Milli gymmatlyklaryň belent sarpasy

Ahalteke bedewleri, türkmen halylary we beýleki gymmatlyklarymyz bilen bir hatarda, türkmen alabaý itleri dünýäde uly şöhrata eýe boldy. Halkymyzyň medeni mirasyny gorap saklamak, ony wagyz  etmek hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet ähmiýetli möhüm işleriniň biridir. Bu babatda ahalteke bedewlerimiziň hem-de türkmen alabaý itlerimiziň şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak ugrunda ýadawsyz tagallalar edilýär. Milli gymmatlyklarymyzy ünsden düşürmeýän […]

Türkmen alabaýy

Milli Liderimiziň başlangyjy esasynda ýurdumyzda türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň biri bolan türkmen alabaý itleriniň dünýä ýüzündäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak, olary gorap saklamak we köpeltmek, tohumçylygyny alyp barmak hem-de bu ugurda geçirilýän işleri halkara derejede ösdürmek boýunça häzirki döwürde ýurdumyzda giň möçberli işler amala aşyrylýar. Bu işleriň taryhy gelip çykyşyny, şu günki günlere gelip ýetişini […]

Türkmenistanda Prezident saýlawlary geçiriler

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi Karar kabul etdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary 2022-nji ýylyň 12-nji martynda, şenbe güni geçiriler. Öň habar berişimiz ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisde eden çykyşynda: «Bilşiňiz ýaly, men iki ýyl mundan ozal pygamber ýaşyny arka atdym. Bu gün bolsa özüm […]

Выступление на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана

Вступление родной Отчизны на путь суверенного, самостоятельного развития является судьбоносным историческим событием для нашего народа и фактором, оказавшим влияние на мировое сообщество. Поэтому с полным основанием можно констатировать, что тридцать лет назад воплотилась в реальность многовековая заветная мечта туркменского народа о создании собственного независимого государства, началась новая эра в истории страны.Несмотря на сложный период после […]

Halk Maslahaty: söwda toplumy barada habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirildi. Mejlisiň barşynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda 2021-nji ýylda amala aşyrylan işleriň netijeleri boýunça hasabatlar berildi. Şol hasabatlar boýunça söwda, dokma we hususy pudakda alnyp barlan işleriň netijelerini dykgatyňyza ýetirýäris. Türkmenistanyň Söwda we daşary […]

Halk maslahaty: daşary syýasat ugry…

Bu mejlis iki tapgyrda geçirilip, onuň birinji tapgyrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi. Onda ýurdumyzyň pudaklarynda alnyp barlan işler boýunça hasabatlar diňlenildi. Şol mejlisde ýurdumyzyň daşary syýasat ugry boýunça hem hasabatlar berildi: 2021-nji ýylda 208 sany halkara resminamalara gol çekildi. Türkmenistan bilen daşary ýurtlar bilen daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça syýasy maslahatlaşmalar amala aşyrylýar. […]

Halk Maslahaty: ulag we aragatnaşyk toplumy barada habarlar

JEMGYÝET sharebookmark Halk Maslahaty: ulag we aragatnaşyk toplumy barada habarlar calendar 2022-02-11 16:55 | eye_fill Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Onuň çäklerinde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirilip, 2021-nji ýyl boýunça halk hojalygynyň dürli pudaklarynda alnyp barlan işlere seredildi. Şoňa laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligine degişli edaralarda edilen işler barada […]

Halk Maslahaty: 30 ýyllyk maksatnama kabul edildi

2022-nji ýylyň 11-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde bellenilip geçilýär. Mejlise Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň saýlanan agzalary, Mejlisiň deputatlary, döwlet häkimiýet edaralarynyň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalaryň ýolbaşçylary, welaýatlaryň, etraplaryň hem-de şäherleriň häkimleri, halkyň hormatly ýaşululary, ilatyň […]

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisi dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Şu gün sagat 12:00-däki  “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, onuň işine Hökümetiň agzalary, Mejlisiň deputatlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimleri, welaýat, etrap hem-de […]

Türkmenistanyň Lukmançylyk uniwersiteti Lukmançylyk mekdepleriniň dünýä katalogyna girizildi

Türkmenistanyň Myrat Garryýew adyndaky Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersiteti Lukmançylyk mekdepleriniň dünýä katalogyna (World Directory of Medical Schools) girizildi. Bu barada Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasyndan Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine gelip gowşan hatda bellenilip geçilýär. “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde çap edilen makalada bellenilip geçilişi ýaly,  uniwersitetiň degişli sanawa goşulmagy onuň uçurymlaryna daşary ýurtdaky abraýly ýokary […]