Täze obalaryň döwrebap mümkinçilikleri

BMG-ä agza döwletleriň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin kabul eden şäherleriň we ilatly nokatlaryň açyklygyny, howpsuzlygyny, durmuşa ukyplylygyny we ekologik durnuklylygyny üpjün etmek boýunça Durnukly ösüş maksatlaryny Türkmenistanda amala aşyrmakda zerur çäreler geçirilýär. Milli Liderimiziň sebitleýin syýasaty ýurduň durnukly ösüş ýörelgeleriniň wajyp ugry bolup çykyş edýär. Bu sebitleýin syýasat welaýatlary ösdürmekde oňyn şertleri döredýär. Ýurdumyzyň […]

Daşoguz welaýatyň çägindäki öňdebaryjy çörek kärhanasy barada

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrap Lomaý bölek-söwda nokadynyň çörek bişirilýän bölüminde öndürilýän çöreklere halkymyzyň arasynda uly isleg bildirilýär. Kärhananda, esasan, çöregiň birnäçe görnüşi öndürilýär. Bu ýerde öndürilýän çörekler hiliniň gowulygy bilen tapawutlanýarlar. Kärhananyň işçi-hünärmenleri ilatyň gündelik isleg bildirýän azyk önümleri bilen üpjünçiligini ýokary derejede saklamak ugrunda ýadawsyz zähmet çekýärler. Şeýle bolansoň, kärhanada oňyn zähmet netijeleri gazanylýar. […]

Watana söýgi-mukaddes duýgy

Parzdyr ata ýurdy ýürekden söýmek, Ony şirin janyňdan-da eý görmek Ynsanlyk borjumyz her birimiziň Watan gullugynda esger deý durmak. “Atany söýenler Watany söýer”, Bu – hak söz, bar munda ullakan many, Bu toprak pederleň goran topragy, Oňa atalaryň siňendir gany. Onsoň neneň ony jandan söýmejek, Neneň goramarsyň ony döş gerip?! Guýmaly biz muny çagaň aňyna, […]

Ýurdumyzda täze ýyladyşhanalaryň gurulmagy barada

Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny ýokary depginler bilen ösdürmek boýunça giň möçberli maksatnamalaýyn işler amala aşyrylyp, garaşsyz ýurdumyzyň ähli ýerlerinde döwrebap önümçilik we medeni durmuş maksatly desgalar yzygiderli gurulyp ulanylmaga berilýär. Dünýäniň ösen döwletleriniň täze tehnologiýalary, ylmyň we tehnikanyň iň soňky gazananlary önümçilige giňden ornaşdyrylýar we müňlerçe täze iş orunlary döredilýär. Biz “Türkmenistan Parahatçylygyň we ynanyşmagyň […]

Kyrk gyz

Daşoguz welaýatynyň Görogly etraby taryhy ýadygärliklere we täsin ýerlere baý etraplaryň biri hasaplanylýar. Etrabynyň çäginde ýerleşýän, ünsi özüne çekýän täsin ýerleriň biri hem Görogly etrabynyň Saparmyrat Nyýazow adyndaky geňeşliginiň “Gyzylgum” obasynyň ilersinde, obany etekläp oturan gumuň başlanýan ýerinde, aňňat-aňňat çäge depeleriniň arasynda durnaň gözi ýaly dury suwly kiçijik köl bada-bat ünsüňi özüne çekýär. Bu köle […]

Görogly etrabynyň çäginde ýerleşen “Yzmykşir” galasy barada

Daşoguz welaýatynyň Görogly etraby taryhy ýadygärliklere we taryhy galalara baý etraplaryň biri hasaplanylýar. Görogly etrabynyň çäginde ýerleşen taryhy galalaryň biri hem Yzmykşir galasydyr. Yzmykşir galasy Görogly etrabynyň Ýagtylyk we Yzmykşir obalarynyň aralygynda ýerleşýär. Gala 20 gektar töweregi meýdany tutýar. Ol dört derwezeli, 12-15 metr belentlikde bolan diwarly, dörtburçluk gala. Galanyň diwarlary laýdan bina edilen. Gala […]

Watanyň gerçek ogly

Halk öz gerçek ogullaryny hiç mahal unutmaýar. 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda edermenligiň, gaýduwsyzlygyň nusgasyny görkezen türkmen ýigitleri hakyndaky ýatlamalar taryh sahypalarynda, nesilleriň hakydasynda baky ýaşaýar. Şeýle Watan ogullarynyň biri hem şol wagtky Tagta raýonynyň (häzirki Görogly etrabynyň) I-Kerpiçli obasynda 1921-nji ýylda dünýä inen Meçen Esenamanowdyr. Ol 1937-nji ýylda ýedi ýyllyk orta mekdebi […]

Halk hakydasy

1941 — 1945-nji ýyllaryň urşuna başdan-aýak gatnaşan uruş we zähmet weterany Ilaman Gulçarowyň hem watansöýüjiligiň, gahrymançylygyň belent nusgasy bolan ömür ýoly bar. Ol 1920-nji ýylda Köneürgenç etrabynyň häzirki Maslahat geňeşliginde dogulýar. 1940-njy ýylda goşun gullugyna alnan Ilaman Gulçarow bir ýyl gulluk edenden soň, uruş başlanýar. Ol harby düzgünleri doly ele alan esger hökmünde ilkinjileriň hatarynda […]

EDERMENLIGIŇ BELENT NUSGASY

«Watan» diýen keremli sözüň aňyrsynda uç-gyraksyz älem giňişligi ýaly, çuňňur many-mazmuna eýlenen mukaddes düşünje ýatyr. Bu ajaýyp jümle ynsan hakydasyndan öçürip bolmaýan, hemişe ýürek urgusy bilen deň gopýan belent duýgy-düşünjedir. 1945-nji ýylyň 9-njy maýynda gazanylan Ýeňiş güni tutuş adamzadyň baýramy hökmünde giňden bellenilýär. Beýleki halklar bilen bilelikde, türkmen halky hem şol uruş ýyllary Watan goragy […]

Ден победа

Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Уже прошло много лет с того дня первого дня Великой Отечественной войны. Но его никто никогда не сможет забыть. Ведь память войны стала нравственной памятью, вновь возвращающей к героизму и мужеству солдат. Именно  память не позволяет опускаться ниже той нравственной отметки, которой помечены горькие и героические годы, […]