Özbaşdaklygyň belent şuglasy

Ata ýurdumyz Türkmenistan 1991-nji ýylyň altyn güýzünde özüniň Garaşsyzlygyny Ýer ýüzüne buşlady. Merdana halkymyz Garaşsyzlygyny mukaddeslik hökmünde kabul edip, ony janyndan eý görüp sarpalady, mertebesini göterdi. Ak ertirleriň, çogly güneşleriň ýalkymy bilen öňe gadam urup barýan ajap eýýamly Türkmenistan bu gün mukaddeslik saýyp arşa göteren Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýuny toýlaýar, taryhy ýoluna buýsanç bilen […]

Öý alma, goňşy al!

Gadymy döwürlerden bäri agzybirlik ýörelgesine eýeren halkymyz birek-birek bilen ysnyşykly, oňşukly, onda-da goňşy-golam bilen dost-dogan ýaly ýaşamagyň, ulyny sylamagyň, kiçini söýmegiň gadyr-gymmatyna oňat düşünipdirler. Goňşusyny, il-gününi sylan, hormatlan halkymyzyň arasynda «Ilim-günüm bolmasa, Aýym-Günüm dogmasyn» diýen ajaýyp nakyl döräpdir. Şeýle bolansoň, baryp has irki döwürlerden goňşokara gatnaşyklaryna uly ähmiýet berlipdir. Goňşy öýden getirilen hödür-kerem öýüňe mähir-şatlyk […]

Teatryň toý sowgady

Okamak, işlemek, döretmek, gurmak ýaly il bähbitli, döwlet ähmiýetli  işler bilen geçýän her bir günümiz bizi Garaşsyzlygymyzyň şöhratly 30 ýyllyk şanly toýuna barha ýakynlaşdyrýar. «Türkmenistan — parahatçylygyň hem ynanyşmagyň Watany» ýylynyň iň şanly baýramçylygyna mynasyp zähmet sowgatly barmak bagtyýarlyk döwrümiziň agzybir, ruhubelent raýatlarynyň baş maksady. Şeýle asylly maksady hasyl etmek üçin çekilýän joşgunly hem döredijilikli […]

Düşündiriş işleri geçirilýär

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ýurdumyzyň geljegi bolan ýaşlaryň sagdyn, berk bedenli, gujur-gaýratly adamlar bolup ýetişmegi ugrunda uly işler alnyp barylýar. Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň bilim-terbiýeçilik edaralarynda, halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän işgärleriň arasynda etrabyň çäginde ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen, raýatlaryň agyz-burun örtüklerini dakynmagy, bellenilen aralygy […]

Gallaçylygyň gadymy kökleri

Ata-babalarymyz has irki döwürlerde bugdaý hasylyny ýygnamagyň we ony taýýar azyk önümi görnüşine getirmegiň ýönekeý, emma şol döwür üçin kämil usullaryny, zähmet gurallaryny oýlap tapypdyrlar. Şol gurallary, olary peýdalanmagyň usullaryny içgin öwrendigiňçe, halkymyzyň daýhançylyk tejribesiniň taryhy kökleriniň örän gadymy döwürlerden gözbaş alýandygyna düşünýärsiň. Bu hakykata, ýagny ata Watanymyzyň gallaçylygyň ösen merkezleriniň biridigine bütin dünýäde ykrar […]

Yzmykşir galasy

Yzmykşir galasy Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Ýagtylyk we Yzmykşir obalarynyň aralygynda ýerleşýär. Gala 20 gektar töweregi meýdany tutýar. Ol dört derwezeli, 12-15 metr belentlikde bolan diwarly, dörtburçluk gala. Galanyň diwarlary laýdan bina edilen. Gala duşmandan goranmak maksady bilen gurlupdyr. Käbir alymlaryň ýazmaklaryna görä onuň derwezeleri demirden bolup, ol içinden berk ýapylypdyr, galanyň daş-töweregine suw goýberilip, […]

Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty

Döwletiň iň bir möhüm ugurlarynyň biri bolan medeniýet-sungat ulgamy hem bagtyýarlyk döwrüniň belent ruhy bilen ruhlanyp, has belent derejelere çykdy. Medeniýeti halkyň kalbyna deňeýän Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen, 2009-njy ýylda döwlet baýramçylyklarynyň hataryna Medeniýet we sungat işgärleriniň güni girizildi. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde muzeýler, kitaphanalar, medeniýet öýleri, teatrlar gurlup, ulanylmaga berildi. Türkmen halkynyň dessançylyk sungatyndan gözbaş […]

Döwletliligiň belent nusgasy

Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda Türkmenistan ösüşiň milli nusgasyny saýlap aldy. Bu bazar gatnaşyklary döwründe, diňe bir halk hojalygyny, şol sanda telekeçiligi ösdürmek bilen çäklenmän, eýsem, halkyň durmuş hal-ýagdaýynyň goraglylygyny hem üpjün etmäge gönükdirilendi. Geçiş döwründe jemgyýetimiziň maddy we ruhy esaslary döredilip başlandy. Döwletimiziň çig mala garaşlylygyny azaltmak üçin, daşary ýurt maýa goýumlaryna giň ýol açýan «Açyk […]

Adam bardyr adamlaryň nagşydyr

Her bir halkyň özüne mahsus bolan milli häsiýetleri bar. Türkmeniň geçmişine nazar aýlanyňda, onuň ahlak sypatlarynyň ýokary derejede bolandygyna şaýat bolýarsyň. Ynsan häsiýetinde gabat gelýän nogsanlyklar döwrüň akyldarlary, nusgawy şahyrlar tarapyndan ýazgarylypdyr. Milli edebi mirasyň, halk döredijiliginiň haýsy birine ýüzlenseň-de, mertligiň, watançylygyň, wepalylygyň, dostlugyň, tämiz ahlaklylygyň belent derejede beýan edilýändigine göz ýetirýärsiň. Tersine, biwepalyk, namartlyk, […]

Turkmen papakha- telpek

Despite forty-degree heat Turkmen aksakals (elders) wear big shaggy fur hats which fascinate foreign tourists. However, this unique headdress that was created by Turkmen many centuries ago indeed saves them from intensive heat. From time Immemorial, Turkmen clothes have been adapted for wearing them intensively in the open air and in the sun. The practicality […]