Ene ýüreginiň owazy

Ýer ýüzünde şeýle bir ajaýyp aýdym bar. Ol aýdymy bagşylar däl-de, her kim öz ukyp-başarnygyna görä ýerine ýetirýär. Muňa garamazdan, ol aýdym diňleýjisini bada-bat özüne çekip, ýüpsüz baglaýar. Ol aýdymy näçe diňleseň hem, ondan ganma ýok. Ol hiç wagt öz diňleýjisini irizmeýär, gaýtam, diňlän her bir adamyň kalbyna rahatlyk duýgusyny bagyş edýär. Bu aýdym eneleriň […]

Göwünleri joşduran baýramçylyk dabaralary

Täze ýylyň baýramçylyk dabaralary ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, Daşoguz welaýatynda hem giň gerime eýe boldy. Belent ruha, şatlyk-şowhuna beslenýän şeýle dabaralar Daşoguz welaýatynyň etrapdyr şäher medeniýet bölümleriniň guramagynda her gün «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki meýdançada — Daşoguz welaýatynyň baş arçasynyň döwresinde ýaýbaňlandyryldy. Älemgoşar öwüşginlerine baý arça, meýdançanyň dürli baýramçylyk bezegleri şäheriň gözel künjegi […]

Halkyň köňül kelamy

Golaýda Daşoguz şäher häkimliginiň mejlisler zalynda Daşoguz welaýat häkimliginiň, TDP-niň Daşoguz welaýat komitetiniň, TAP-niň Daşoguz welaýat komitetiniň, TKA-nyň Daoguz welaýat birleşmesiniň hem-de TMÝG-niň Daşoguz welaýat geňeşiniň guramagynda 2022-nji ýylyň — «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. Çykyş edenleriň belleýşi ýaly, 2022-nji ýylyň şygarynyň mazmuny halk, Arkadag, zamana diýen üç mukaddesligiň güýjüne […]

El hünäri — il gezer

Golaýda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Daşoguz şäher guramasynyň guramagynda «Türkmen keşdeçilik sungaty — milli mirasymyz» atly dabaraly maslahat geçirildi. Oňa Daşoguz şäher zenanlar guramasynyň işjeň agzalary, talyp gyzlar gatnaşdylar. Dabaranyň dowamynda guralan cykyşlarda türkmen gelin-gyzlarynyň sungat eserine kybap gözellik döredýän nepis keşdelerine diňe ýurdumyzda däl, eýsem dünýä halklarynda hem uly gyzyklanma bilen aýratyn ähmiýet berilýändigi dogrusynda […]

Ýurt parahatçylygy bilen belent sepgitlere tarap atly baslesigin jemi jemlendi

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny dabaralandyrmak, şeýle hem pederlerimiziň şöhratly taryhy ýoluny, milli mirasymyzy dikeltmek, aýawly saklamak, gadymy gymmatlyklarymyzy, taryhy tapyndylary öwrenmek, muzeýleşdirmek işlerini kämilleşdirmek, özara tejribe alyşmak maksady bilen, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen bilelikde guramagynda döwlet muzeýleriniň arasynda yglan edilen «Ýurt parahatçylygy bilen belent sepgitlere tarap» atly […]

DÖWRÜMIZIŇ WASPÇYLARY SYLAGLANYLDY

Golaýda paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Türkmenistan» gazetiniň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda yglan eden «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan ýaşlaryň gözi bilen» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglanyldy. Bäsleşige onuň düzgünnamasyna laýyklykda ýaşy 35-e çenli bolan ýaşlar, ýaş žurnalistler, ýokary okuw mekdepleriniň talyplary, mugallymlary gatnaşdylar. Döwrümiziň ýaş waspçylary hökmünde […]

ÖNÜMLERIŇ GÖRNÜŞLERI ARTÝAR

Daşoguz şäherindäki Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanada öňde goýlan wezipeleri üstünlikli berjaý etmek boýunça derwaýys çäreler amala aşyrylýar. Bu ýerde saglygy goraýyş ulgamynda giňden peýdalanylýan serişdeleriň 150-ä golaý görnüşi öndürilýär. Olaryň 10-dan gowragynyň öndürilişiniň soňky wagtlarda ýola goýlandygyny bellemek gerek. Şol önümleriň hatarynda bir sapar ulanylýan halatlar, ellikler, agyz-burun örtükleri we beýlekiler bar. Kärhana boýunça […]

Sanly bilim — döwrüň talaby

«Ylmyň durmuşdaky ornunyň ýokarlanmagy bilen, ösen tehnologiýalardan habarly täze nesil kemala gelýär. Bilşimiz ýaly, taryhyň bütin dowamynda ata-babalarymyz ylymdan üzňe ýaşamandyr. Biziň ýaşlarymyz bu gün pederlerimiziň ylym dünýäsindäki beýik açyşlaryna buýsanmaga haklydyr. Şonuň bilen birlikde, olar adamzadyň ylymda hem-de tehnologiýada gazanan üstünliklerini barha düýpli özleşdirýärler» diýip, hormatly Prezidentimiz, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk we ykdysadyýet […]

Tebigatyň waspçylary

Günsaýyn belent sepgitleri eýeläp, bedew bady bilen öňe barýan Watanymyzyň her bir güni hoş habarlara, buýsançly wakalara beslenýär. Ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlaryny döwrebaplaşdyrmak bilen bir hatarda, halkymyzyň ýaşaýyş gurşawyny abadanlaşdyrmak, ekologiýa arassalygyny gorap saklamak bilen bagly durmuşa geçirilýän işler diýseň guwandyryjydyr. Türkmenistanyň Prezidentimiziň: «Ýaşlaryň ekologiýa medeniýetini we tebigata aýawly garaýşyny kämilleşdirmek, milli mirasymyzy, däp-dessurlarymyzy wagyz etmek […]

Bagtyýarlygyň çeper keşbi

Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 26 ýyllyk toýy mynasybetli dabaraly çäreler Daşoguz  welaýatynda hem giňden ýaýbaňlandyrylýar. Dürli ugurlara degişli geçirilýän sergiler, bäsleşikler, maslahatlar berkarar döwletimiziň belent derejesiniň taryhy we halkara ähmiýetini açyp görkezýär. Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Daşoguz welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Bitarap Watanyň ösüşleri» atly şygar bilen surat sergisi we bäsleşigi guraldy. Daşoguz […]