“Çalyk Enerji” kompaniýasy Türkmenistanda Gün we ýel elektrik stansiýasyny gurar

Ýurdumyzda gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde bellenilip geçilişi ýaly, 2019-njy ýylyň aprel aýynda tassyklanan “Altyn asyr” Türkmen kölüniň sebitini 2019 — 2025-nji ýyllarda özleşdirmegiň Konsepsiýasyny amala aşyrmak boýunça çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň çäginde kuwwaty 10 megawat bolan köpugurly Gün […]

Maksat — bökdençsiz we ygtybarly energoüpjünçilik

Gyş paslynyň gelmegi, ygally, garly, sowuk howanyň bolmagy energiýa üpjünçiliginiň bökdençsiz, ygtybarly bolmagyny gazanmagy iň derwaýys meseleleriň birine öwürýär. Şu nukdaýnazardan alanyňda, ýurdumyzyň energiýa syýasatyny durmuşa geçirmäge hususy düzümleriň saldamly goşant goşýandyklaryny-da bellemek gerek. «Ýüpekýolygurluşyk» hojalyk jemgyýeti hem şu ugurdan ýöriteleşýän topar. Bu hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleridir işçileriniň güýji bilen Daşoguz welaýatynda elektrik geçirijileriň onlarça kilometri […]

Energetika ulgamynyň batly gadamlary

Eziz Diýarymyz Türkmenistan bu gün ýagty geljeginiň binýadyny berkden tutup, bedew bady bilen beýik ösüşlere eýe bolýar. Dünýä ýagtylyk nuruny saçýan eziz Watanymyzda energetika ulgamynyň ösdürilmegi üçin birnäçe iri möçberli taslamalar durmuşa geçirilýär. Türkmenistan bu gün elektrik energiýasyny daşary ýurtlara ibermäge uly mümkinçilikleri bolan döwlete öwrülýär. Ýurdumyzda Garaşsyzlyk ýyllary içinde birnäçe elektrik stansiýalary gurlup ulanylmaga […]

Maslahatlary berjaý etmek ündeldi

Ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan obadyr şäherlerde, etrap merkezlerinde ilata sagdyn durmuş ýörelgesini ündew etmek boýunça wagyz-nesihat çäreleri yzygiderli geçirilýär. Şeýle çäreleriň biri dürli kärde zähmet çekýän raýatlaryň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda ýakynda Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň medeniýet merkeziniň giň mejlisler eýwanynda geçirildi.

На качественном уровне

В Дашогузском велаяте активно продолжаются работы по дальнейшей модернизации энергосистемы, способствующие переоснащению энергетической отрасли региона в соответствии с современными требованиями. Так, реконструкция воздушной линии электропередач завершена в селе «Тазе оба» генешлика «Тазе ёл» Куняургенчского этрапа. В ходе обновительных работ, здесь специалистами Хозяйственного общества «Йупек йолы гурлушык» установлены новая комплексная трансформаторная подстанция мощностью в 250 кВа […]