Çägä gömülmegiň peýdasy

Dürli fizioterapiýa enjamlary arkaly işlenilip çykarylýan ýylylygyň kömegi bilen köp keselleriň bejerilýändigi mälimdir. Häzirki wagtda ýylylyk çeşmesi hökmünde has mylaýym, ýakymly we netijeli tebigy serişdeler ulanylyp başlandy. Şolaryň arasynda asyrlarboýy ata-babalarymyz, ene-mamalarymyz tarapyndan bejerişde peýdalanyp gelnen ürgün çäge hem bar. Çägäniň iki sany bejerijilik häsiýeti bar. Birinjiden, çäge ýylylygy özüne çalt çekýär we ony daş-töwerekdäki […]

Notarial işi sanlylaşdyrylýar

Sanly ulgamyň ýurdumyzyň dürli pudaklaryna, ulgamlaryna barha giň gerimde ornaşdyrylmagy döwletimiziň aýdyň ösüş strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biridir. Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, Türkmenistanyň adalat edaralarynyň ulgamyny ösdürmegiň çäklerinde, ýurdumyzyň notariat ulgamyna hem elektron tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimizň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi barha ýokarlanýar. […]

Nurana ýollaryň abadanlygy

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň her bir güni ruhubelentlige, nuranalyga beslenýär. Ýurdumyzdaky her bir maşgalalaryň, öý-ojaklaryň abadanlygy, saçaklaryň rysgallylygy döwletli döwranymyzyň halkymyza eçilen peşgeşidir Binýady berkarar döwletimizde raýatlaryň abadan durmuşynyň, jan saglygynyň, ömrüniň goraglylygynyň doly üpjün edilmegi babatda ägirt uly işler amala aşyrylýar. Bu ugurda ýurdumyzyň hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryndan, Kararlaryndan, Türkmenistanyň Kanunlaryndan […]

Edebiň ýagşysy…

Hemmämize mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylda diňe bir türkmeniň däl, tutuş Gündogaryň beýik akyldary we çeper sözüň taýsyz ussady Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk ýubileý toýuny halkara derejede bellemek hakyndaky kabul edilen Karar hem şeýle üns-aladanyň aýdyň güwäsidir. Nusgawy edebiýatymyzyň düýbüni tutan, edebi dilimizi esaslandyran şahyryň biserhet döredijilik ummany hertaraplaýyn öwrenilmäge, çuňňur özleşdirilmäge mynasypdyr. […]

Daşoguz welaýatynyň gysgajyk taryhy

Daşoguz welaýaty-Garaşsyz hem baky Bitarap Türkmenistanyň demirgazyk-gündogarynda ýerleşýär. Demirgazykda we demirgazyk-günbatarda Garagalpagys- tan bilen, demirgazyk – gündogarynda Özbegistan döwletiniň Horezm welaýaty bilen, günorta-gündogarda Lebap, günortada Ahal, günbatarda Balkan welaýaty bilen araçäkleşýär. Daşoguz welaýaty ozal Daşhowuz welaýaty diýlip atlandyrylýardy. 1999-njy ýylyň iýun aýynyň 10-da Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany esasynda Daşoguz welaýatyna  gadymy taryhy ady gaýtarylyp berildi we […]

Uzynlyk ölçegleri

Türkmen gelin-gyzlary gadym döwürlerden bäri keteni, göwderi, serindi, gyrmyzy donluk, düýpli gyňaç we beýleki matalary elde dokamak bilen meşgullanyp gelipdirler. Bu senedi ussatlarça ele alyp, ony sungat derejesine ýetiripdirler. Olar şol matalary ýüwürdenlerinde, dokanlarynda ir döwürlerde halk arasynda ulanylýan birnäçe ölçeg birliklerinden peýdalanypdyrlar. Garyş — başam barmak bilen külembikäniň doly gerlen aralygy. Ol hemme adamda […]

ABADANLAŞDYRYŞ IŞLERI GEÇIRILÝÄR

Şu günler Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Jemagat hojalygy müdirliginiň işgärleri şäheriň arassaçylygy, abadanlaşdyrylyşy babatda köpugurly işleri alyp barýarlar. Şolaryň hatarynda olar 62 sany ýaşaýyş jaýynyň, 8 sany orta mekdebiň, 4 sany çagalar bagynyň ýyladyş ulgamyna gözegçilik etmek bilen, häzirki wagta olarda abatlaýyş işlerini geçirýärler. Şäheriň görküne görk goşmak maksady bilen, her ýyl 4-5 müň […]

BAKY BAGTYŇ ŞÄHERI

Taryhy çeşmelere laýyklykda, paýtagt şäherimiz Aşgabat 1881-nji ýylda şol wagtky Aşgabat diýen obanyň ýerine harby berkitme hökmünde gurlup başlanýar. Goňşy obanyň we gadymy Aşgabat galasynyň ady bilen bu harby berkitme hem Aşgabat diýlip atlandyrylypdyr. 1882-nji ýylda resmi iş kagyzlarynda ilkinji gezek «Aşgabat şäheri» diýen at peýda bolýar. Özüniň 140 ýyllyk taryhynyň gözbaşynda bary-ýogy 800 öýli […]

Baky bitewüligiň sarsmaz binýady

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda toýdan-toýa barýan merdana türkmen halkymyz bu gün goşa mukaddesligiň — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň dabaralaryny uludan tutýar. Bu şanly sene iki mukaddesligiň baýramynyň bir günde bellenip geçilýändigi üçin taryhy ähmiýetlidir. Sebäbi Konstitusiýamyz halkymyzyň azatlygyny, özygtyýarlylygyny, erkinligini, zähmet hem durmuş goraglylygyny kepillendirse, […]

Ak öýüň ak binasy

Daşoguz welaýat merkeziniň görnükli künjeginde, «Daşoguz» myhmanhanasynyň garşysynda bu binanyň gurluşyk işleri alnyp barylýan, jemi 10,85 gektar meýdany eýeleýän «Türkmeniň ak öýi» binasynyň gurluşygyny «Röwşen» hususy kärhanasy alyp barýar. Häzirki günlerde binanyň gurluşygy giň gerimde, toplumlaýyn dowam etdirilip, bellenen meýilnamanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Desganyň daşky görnüşinde türkmen halkynyň milli binagärlik aýratynlyklary göz öňünde tutulypdyr. […]