Welosiped sürmek we saglyk

Hereketde bolmak bedeniňi berkitmekdir. Adam bedeniniň taplanmagynda, berkemeginde hereketliligiň ähmiýeti uludyr. Fiziki işjeň hereketde bolmak sagdyn durmuş ýörelgesiniň iň esasy şertleriniň biridir. Bu bolsa pyýada ýöremek ýa-da welosiped sürmek, maşklary ýerine ýetirmek bolup durýar. Başgaça aýdylanda, her gün 30 minut çemesi ýörite maksatly aram hereket etmeli. Bu zerur bolan ýörite maksatly hereketli iş, öýden işe […]

Hereket — saglygyňa bereket

Adamyň fiziki işjeňligi sagdyn durmuş ýörelgeleriniň möhüm şertleriniň biri bolup durýar. Onuň esasyny beden maşklaryny yzygiderli ýerine ýetirmek we sport bilen meşgullanmak düzýär. Hereket bedeniň sagdyn, syratly we owadan bolmagyna, bedenimizdäki dürli artykmaç ýaglaryň azalmagyna hem keseliň bizden daşlaşmagyna getirýär. Şonuň üçinem köpräk hereket etmegimiz zerurdyr. Hereketli durmuş — bu tämiz howada gezelenç etmek, tebigata […]

Спорт — забота о здоровье молодежи

Большой объём работ по обустройству внутренних помещений зданий и подготовке к новому учебному 2021-2022 году выполнен в 29 спортивных школах Дашогузского  велаятского Главного управления спорта и молодёжной политики Туркменистана. Полностью восстановлены необходимый инвентарь, другие атрибуты в светлых и просторных залах,  предназначенных для проведения тренировочных занятий и соревнований различного уровня. Приведены в полный порядок комнаты тренеров, […]

Şan şöhratly bedewim

Aşgabatda döredilen Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy bilen ýakyn hyzmatdaşlyk, aragatnaşyk saklamaga isleg bildirýänleriň sanynyň-da barha artýandygyny ýatlamak ýakymlydyr. Munuň özi bu Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň dünýä ýüzünde abraýynyň, şan-şöhratynyň barha artýandygynyň alamatydyr. Häzir ýurdumyzda dünýä derejelerine laýyk gelýän atçylyk-sport toplumlary gurlup, ol welaýatlarymyzyň iň bir buýsançly ýerleriniň birine öwrüldi. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde bina […]

HEREKETLI OÝUNLARYŇ ÄHMIÝETI

«Türkmenistanda çaganyň irki ösüşini we olaryň mekdebe taýýarlygyny ösdürmek babatda 2020 — 2025-nji ýyllarda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň Maksatnamasy» we ony amala aşyrmagyň meýilnamasy kabul edildi. Maksatnama laýyklykda, Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe mekdebe çenli bilim edaralarynyň işine uly ähmiýet berlip, dünýäniň öňdebaryjy tejribesi ornaşdyrylýar. Berk bedenli, sagdyn ruhly çagalary terbiýelemekde bedenterbiýe sapagynyň ähmiýeti […]

Edermenligiň hem wepadarlygyň nusgasy

Türkmen alabaýlary baradaky maglumatlar XI asyryň edebiýatlarynda-da ýatlanylýar. Arheologik tapyndylaryň has takyk maglumatlaryna görä, äpet alabaý itleriniň tapylan galyndylaryny Jeýtun medeniýetine degişli diýip hasaplaýarlar. Biziň eýýamymyzyň bürünç döwrüne degişli bolan Altyndepeden tapylan tapyndylar Türkmenistanyň çäginde häzirki alabaý itlerine meňzeş äpet itleriň ýetişdirilendiginden habar berýär. Şeýle-de häzirki Mary welaýatynyň golaýynda ýerleşýän Daňdanakan obasynyň golaýynda geçirilen gazuw-agtaryş […]

Aýlawy baglan bedewler

Daşoguz welaýatynyň atçylyk sport toplumynda ýekşenbe güni ir säher bilen badalga alan at çapyşyklarynyň başyny ýetginjek çapyksuwarlar üçýaşar bedewler bilen açdylar. Birinji çapyşyk 1200 metr aralyga geçirilip, onda M.Oçyýewiň hojalygyna degişli bolan Täçsoltan atly dor gysrak 1 minut 5 sekunt wagtda pellehanadan geçip, ýeňiji bolmagy başardy. D.Atdaýewiň hojalygyna degişli Alsakar atly al at, B.Hudaýnazarowyň hojalygyna […]

Şan şöhratly bedewim

Aşgabatda döredilen Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy bilen ýakyn hyzmatdaşlyk, aragatnaşyk saklamaga isleg bildirýänleriň sanynyň-da barha artýandygyny ýatlamak ýakymlydyr. Munuň özi bu Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň dünýä ýüzünde abraýynyň, şan-şöhratynyň barha artýandygynyň alamatydyr. Häzir ýurdumyzda dünýä derejelerine laýyk gelýän atçylyk-sport toplumlary gurlup, ol welaýatlarymyzyň iň bir buýsançly ýerleriniň birine öwrüldi. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde bina […]

Türkmeniň alabaýy – halkymyzyň ygtybarly goragçysydyr.

Türkmeniň alabaý itleri barada aýdanyňda onuň ajaýyp tebigy nusgasy, batyrlygy, aňyrdan gelýän ajaýyp edermenligi ýadyňa düşýär. Türkmen halkymyz alabaý itlerini özüniň öý – ojaklarynyň, mal – mülküniň goraglylygyny gapysynda duran alabaý itlerine ynanypdyrlar we özleriniň köňül rahatlygyny onuň bilen paýlaşypdyrlar. Alabaý – biziň mili buýsanjymyzdyr, diýip hormatly Prezidentimiz özüniň “Türkmeniň alabaýy” atly ajaýyp kitabynda örän […]

Ýurdumyzda ilkinji sapar geçirilen alabaý itleriniň mejlisi barada

21.04.2021ý. güni Türkmen Alabaý itleriniň Assosiasiýasynyň birinji mejlisi bolup geçdi. Onda Türkmen Alabaý itleriniň Assosiasynyň ýolbaşçysy S.G.Berdimuhammedow gatnaşdy we çykyş etdi. Oňa Assosasiýanyň welaýatdaky wekilleri we dünýäde itçilik bilen meşgullanýan dürli döwletleriň wekilleri onlaýn görnüşde gatnaşdylar. Itçilik bilen meşgullanýan we tapawutlanýan adamlaryň birnäçesine Hormatly Prezidentimiziň karary esasynda “Türkmenistanyň at gazanan itşinasy” diýen we “Türkmenistanyň at […]