Спецрейс по маршруту Ашхабад-Стамбул-Туркменабат

14 января текущего года туркменская авиакомпания «Туркменские авиалинии» планирует запустить спецрейс по маршруту Ашхабад-Стамбул-Туркменабат. Об этом сообщается на официальном сайте международного аэропорта Стамбула (www.istairport.com). В…

Aşgabat-Stambul-Türkmenabat ugry boýunça ýörite gatnaw

Türkmenistanyň “Türkmenistan” awiakompaniýasy şu ýylyň 14-nji ýanwarynda Aşgabat-Stambul-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Türkiýäniň Stambul şäheriniň halkara howa menziliniň (www.istairport.com) resmi saýtynda bellenilip geçilýär. Stambul şäheriniň halkara howa menziliniň resmi saýtynda görkezilýän uçar gatnawlarynyň sanawyna “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň hem ýerine getirjek gatnawy girizilipdir. Şol sanawda “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň “T5 3901” gatnawy boýunça […]

Türkmenabat-Moskwa ugry boýunça nobatdaky gatnaw

Russiýanyň “S7” awiakompaniýasy şu ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenabat-Moskwa ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrdy. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda habar berilýär. Şol habarda ýolagçylara el-goşlaryň köpdügi we olaryň ýerleşmändigi sebäpli mundan soň amala aşyrjak ýörite gatnaw arkaly el-goşlaryň äkidiljekdigi mälim edilýär. Şoňa görä-de, Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň gurnamagynda nobatdaky ýörite uçar gatnawy […]

Ulag-üstaşyr ulgamyndaky üstünlikler

Parahatçylyk we ynanyşmak ýörelgesinden ugur alýan Bitaraplyk syýasaty ýurdumyzyň dünýäniň abraýly guramalary we döwletleri bilen ýola goýlan halkara hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny kesgitleýär. Ata Watanymyz dünýädäki parahatçylyga, durnuklylyga gönükdirilen oňyn hyzmatdaşlyk syýasatyny yzygiderli we maksada okgunly durmuşa geçirmek bilen, halkara derejede uly abraýa eýe boldy. Dünýä halklarynyň abadançylygyny ösüş, hoşniýetli hyzmatdaşlyk arkaly berkitmäge gönükdirilen syýasatyň türkmen […]

Telekeçilik — zenanlaryň durmuşynda

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň ýanynda Işewür zenanlar merkezi hereket edip, ol eli işli, ukyp-başarnykly zenanlara goldaw bermek, olaryň durmuşda mynasyp ornuny tapmagyna ýardam etmek maksadyny nazarlaýar. Ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek baradaky syýasy başlangyç zenanlaryň durmuşyna hem uly täsirini ýetirýär. Geçen ýylyň güýzünde Işewür zenanlar merkeziniň welaýatymyzda ýörite bölüminiň döredilmegi bilen, telekeçi zenanlaryň […]

DYNÇ ALŞYŇYZ SAPALY BOLSUN!

Dynç alyş möwsüminde raýatlarymyzyň howpsuz hem bökdençsiz dynç alşyny guramak, keselleriň öňüni almak boýunça wagyz-nesihat we düşündiriş işlerini yzygiderli geçirmek, dynç alýan raýatlar barada degişli maglumatlary jemlemek wezipesini amala aşyrmak maksady bilen, dynç alyş möwsüminiň dowam edýän döwründe Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Dolandyryş merkezi döredildi we onuň wezipeleri, ygtyýarlyklary kesgitlenildi. Dolandyryş merkezi «Awaza» milli syýahatçylyk […]

ÖNÜMÇILIGIŇ ÝOKARY NETIJELERI

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Polimer önümleri» zawodynda önümçilik ulgamlarynyň ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek meselelerine aýratyn üns berlip, sarp edijiler bilen baglaşylan şertnama esasynda polietilen we polipropilen turbalar öndürilýär. Zawodyň ýyllyk kuwwatlylygy 920 tonna önüm öndürmäge niýetlenip, bu ýerde işler ýokary depginde alnyp barylýar. Zawodyň önümçilik ulgamynda oturdylan kämil enjamlar, senagat ulgamyny […]

Maslahatlary berjaý etmek ündeldi

Ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan obadyr şäherlerde, etrap merkezlerinde ilata sagdyn durmuş ýörelgesini ündew etmek boýunça wagyz-nesihat çäreleri yzygiderli geçirilýär. Şeýle çäreleriň biri dürli kärde zähmet çekýän raýatlaryň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda ýakynda Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň medeniýet merkeziniň giň mejlisler eýwanynda geçirildi.

В Ашхабад приземлился первый авиарейс из Японии

«Туркменские авиалинии» 26 июня осуществили первый прямой рейс по маршруту Ашхабад-Токио-Ашхабад. Полёты по данному направлению выполняются на самолётах Boeing 777-200LR. Об этом сообщает сайт sng.today. По словам специалиста «Туркменских авиалиний» на фоне интенсивного развития экономических и гуманитарных отношений между Туркменистаном и Японией, к прямому маршруту между странами сильно возрос интерес у бизнесменов двух стран. Компания неоднократно получала предложения от обычных граждан и туристических компаний двух стран на запуск прямого […]