HEREKETLI OÝUNLARYŇ ÄHMIÝETI

«Türkmenistanda çaganyň irki ösüşini we olaryň mekdebe taýýarlygyny ösdürmek babatda 2020 — 2025-nji ýyllarda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň Maksatnamasy» we ony amala aşyrmagyň meýilnamasy kabul edildi. Maksatnama laýyklykda, Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe mekdebe çenli bilim edaralarynyň işine uly ähmiýet berlip, dünýäniň öňdebaryjy tejribesi ornaşdyrylýar. Berk bedenli, sagdyn ruhly çagalary terbiýelemekde bedenterbiýe sapagynyň ähmiýeti […]

Edermenligiň hem wepadarlygyň nusgasy

Türkmen alabaýlary baradaky maglumatlar XI asyryň edebiýatlarynda-da ýatlanylýar. Arheologik tapyndylaryň has takyk maglumatlaryna görä, äpet alabaý itleriniň tapylan galyndylaryny Jeýtun medeniýetine degişli diýip hasaplaýarlar. Biziň eýýamymyzyň bürünç döwrüne degişli bolan Altyndepeden tapylan tapyndylar Türkmenistanyň çäginde häzirki alabaý itlerine meňzeş äpet itleriň ýetişdirilendiginden habar berýär. Şeýle-de häzirki Mary welaýatynyň golaýynda ýerleşýän Daňdanakan obasynyň golaýynda geçirilen gazuw-agtaryş […]

Aýlawy baglan bedewler

Daşoguz welaýatynyň atçylyk sport toplumynda ýekşenbe güni ir säher bilen badalga alan at çapyşyklarynyň başyny ýetginjek çapyksuwarlar üçýaşar bedewler bilen açdylar. Birinji çapyşyk 1200 metr aralyga geçirilip, onda M.Oçyýewiň hojalygyna degişli bolan Täçsoltan atly dor gysrak 1 minut 5 sekunt wagtda pellehanadan geçip, ýeňiji bolmagy başardy. D.Atdaýewiň hojalygyna degişli Alsakar atly al at, B.Hudaýnazarowyň hojalygyna […]

Şan şöhratly bedewim

Aşgabatda döredilen Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy bilen ýakyn hyzmatdaşlyk, aragatnaşyk saklamaga isleg bildirýänleriň sanynyň-da barha artýandygyny ýatlamak ýakymlydyr. Munuň özi bu Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň dünýä ýüzünde abraýynyň, şan-şöhratynyň barha artýandygynyň alamatydyr. Häzir ýurdumyzda dünýä derejelerine laýyk gelýän atçylyk-sport toplumlary gurlup, ol welaýatlarymyzyň iň bir buýsançly ýerleriniň birine öwrüldi. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde bina […]

Türkmeniň alabaýy – halkymyzyň ygtybarly goragçysydyr.

Türkmeniň alabaý itleri barada aýdanyňda onuň ajaýyp tebigy nusgasy, batyrlygy, aňyrdan gelýän ajaýyp edermenligi ýadyňa düşýär. Türkmen halkymyz alabaý itlerini özüniň öý – ojaklarynyň, mal – mülküniň goraglylygyny gapysynda duran alabaý itlerine ynanypdyrlar we özleriniň köňül rahatlygyny onuň bilen paýlaşypdyrlar. Alabaý – biziň mili buýsanjymyzdyr, diýip hormatly Prezidentimiz özüniň “Türkmeniň alabaýy” atly ajaýyp kitabynda örän […]

Ýurdumyzda ilkinji sapar geçirilen alabaý itleriniň mejlisi barada

21.04.2021ý. güni Türkmen Alabaý itleriniň Assosiasiýasynyň birinji mejlisi bolup geçdi. Onda Türkmen Alabaý itleriniň Assosiasynyň ýolbaşçysy S.G.Berdimuhammedow gatnaşdy we çykyş etdi. Oňa Assosasiýanyň welaýatdaky wekilleri we dünýäde itçilik bilen meşgullanýan dürli döwletleriň wekilleri onlaýn görnüşde gatnaşdylar. Itçilik bilen meşgullanýan we tapawutlanýan adamlaryň birnäçesine Hormatly Prezidentimiziň karary esasynda “Türkmenistanyň at gazanan itşinasy” diýen we “Türkmenistanyň at […]

Toýlar toýa ulaşýar

Bedew bady bilen öňe barýan Türkmenistan döwletimizde toýlarymyz toýa ulaşýar. Şu ýyl mermer paýtagtymyz gözel Aşgabadyň 140 ýyllygy hem-de mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy dabaraly belleniler. Muňa häzirden uly taýýarlyk görülýär. “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip atlandyrylan üstümizdäki ýylda ýurdumyzda ýylyň ýylyna her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilip geçilýän Türkmen bedewiniň baýramyny Türkmen alabaýynyň […]

АЛАБАЙ

В туркменском языке много слов-архаизмов, корни которых уходят в глубь веков. Одно из них – «gut», что в переводе на русский язык означает «счастье» «благополучие», отсюда и поговорка: «itim gutum», лексическое значение которого неразрывно связано с собакой. Она не утратила своего исторического, воспитательного значения до сих пор. В наше время разведению чистокровного туркменского алабая придаётся […]

Alyslary nazarlaýan tälimçi

Sport we ýaşlyk güýç-kuwwaty, egsilmez hyjuwy alamatlandyrýar. Bulary durmuş ýörelgesine öwren bagtyýar ýaşlarymyzyň biri hem Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki 1-nji çagalar we ýetginjekler sport mekdebiniň welosiped sporty boýunça tälimçisi, Türkmenistanyň welotrek boýunça milli ýygyndysynyň baş tälimçisi Nargeldi Igdirowdyr. Häzirki wagtda Nargeldi Igdirow Aşgabat şäherinde geçiriljek Welotrek boýunça dünýä çempionatyna gatnaşjak milli ýygyndymyzyň türgenleri bilen paýtagtymyzda […]

Maslahatlary berjaý etmek ündeldi

Ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan obadyr şäherlerde, etrap merkezlerinde ilata sagdyn durmuş ýörelgesini ündew etmek boýunça wagyz-nesihat çäreleri yzygiderli geçirilýär. Şeýle çäreleriň biri dürli kärde zähmet çekýän raýatlaryň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda ýakynda Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň medeniýet merkeziniň giň mejlisler eýwanynda geçirildi.