Daşary ýurt işewürleri suwuklandyrylan gaz satyn aldylar

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy, binýatlyk ýagy, awtobenzini we arassalanmadyk parafini satyn aldylar. BAE-niň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri bolsa “Türkmengaz” we “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň kärhanalarynda öndürilen suwuklandyrylan gazy satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Azerbaýjanyň we Gyrgyzystanyň […]

Türkmenistanda Prezident saýlawlary geçiriler

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi Karar kabul etdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary 2022-nji ýylyň 12-nji martynda, şenbe güni geçiriler. Öň habar berişimiz ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisde eden çykyşynda: «Bilşiňiz ýaly, men iki ýyl mundan ozal pygamber ýaşyny arka atdym. Bu gün bolsa özüm […]

Выступление на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана

Вступление родной Отчизны на путь суверенного, самостоятельного развития является судьбоносным историческим событием для нашего народа и фактором, оказавшим влияние на мировое сообщество. Поэтому с полным основанием можно констатировать, что тридцать лет назад воплотилась в реальность многовековая заветная мечта туркменского народа о создании собственного независимого государства, началась новая эра в истории страны.Несмотря на сложный период после […]

Halk Maslahaty: Ykdysady toplum barada habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Halk Maslahatynyň çäklerinde geçirilýän Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde kabul edilen resminamalaryň käbirleri baradaky habarlary Size ýetirýäris. Ýurdumyzy 2022-nji ýylda durmuş-ykdysady ösdürmegiň maksatnamasy baradaky karara gol çekildi. 2021-nji ýylda 83 milliard 773 million kubmetr tebigy gaz […]

Halk Maslahaty: Energetika we gurluşyk toplumy barada habarlar

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Onda 2021-nji ýylda halk hojalygynda amala aşyrylýan işler barada hasabatar diňlenildi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi. Şol mejlisde gurluşyk we energetika pudaklarynda ösüşler baradaky maglumatlary dykgatyňyza ýetirýäris. Türkmenistanyň Senagat we önümçilik ministrligi tarapyndan 1 milliard 675 million manatlyk önüm öndürildi. Hasabat döwründe 2 […]

Halk Maslahaty: söwda toplumy barada habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirildi. Mejlisiň barşynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda 2021-nji ýylda amala aşyrylan işleriň netijeleri boýunça hasabatlar berildi. Şol hasabatlar boýunça söwda, dokma we hususy pudakda alnyp barlan işleriň netijelerini dykgatyňyza ýetirýäris. Türkmenistanyň Söwda we daşary […]

Halk maslahaty: daşary syýasat ugry…

Bu mejlis iki tapgyrda geçirilip, onuň birinji tapgyrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi. Onda ýurdumyzyň pudaklarynda alnyp barlan işler boýunça hasabatlar diňlenildi. Şol mejlisde ýurdumyzyň daşary syýasat ugry boýunça hem hasabatlar berildi: 2021-nji ýylda 208 sany halkara resminamalara gol çekildi. Türkmenistan bilen daşary ýurtlar bilen daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça syýasy maslahatlaşmalar amala aşyrylýar. […]

Halk Maslahaty: ulag we aragatnaşyk toplumy barada habarlar

JEMGYÝET sharebookmark Halk Maslahaty: ulag we aragatnaşyk toplumy barada habarlar calendar 2022-02-11 16:55 | eye_fill Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Onuň çäklerinde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirilip, 2021-nji ýyl boýunça halk hojalygynyň dürli pudaklarynda alnyp barlan işlere seredildi. Şoňa laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligine degişli edaralarda edilen işler barada […]

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisi dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Şu gün sagat 12:00-däki  “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, onuň işine Hökümetiň agzalary, Mejlisiň deputatlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimleri, welaýat, etrap hem-de […]