Ykdysady üstünlikleriň batly gadamlary

Berkarar döwletimizde ykdysadyýetiň pudaklarynyň hukuk binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagy, maksatnamalaýyn özgertmeleriň amala aşyrylmagy we bu ugurda maýa goýum işjeňliginiň artdyrylmagy halkymyzyň durmuş-ykdysady ýagdaýynyň gowulandyrylmagyna gönükdirilen giň gerimli işleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini alamatlandyrýar. Ýurdumyzyň önümçilik pudaklaryna ylmyň we öňdebaryjy tejribäniň gazananlarynyň ornaşdyrylmagy döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Milli ykdysadyýete sanly ulgamy ornaşdyrmak, elektron senagaty döretmek, adamyň […]

Türkmenistanda glisirrizin turşusy bilen baýlaşdyrylan çörek öndürilýär

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň barlaghanasynda azyk önümlerini taýýarlamakda buýan köküni ulanmagyň tehnologiýasy işlenilip taýýarlanyldy. Glisirrizin turşusy bilen baýlaşdyrylan ilkinji önüm iň köp isleg bildirilýän hem-de her gün iýmit hökmünde ulanylýan azyk harydy bolan çörek boldy. Hünärmenler şeýle hem bu serişdäni «Berzeňňi» mineral suwuna goşmagy meýilleşdirýärler. Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda […]

Türkmenistanda Prezident saýlawlary geçiriler

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi Karar kabul etdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary 2022-nji ýylyň 12-nji martynda, şenbe güni geçiriler. Öň habar berişimiz ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisde eden çykyşynda: «Bilşiňiz ýaly, men iki ýyl mundan ozal pygamber ýaşyny arka atdym. Bu gün bolsa özüm […]

Выступление на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана

Вступление родной Отчизны на путь суверенного, самостоятельного развития является судьбоносным историческим событием для нашего народа и фактором, оказавшим влияние на мировое сообщество. Поэтому с полным основанием можно констатировать, что тридцать лет назад воплотилась в реальность многовековая заветная мечта туркменского народа о создании собственного независимого государства, началась новая эра в истории страны.Несмотря на сложный период после […]

Halk Maslahaty: söwda toplumy barada habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirildi. Mejlisiň barşynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda 2021-nji ýylda amala aşyrylan işleriň netijeleri boýunça hasabatlar berildi. Şol hasabatlar boýunça söwda, dokma we hususy pudakda alnyp barlan işleriň netijelerini dykgatyňyza ýetirýäris. Türkmenistanyň Söwda we daşary […]

Halk Maslahaty: ulag we aragatnaşyk toplumy barada habarlar

JEMGYÝET sharebookmark Halk Maslahaty: ulag we aragatnaşyk toplumy barada habarlar calendar 2022-02-11 16:55 | eye_fill Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Onuň çäklerinde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirilip, 2021-nji ýyl boýunça halk hojalygynyň dürli pudaklarynda alnyp barlan işlere seredildi. Şoňa laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligine degişli edaralarda edilen işler barada […]

Altynjy Hazar Sammitine taýýarlyk görülýär

Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň degişli orunbasarlary, birnäçe ministrlikleriň we ugurdaş pudaklaýyn edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Mejlisiň dowamynda geçen 2021-nji ýylda pudagara toparynyň amala aşyran işleriniň netijelerine garap, gatnaşyjylar 2022-nji ýyl üçin çäreleriň Meýilnamasynyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak we ileri tutulýan ugurlary kesgitlemek […]

Fewral aýy: ýerli ýolagçy gatnawynyň täze tertibi

2022-nji ýylyň 2-nji fewralyndan Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi çap edildi. Ol “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň “turkmenistanairlines.tm” saýtynda ýerleşdirilipdir. Soňky gezek ýerli gatnawlaryň tertibinde 24-njy ýanwarda üýtgeşiklik girizilipdi.

“Diýarymyzyň her bir ýaşaýjysy tebigaty goramakda öz jogapkärçiligini duýmalydyr”

Ýurdumyzyň ähli sebitlerinde ekologiýa abadançylygyny ýokary derejede üpjün etmek maksady bilen toplumlaýyn ýaşyl zolaklaryň döredilmegi uly ähmiýete eýedir. Munuň özi ekologiýa abadançylygynyň üpjün edilmeginiň milli Liderimiziň üns merkezinde durýandygyny aňladýar. Tebigatyň ýagdaýyna baha bermäge ýardam edýän daşky gurşawy kadalaşdyrmak we dolandyrmak ulgamy ekologiýa abadançylygynyň üpjün edilmeginde wajyp bolup durýar. Bu ugurda alnyp barylýan çäreleriň ulgamy […]