapawutlanýan bu süýt önümleri sarp […]

Ýangyn howpsuzlyk düzgünleri berjaý edilmelidir

Şu günler howanyň derejesiniň sowap başlamagy bilen baglylykda, ähli ýerlerde otaglary ýyladyjy elektrik, gaz enjamlary örän köp ulanylýar. Şeýle bolansoň, otaglary ýyladyjy elektrik, gaz enjamlarynda dürli näsazlyklaryň esasynda ýangyn döremek howpy ýüze çykýar. Aýratyn üns bermeli zatlar: elektrik, gaz bilen ýyladyjy enjamlary gurnamak, olarda bejeriş-abatlaýyş işlerini geçirmek ýörite şol ugurdan işleýän hünärmenler tarapyndan ýerine ýetirilmelidigini, […]

El işleriniň sergisi

Gözelligiň, nepisligiň nusgasy hasaplanýan el işleri hemişe-de haýran galdyrýan gaýtalanmajak sungatdyr. Zenana mahsus bolan eli çeperlik halk arasynda arzylanýan, sarpalanýan edepleriň biridir. Golaýda TKA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesi Türkmen oba hojalyk institutynyň ilkinji zenanlar guramasy bilen bilelikde institutyň medeniýet merkezinde el işleriniň sergisini we aýdym-sazly söhbetdeşlik çäresini gurady. Toý ruhunda geçirilen bu çärede agrosenagat işgärleriniň KA-nyň […]

Arkadagyň eserleri — galkyndyrýar göwünleri

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik eseriniň XIII jildi kitaba uly sarpa goýýan halkymyzyň eline gowuşdy. Şu mynasybetli häzirki günlerde gözel Diýarymyzyň ähli künjeginde giňden ýaýbaňlandyrylýan tanyşdyrylyş dabaralary uly ruhy joşguna eýe bolýar. Golaýda Daşoguz şäher häkimliginiň mejlisler zalynda geçirilen tanyşdyrylyş dabarasy ýokary guramaçylyk derejesine we işjeň häsiýete eýe boldy. Oňa syýasy-jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri, […]

Möwsüm taýýarlykly garşylandy

Bu babatda Daşoguz welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň şäher, etrap düzümleriniň işgärleri ilata jemagat hyzmatlaryny ýokary derejede guramak babatada giň gerimli çäreleri durmuşa geçirýärler. Olar ýyladyş desgalarynyň kadaly hereket etmegini, köçeleriň, ýollaryň ugurlarynda, meýdançalarda arassaçylyk, abadanlaşdyryş işleriniň göwnejaý ýerine ýetirilmegini gazanýarlar. Jemagat hojalygy işgärleri üçin ýyladyş möwsümi jogapkärli möwsüm, synag döwri bolup durýar. Birleşigiň garamagyndaky ähli […]

Türkmen-özbek gatnaşyklarynyň täze taryhy eýýamy: hoşniýetli goňşuçylykdan ygtybarly hyzmatdaşlyga geçişiň belent nusgasy

Taryhy, medeni, ruhy kökleri bir güzerden suw içýän, ýaşaýyş-durmuş terzi, däp-dessurlary birmeňzeş, gadymy akaba eýe türkmen hem-de özbek halklarynyň hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary öz gözbaşyny örän gadymy döwürlerden alyp gaýdýar. Heňňamyň öwrümli ýollarynda bagry badaşan bu iki halky baglanyşdyrýan dostluk, doganlyk rişdeleri wagtyň synagyndan geçip, müňýyllyklaryň dowamynda has hem berkedi. Häzirki wagtda iki ýurduň arasyndaky özara […]