Telekeçilik — zenanlaryň durmuşynda

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň ýanynda Işewür zenanlar merkezi hereket edip, ol eli işli, ukyp-başarnykly zenanlara goldaw bermek, olaryň durmuşda mynasyp ornuny tapmagyna ýardam etmek maksadyny nazarlaýar. Ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek baradaky syýasy başlangyç zenanlaryň durmuşyna hem uly täsirini ýetirýär. Geçen ýylyň güýzünde Işewür zenanlar merkeziniň welaýatymyzda ýörite bölüminiň döredilmegi bilen, telekeçi zenanlaryň […]

DYNÇ ALŞYŇYZ SAPALY BOLSUN!

Dynç alyş möwsüminde raýatlarymyzyň howpsuz hem bökdençsiz dynç alşyny guramak, keselleriň öňüni almak boýunça wagyz-nesihat we düşündiriş işlerini yzygiderli geçirmek, dynç alýan raýatlar barada degişli maglumatlary jemlemek wezipesini amala aşyrmak maksady bilen, dynç alyş möwsüminiň dowam edýän döwründe Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Dolandyryş merkezi döredildi we onuň wezipeleri, ygtyýarlyklary kesgitlenildi. Dolandyryş merkezi «Awaza» milli syýahatçylyk […]

ÖNÜMÇILIGIŇ ÝOKARY NETIJELERI

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Polimer önümleri» zawodynda önümçilik ulgamlarynyň ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek meselelerine aýratyn üns berlip, sarp edijiler bilen baglaşylan şertnama esasynda polietilen we polipropilen turbalar öndürilýär. Zawodyň ýyllyk kuwwatlylygy 920 tonna önüm öndürmäge niýetlenip, bu ýerde işler ýokary depginde alnyp barylýar. Zawodyň önümçilik ulgamynda oturdylan kämil enjamlar, senagat ulgamyny […]

Maslahatlary berjaý etmek ündeldi

Ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan obadyr şäherlerde, etrap merkezlerinde ilata sagdyn durmuş ýörelgesini ündew etmek boýunça wagyz-nesihat çäreleri yzygiderli geçirilýär. Şeýle çäreleriň biri dürli kärde zähmet çekýän raýatlaryň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda ýakynda Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň medeniýet merkeziniň giň mejlisler eýwanynda geçirildi.

В Ашхабад приземлился первый авиарейс из Японии

«Туркменские авиалинии» 26 июня осуществили первый прямой рейс по маршруту Ашхабад-Токио-Ашхабад. Полёты по данному направлению выполняются на самолётах Boeing 777-200LR. Об этом сообщает сайт sng.today. По словам специалиста «Туркменских авиалиний» на фоне интенсивного развития экономических и гуманитарных отношений между Туркменистаном и Японией, к прямому маршруту между странами сильно возрос интерес у бизнесменов двух стран. Компания неоднократно получала предложения от обычных граждан и туристических компаний двух стран на запуск прямого […]