Ýaşlar syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär

Üstümizdäki ýylyň başynda hormatly Prezidentimiziň Karary esasynda, «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasy» we şol maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy. Munuň özi ýaşlar guramasynyň ýaşlaryň arasynda degişli işleri geçirmeginde gymmatly gollanma boldy. Ýedi bapdan ybarat bolan maksatnamada we elli alty bentden ybarat meýilnamada dana pederlerimiziň […]

ÄTIÝAÇLANDYRYŞYŇ MÜMKINÇILIKLERI

Hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlary bilen bir hatarda, ätiýaçlandyryş ulgamy hem güýçli depginde kämilleşdirilýär. Ätiýaçlandyryşyň esasy maksady ätiýaçlandyryş halatlary diýlip atlandyrylýan ätiýaçlandyrylan şahslara we emläklere ýüze çykýan hadysalar netijesinde ýetirilen zyýanyň öwezini dolmakdan, girdejileriň durnuklylygyny üpjün etmekden ybaratdyr. Onuň netijeli guraly hökmünde ätiýaçlandyryşa bolan […]

Aşgabadyň Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen desgalar

Aşgabadyň günorta böleginde dikilen, beýikligi 133 metre barabar bolan Baýdak sütüni 2008-nji ýylyň iýunynda Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Onda parlaýan Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň ululygy 52,5 x 35 metre we agramy 420 kilograma barabardyr. 2010-njy ýylda paýtagtymyz jemgyýetçilik ýerinde iň köp mukdardaky suw çüwdürimleriniň bitewi topluma birleşdirilen şäheri hökmünde ykrar edildi. Halkara howa menziline barýan ýoluň […]

Ak şäherim abadanlyk mesgeni

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramy gözel paýtagtymyzyň düýbüniň tutulmagynyň 140 ýyllyk senesi bilen gabat gelýär. Bu gabat gelme tötänden däldir. Halkymyzyň göwün guşuny ganatlandyran bu taryhy seneler biri-biri bilen umumy baglanyşyga eýedir. Ata Watanymyz Garaşsyzlygyna, özerkliligine eýe bolandan soň, pederlerimiziň milli ýörelgelerine esaslanýan Bitaraplyk syýasatyny öňe sürdi. Hormatly […]

Watana söýgi-mukaddes duýgy

Parzdyr ata ýurdy ýürekden söýmek, Ony şirin janyňdan-da eý görmek Ynsanlyk borjumyz her birimiziň Watan gullugynda esger deý durmak. “Atany söýenler Watany söýer”, Bu – hak söz, bar munda ullakan many, Bu toprak pederleň goran topragy, Oňa atalaryň siňendir gany. Onsoň neneň ony jandan söýmejek, Neneň goramarsyň ony döş gerip?! Guýmaly biz muny çagaň aňyna, […]

Hem azyk, hem melhem

Ynsan saglygyna peýdalydygy bilen uly isleg bildirilýän, irki döwürlerden bäri türkmen topragynda ýetişdirilýän datly miweleriň biri hem erikdir. Ter, kakadylan, bişirilen erik adam bedenine örän ýokumly. Erigi lukmançylykda hem-de kosmetik serişdeler öndürilýän senagatda giňden ulanýarlar. Tejribeli bagbanlarymyzyň yhlasy bilen bitýän erik miwesi terligine iýlende adam bedenine aýratyn güýç-kuwwat berýär. Erik miwesi esasan, tomus paslynda bişip […]

Ylmy açyşlar,täsin gabat gelmeler

Daşary ýurtlaryň birinde şeýle bir zady ylmy tejribe arkaly anyklapdyrlar. Ýagny gara mallar fermasynda sygyrlara ýakymly saz eşitdirilip saglanda, olaryň süýdi adaty ýagdaýdaky saglandan köp berýändigi belli bolupdyr. Eýsem, bu biziň halkymyz üçin gadymdan belli hakykat dälmi näme?! Bizde sagymçy gelin-gyzlar tarapyndan ýakymly owaz bilen «Höwlim-höwlim!» diýip sygry, «Hörele, maýam hörele!» diýip, düýäni hüwdüläp sagmak […]

Daýhan hojalygynyň batly gadamlary

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň «Akderýa» daýhan birleşiginiň çäginde hereket edýän 30 gektar meýdany öz içine alýan «Hormatly gallaçy» daýhan hojalygyna Guwanç Meredow ýolbaşçylyk edip, berkidilen ýeriň 15 gektaryny özleşdirip, alty ýyldan bäri guşgursak ak bugdaýy ösdürip ýetişdirýär. Geçen ýyl hojalyk şonça gektar ýerden 38 tonna 920 kilogram ýokary hilli azyklyk bugdaýy Watan harmanyna tabşyryp, ýyllyk […]

Пребывание Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Дашогузском велаяте

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Дашогузский велаят где ознакомился с ходом работ, проводимых в земледельческой отрасли региона. Утром Глава государства приехал в дайханское объединение «Bossan» этрапа имени С.А.Ниязова.  Здесь, у пшеничного поля Президента Туркменистана встретили председатель Меджлиса, заместители Председателя Кабинета Министров, руководители военных и правоохранительных органов, министерств и отраслевых ведомств страны, средств […]

Обустраивается быстрыми темпами

Быстрыми темпами обустраивается юго-западная окраина города Дашогуз. Здесь государственными и частными предприятиями возводится ряд жилых домов повышенной комфортности. Так, четырехэтажные здания четырех домов, рассчитанных на 16 или 24 квартиры, подняты специалистами индивидуального предприятия «Мердана доганлар», которые сейчас приступили к закладке котлована под следующую новостройку. Также пять подобных современных домов возводит в этом районе и индивидуальное […]