Weterinar lukmançylygy ulgamynda sanlylaşdyrmagyň ähmiýeti

Tehnologiýanyň hem-de sanly ulgamyň giňden ýaýbaňlaşdyrylmagy lukmançylyk pudagyna hem özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Weterinar lukmançylyk ulgamynda hem sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden ýerlikli peýdalanylýar. Bu ugurda dürli mobil goşundylary döredilip, weterinar lukmançylygy babatda maldarçylyk bilen meşgullanýan hojalyklara we fiziki şahslara ýardam edilýär. Şotlandiýada atlarda semizlige garşy göreşmek üçin mobil goşundysy döredildi. Glazgo uniwersitetiniň alymlary atlarda semizlige garşy […]

Türkmen itleriniň häsiýetleri

Eýesine wepalylygy, garadan gaýtmazlygy, duýgurlygy, syzyjylygy, akyllylygy, tutuş maşgala agzalaryna hoşgylawlylygy, hojaýynynyň sesini eşidenden onuň näme isleýändigiine düşünmegi türkmen alabaýlaryny tapawutlandyrýan esasy aýratynlyklardyr. Adamlar awa çykanlarynda, uzak ýaýlalara mal bakmaga gidenlerinde öýleriniň ýa-da goşlarynyň, düşelgeleriniň gapysyna gulp urmaýarlar. Olaryň yzynda wepadar goragçylary galýar, olar maşgalalarynyň howpsuzlygyny doly ynanýarlar. Itleriň bar ýerine ýylan, möý-içýanam gelmeýär. Gadym […]

TÜRKMEN BEDEWI: ASYRLARYŇ JÜMMÜŞINDEN BIZIŇ GÜNLERIMIZE ÇENLI

Türkmenistan gadymy medeniýetleriň we beýik dessurlaryň ýurdudyr. Döwürler geçmişde höküm süren kuwwatly galalary we baý şäherleri harabaçylyga öwürdi. Ýöne wagt şöhratly geçmişiň şanly şaýady bolan ahalteke bedewlerine hiç hili täsirini ýetirip bilmedi. Taryhyň çylşyrymly wakalaryna, ýowuz öwrümlerine garamazdan türkmen halky dünýäniň dürli ýurtlarynyň ussat hünärmenleriniň ünsüni özüne çekýän milli atşynaslyk medeniýetini elýetmez baýlyk hökmünde mynasyp […]

Milli gymmatlyklaryň belent sarpasy

Ahalteke bedewleri, türkmen halylary we beýleki gymmatlyklarymyz bilen bir hatarda, türkmen alabaý itleri dünýäde uly şöhrata eýe boldy. Halkymyzyň medeni mirasyny gorap saklamak, ony wagyz  etmek hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet ähmiýetli möhüm işleriniň biridir. Bu babatda ahalteke bedewlerimiziň hem-de türkmen alabaý itlerimiziň şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak ugrunda ýadawsyz tagallalar edilýär. Milli gymmatlyklarymyzy ünsden düşürmeýän […]

Täze doglan alabaýa “Eýýam” diýip at dakyldy

Döwlet Baştutanymyz täze ýylyň ilkinji günlerinde dünýä inen nurana taýçanaga göwnejaý ideg edilýändigini, onuň sazlaşykly ösýändigini kanagatlanma bilen belledi. Milli Liderimiz “At — myrat” diýlişi ýaly, häzir pederlerimizden miras galan seýisçilik sungatynyň döwrebap dowam edýändigini, behişdi bedewleriň göwnejaý idedilmegine, olaryň tohum arassalygynyň goralyp saklanylmagyna möhüm ähmiýet berilýändigini belläp, atşynaslara alyp barýan asylly işleri üçin minnetdarlyk […]

Milli gymmatlyklaryň belent sarpasy

Ahalteke bedewleri, türkmen halylary we beýleki gymmatlyklarymyz bilen bir hatarda, türkmen alabaý itleri dünýäde uly şöhrata eýe boldy. Halkymyzyň medeni mirasyny gorap saklamak, ony wagyz  etmek hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet ähmiýetli möhüm işleriniň biridir. Bu babatda ahalteke bedewlerimiziň hem-de türkmen alabaý itlerimiziň şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak ugrunda ýadawsyz tagallalar edilýär. Milli gymmatlyklarymyzy ünsden düşürmeýän […]

Türkmen alabaýy

Milli Liderimiziň başlangyjy esasynda ýurdumyzda türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň biri bolan türkmen alabaý itleriniň dünýä ýüzündäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak, olary gorap saklamak we köpeltmek, tohumçylygyny alyp barmak hem-de bu ugurda geçirilýän işleri halkara derejede ösdürmek boýunça häzirki döwürde ýurdumyzda giň möçberli işler amala aşyrylýar. Bu işleriň taryhy gelip çykyşyny, şu günki günlere gelip ýetişini […]

Türkmenistanda Prezident saýlawlary geçiriler

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi Karar kabul etdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary 2022-nji ýylyň 12-nji martynda, şenbe güni geçiriler. Öň habar berişimiz ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisde eden çykyşynda: «Bilşiňiz ýaly, men iki ýyl mundan ozal pygamber ýaşyny arka atdym. Bu gün bolsa özüm […]

Выступление на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана

Вступление родной Отчизны на путь суверенного, самостоятельного развития является судьбоносным историческим событием для нашего народа и фактором, оказавшим влияние на мировое сообщество. Поэтому с полным основанием можно констатировать, что тридцать лет назад воплотилась в реальность многовековая заветная мечта туркменского народа о создании собственного независимого государства, началась новая эра в истории страны.Несмотря на сложный период после […]