Türkmenistanda Prezident saýlawlaryna ses berlişik başlandy

Türkmenistanda irden sagat 7:00-den başlap, Prezident saýlawlaryna ses berlişik başlanyp, ýurduň çägindäki ähli saýlaw uçastoklary saýlawçylary kabul edip başlady. Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň resmi internet sahypasynda, ýagny saylav.gov.tm saýtynda saýlaw uçastoklarynda ses bermegiň geçirilişi onlaýn görnüşde synlamak mümkinçiligi döredildi. Häzirki wagtda internet sahypasynda açylan “onlaýn” bölüme basyp, ýurdumyz boýunça açylan […]

Ykdysady üstünlikleriň batly gadamlary

Berkarar döwletimizde ykdysadyýetiň pudaklarynyň hukuk binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagy, maksatnamalaýyn özgertmeleriň amala aşyrylmagy we bu ugurda maýa goýum işjeňliginiň artdyrylmagy halkymyzyň durmuş-ykdysady ýagdaýynyň gowulandyrylmagyna gönükdirilen giň gerimli işleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini alamatlandyrýar. Ýurdumyzyň önümçilik pudaklaryna ylmyň we öňdebaryjy tejribäniň gazananlarynyň ornaşdyrylmagy döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Milli ykdysadyýete sanly ulgamy ornaşdyrmak, elektron senagaty döretmek, adamyň […]

Prezident saýlawlary üçin görlen taýýarlyklar: saýlawlar giňden halka ýetiriler

Hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly ulgam arkaly bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk işlerine we beýleki birnäçe meselelere garaldy. Şoňa görä-de: Saýlaw uçastoklarynda ses bermegiň geçirilişi ýurdumyzyň merkezi saýlaw toparynyň saylav.gov.tm saýtynda sanly görnüşde onlaýn görkeziler. Göni ýaýlymyň elýeterliligini üpjün etmek maksady […]

Daşary ýurt işewürleri suwuklandyrylan gaz satyn aldylar

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy, binýatlyk ýagy, awtobenzini we arassalanmadyk parafini satyn aldylar. BAE-niň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri bolsa “Türkmengaz” we “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň kärhanalarynda öndürilen suwuklandyrylan gazy satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Azerbaýjanyň we Gyrgyzystanyň […]

Ilkinji gezek 83 milliard kubmetrden gowrak tebigy gaz öndürildi

Maslahat köşgünde hormatly Prezidentimiziň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi, bu forum biziň döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda şanly waka öwrüldi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän pudaklarynda 2021-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Wise-premýer nebitiň we gaz kondensatynyň çykarylyşy, şeýle […]

Gazagystanyň Premýer-ministriniň orunbasarynyň Türkmenistana sapary

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň Birinji orunbasary Roman Sklýar bilen duşuşygy geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň barşynda taraplar Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň özara gyzyklanma bildirilýän ugurlaryň ählisi boýunça alnyp barylýan netijeli hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň gerimini ara alyp maslahatlaşdylar. Iki döwletiň Baştutanlarynyň duşuşyklarynyň yzygiderli häsiýete eýedigi hem-de […]

Türkmenistanda Prezident saýlawlary geçiriler

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi Karar kabul etdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary 2022-nji ýylyň 12-nji martynda, şenbe güni geçiriler. Öň habar berişimiz ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisde eden çykyşynda: «Bilşiňiz ýaly, men iki ýyl mundan ozal pygamber ýaşyny arka atdym. Bu gün bolsa özüm […]

Выступление на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана

Вступление родной Отчизны на путь суверенного, самостоятельного развития является судьбоносным историческим событием для нашего народа и фактором, оказавшим влияние на мировое сообщество. Поэтому с полным основанием можно констатировать, что тридцать лет назад воплотилась в реальность многовековая заветная мечта туркменского народа о создании собственного независимого государства, началась новая эра в истории страны.Несмотря на сложный период после […]

Halk Maslahaty: Ykdysady toplum barada habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Halk Maslahatynyň çäklerinde geçirilýän Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde kabul edilen resminamalaryň käbirleri baradaky habarlary Size ýetirýäris. Ýurdumyzy 2022-nji ýylda durmuş-ykdysady ösdürmegiň maksatnamasy baradaky karara gol çekildi. 2021-nji ýylda 83 milliard 773 million kubmetr tebigy gaz […]