Türkmenistanda Prezident saýlawlary geçiriler

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi Karar kabul etdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary 2022-nji ýylyň 12-nji martynda, şenbe güni geçiriler. Öň habar berişimiz ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisde eden çykyşynda: «Bilşiňiz ýaly, men iki ýyl mundan ozal pygamber ýaşyny arka atdym. Bu gün bolsa özüm […]

Выступление на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана

Вступление родной Отчизны на путь суверенного, самостоятельного развития является судьбоносным историческим событием для нашего народа и фактором, оказавшим влияние на мировое сообщество. Поэтому с полным основанием можно констатировать, что тридцать лет назад воплотилась в реальность многовековая заветная мечта туркменского народа о создании собственного независимого государства, началась новая эра в истории страны.Несмотря на сложный период после […]

Halk Maslahaty: söwda toplumy barada habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirildi. Mejlisiň barşynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda 2021-nji ýylda amala aşyrylan işleriň netijeleri boýunça hasabatlar berildi. Şol hasabatlar boýunça söwda, dokma we hususy pudakda alnyp barlan işleriň netijelerini dykgatyňyza ýetirýäris. Türkmenistanyň Söwda we daşary […]

Halk Maslahaty: ulag we aragatnaşyk toplumy barada habarlar

JEMGYÝET sharebookmark Halk Maslahaty: ulag we aragatnaşyk toplumy barada habarlar calendar 2022-02-11 16:55 | eye_fill Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Onuň çäklerinde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirilip, 2021-nji ýyl boýunça halk hojalygynyň dürli pudaklarynda alnyp barlan işlere seredildi. Şoňa laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligine degişli edaralarda edilen işler barada […]

Altynjy Hazar Sammitine taýýarlyk görülýär

Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň degişli orunbasarlary, birnäçe ministrlikleriň we ugurdaş pudaklaýyn edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Mejlisiň dowamynda geçen 2021-nji ýylda pudagara toparynyň amala aşyran işleriniň netijelerine garap, gatnaşyjylar 2022-nji ýyl üçin çäreleriň Meýilnamasynyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak we ileri tutulýan ugurlary kesgitlemek […]

Awtomobil mekdeplerde synaglary geçirmegiň Täze tertibi

Awtomobil mekdeplerde synaglary geçirmegiň Täze tertibi tassyklanyldy.  Bu Tertip Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň  2021-nji ýylyň 24-nji dekabrynda çykaran 44-iş belgili Buýrugy bilen tassyklanyldy. Şu Tertip awtoulag  serişdelerini dolandyrmaga hukuk almak üçin isleg bildirýän adamlary taýýarlamagy, gaýtadan taýýarlamagy we olaryň hünärini ýokarlandyrmagy amala aşyrýan awtomobil mekdeplerinde okuwyny tamamlan Türkmenistanyň raýatlarynyň, […]

Täze obalaryň döwrebap mümkinçilikleri

BMG-ä agza döwletleriň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin kabul eden şäherleriň we ilatly nokatlaryň açyklygyny, howpsuzlygyny, durmuşa ukyplylygyny we ekologik durnuklylygyny üpjün etmek boýunça Durnukly ösüş maksatlaryny Türkmenistanda amala aşyrmakda zerur çäreler geçirilýär. Milli Liderimiziň sebitleýin syýasaty ýurduň durnukly ösüş ýörelgeleriniň wajyp ugry bolup çykyş edýär. Bu sebitleýin syýasat welaýatlary ösdürmekde oňyn şertleri döredýär. Ýurdumyzyň […]

Daşoguz welaýatyň çägindäki öňdebaryjy çörek kärhanasy barada

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrap Lomaý bölek-söwda nokadynyň çörek bişirilýän bölüminde öndürilýän çöreklere halkymyzyň arasynda uly isleg bildirilýär. Kärhananda, esasan, çöregiň birnäçe görnüşi öndürilýär. Bu ýerde öndürilýän çörekler hiliniň gowulygy bilen tapawutlanýarlar. Kärhananyň işçi-hünärmenleri ilatyň gündelik isleg bildirýän azyk önümleri bilen üpjünçiligini ýokary derejede saklamak ugrunda ýadawsyz zähmet çekýärler. Şeýle bolansoň, kärhanada oňyn zähmet netijeleri gazanylýar. […]

Watana söýgi-mukaddes duýgy

Parzdyr ata ýurdy ýürekden söýmek, Ony şirin janyňdan-da eý görmek Ynsanlyk borjumyz her birimiziň Watan gullugynda esger deý durmak. “Atany söýenler Watany söýer”, Bu – hak söz, bar munda ullakan many, Bu toprak pederleň goran topragy, Oňa atalaryň siňendir gany. Onsoň neneň ony jandan söýmejek, Neneň goramarsyň ony döş gerip?! Guýmaly biz muny çagaň aňyna, […]