Ykdysadyýetiň ösüşine uly goşant

Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň döwrebap ulag-üstaşyr logistik infrastrukturasyny çalt emele getirmek bilen baglanyşykly durmuşa geçirýän anyk işleri diňe bir milli ykdysadyýetde däl, eýsem ösüşiň sebitleýin ugurlaryna hem güýçli itergi berdi. Geografik taýdan amatly ýerleşen, sebit we yklym ähmiýetli möhüm ulag-üstaşyr merkezi hökmünde ornuny ynamly pugtalandyrýan ýurdumyz bu ugurda özüniň uly mümkinçiliklerini amala aşyrmaga çalyşýar. Türkmenistan […]

Türkmenistan – Täjigistan: ikitaraplaýyn we sebit ähmiýetli strategiki hyzmatdaşlyk

Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon belent mertebeli myhmany mähirli mübärekläp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu resmi saparyna Täjigistanda däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklaryň taryhynda möhüm waka hökmünde garalýandygyny belledi. Şunda Täjigistan Respublikasynyň netijeli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek ugruna ygrarlydygy tassyklanyldy, öňden gelýän taryhy gatnaşyklar şol hyzmatdaşlygyň ygtybarly esasy bolup durýar. Döwlet Baştutanymyz Täjigistana gelmek baradaky çakylygy hem-de […]

TÜRKMEN-TÄJIK GATNAŞYKLARY ÖSÜŞIŇ TÄZE DEREJESINE ÇYKDY

Düýn Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň 6-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Balkan welaýatyna iş sapary bilen ugrady. Türkmenistanyň Prezidenti bilen paýtagtymyzyň Halkara howa menziline geldi. Biraz wagtdan soň, bu ýere ýurdumyzda döwlet sapary bilen bolýan Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem geldi. Türkmenistanyň Prezidenti belent mertebeli […]

Ykdysady ösüşiň kepili

Şu ýylyň 12-nji fewralynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 2020-nji ýylyň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek babatda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garalyp, şu ýylda Watanymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we milli Liderimiz degişli ugurda döwlet ähmiýetli birnäçe maksatnamalary tassyklamak hakyndaky Kararlara gol çekdi. Şolaryň biri hem «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly […]

Döwrebap hyzmat üçin giň mümkinçilikler

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesi hem-de Gahryman Arkadagymyzyň doglan güni mynasybetli, «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Gubadag nebit kärhanasynyň garamagyndaky durky düýpgöter täzelenen 170-nji awtoulaglara ýangyç guýujy döwrebap bekediň ulanylmaga berilmegi hem ýakymly pursatlara baý boldy. Gubadag şäheriniň bir kilometr töweregi günortasynda, ýagny Gubadag — Daşoguz awtoulag ýolunyň ugrunda ýerleşýän bu bekediň durkuny täzelemek işlerini Türkmenbaşydaky […]

Telekeçilik — zenanlaryň durmuşynda

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň ýanynda Işewür zenanlar merkezi hereket edip, ol eli işli, ukyp-başarnykly zenanlara goldaw bermek, olaryň durmuşda mynasyp ornuny tapmagyna ýardam etmek maksadyny nazarlaýar. Ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek baradaky syýasy başlangyç zenanlaryň durmuşyna hem uly täsirini ýetirýär. Geçen ýylyň güýzünde Işewür zenanlar merkeziniň welaýatymyzda ýörite bölüminiň döredilmegi bilen, telekeçi zenanlaryň […]

ÖNÜMÇILIGIŇ ÝOKARY NETIJELERI

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Polimer önümleri» zawodynda önümçilik ulgamlarynyň ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek meselelerine aýratyn üns berlip, sarp edijiler bilen baglaşylan şertnama esasynda polietilen we polipropilen turbalar öndürilýär. Zawodyň ýyllyk kuwwatlylygy 920 tonna önüm öndürmäge niýetlenip, bu ýerde işler ýokary depginde alnyp barylýar. Zawodyň önümçilik ulgamynda oturdylan kämil enjamlar, senagat ulgamyny […]

Maslahatlary berjaý etmek ündeldi

Ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan obadyr şäherlerde, etrap merkezlerinde ilata sagdyn durmuş ýörelgesini ündew etmek boýunça wagyz-nesihat çäreleri yzygiderli geçirilýär. Şeýle çäreleriň biri dürli kärde zähmet çekýän raýatlaryň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda ýakynda Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň medeniýet merkeziniň giň mejlisler eýwanynda geçirildi.

Baş maksat — halkyň islegini kanagatlandyrmak

Önümçilik kärhanalaryna döwrebap tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, olarda işiň netijeliliginiň ýokarlanmagyna, önümleriň öndürilişiniň artmagyna giň mümkinçilikleri döredýär. Munuň şeýledigini önümçilik kärhanalarynyň gazanýan üstünlikleriniň mysalynda hem görmek mümkin. Şeýle kärhanalar welaýatymyzda sanardan köp. Daşoguzyň «Çeper» tikin fabrigi hem şolaryň biri. Tikin fabriginde dürli görnüşli, ýokary hilli önümler öndürilmek bilen, ilatyň islegini kanagatlandyrmakda uly işler durmuşa geçirilýär. — Fabrigiň […]

Обеспечивают свежей продукцией

В числе коллективов, вносящих достойный вклад в обеспечение населения велаята и страны свежими овощами и фруктами, можно назвать и тепличное хозяйство члена Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана индивидуального предприятия «Алтын гала гурлушык». Оно построено на выделенных государством в долгосрочную собственность пяти гектарах земли в дайханском объединении «Довлетли» генешлика Хасылчы этрапа имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята. В […]