Türkmenistan “John Deere” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk ösdürilýär

“John Deere” kompaniýasy bilen mundan beýläk-de hyzmatdaşlyk etmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler hem-de bu kompaniýanyň oba hojalyk we gurluşyk tehnikalaryny getirmek baradaky teklipler barada habar berildi. Olara garamagyň hem-de seljermegiň esasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen “John Deere” kompaniýasynyň arasynda oba hojalyk pudagyny ösdürmek hem-de hususy we telekeçilik ulgamlarynda suw serişdelerini tygşytlamak meseleleri boýunça […]

ÖRI MEÝDANLARY SUWLULANDYRYLÝAR

«Daşoguzörisuw» Daşoguz welaýat kärhanasynyň işçi-hünärmenleri «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny uly zähmet üstünlikleri bilen jemlediler. Olar şonda welaýatyň çägindäki öri meýdanlarynda ýerleşýän guýularda 250 müň manatlyga golaý abatlamak, gazmak işlerini ýerine ýetirip, bu baradaky ýyllyk meýilnamalaryny artygy bilen berjaý etdiler. Täze ýyl baýramynyň öň ýanyndaky günlerde bolsa kärhananyň hünärmenleri S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň «Yslam» […]

ÖNÜMLERIŇ GÖRNÜŞLERI ARTÝAR

Daşoguz şäherindäki Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanada öňde goýlan wezipeleri üstünlikli berjaý etmek boýunça derwaýys çäreler amala aşyrylýar. Bu ýerde saglygy goraýyş ulgamynda giňden peýdalanylýan serişdeleriň 150-ä golaý görnüşi öndürilýär. Olaryň 10-dan gowragynyň öndürilişiniň soňky wagtlarda ýola goýlandygyny bellemek gerek. Şol önümleriň hatarynda bir sapar ulanylýan halatlar, ellikler, agyz-burun örtükleri we beýlekiler bar. Kärhana boýunça […]

Bazarlar bolçulygyň buşlukçysy

Täze ýyl adamlaryň arzuwlap garaşýan ajaýyp baýramlarynyň biridir. Bu baýramçylykda saçaklarymyzy dürli naz-nygmatlardan bezäp garşylaýan halkymyz üçin ýurdumyzyň bazarlarynda we söwda merkezlerinde haryt bolçulygy döredilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli ýurdumyzyň ähli bazarlarynda we söwda merkezlerinde harytlaryň bolçulygyny üpjün etmek, bahalaryň elýeterliligini berk gözegçilikde saklamak barada beren tabşyryklaryndan ugur alyp, Daşoguz welaýatynyň ähli bazarlarynda, […]

Tebigata söýgi — Watana söýgi

Ýurdumyzyň ýokary we orta okuw mekdeplerinde ýaşlara ekologiýa terbiýesini bermekde, olaryň tebigata bolan garaýyşlaryny kämilleşdirmekde möhüm ädimler ädilýär. Muňa Türkmen oba hojalyk institutynda şu ugurda guralýan sapaklaryň, medeni-köpçülik çäreleriniň mysalynda hem göz ýetirmek bolýar. Institutyň mugallymlary, talyplary ýurdumyzda geçirilýän bag ekmek möwsümlerine işjeň gatnaşýarlar. Şonda her ýylyň bahar we güýz aýlarynda ýaş nahallaryň müňlerçe düýbüni […]

Döwrebap oba özgertmeleri

Bagtyýarlyk döwrümiz halkymyzyň eşretli günleriniň dowamat tapýan ajap eýýamydyr. Beýik ösüşlerini, ýeten belent sepgitlerini Garaşsyzlyk we Bitaraplyk atly goşa ganaty bilen arzylaýan halkymyz bu gün bedew bady bilen öňe barýar. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly özüniň ajaýyp pursatlary bilen kalbyňa egsilmez buýsanç paýlaýar. Tutumly toýlaryň ýaýbaňlanýan güýz günlerinde ajaýyp zähmet ýeňşini baýram edýän […]

Welaýatymyzda bugdaý ekişi üstünlikli tamamlandy

Daşoguz welaýatynyň zähmetsöýer gallaçylary «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň güýzki bugdaý ekişi möwsümine 3-nji sentýabrda dabaraly ýagdaýda girişip, täze ýylyň bereketli hasylynyň esasy binýady bolan bu çäräniň depginini ýokary götermek bilen, onuň öndürijilikli dowam etdirilmegini gazandylar. Şeýlelikde, şu geçen döwürde welaýat boýunça 145 müň gektar ýere bugdaý ekmek boýunça öňde goýlan wezipe üstünlikli […]

Ekologiýa abadançylygyna mynasyp goşant

Ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek babatdaky taýsyz tagallalaryň netijesinde, giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Ata-babalarymyzdan miras galan milli däp-dessurlarymyza eýerilip, her ýyl ýurdumyzda millionlarça düýp bag nahallary ekilýär. Däbe öwrülen bu asylly ýörelge şanly toýlaryň, beýik taryhyň ýyl ýazgylary bilen baglanyşdyrylyp, täze röwüşde dowam etdirilýär. Hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygynyň hormatyna geçen ýyl paýtagtymyzda we welaýatlarda 25 million […]

Daýhan hojalygynyň üstünligi

Ýurdumyzyň kärendeçi daýhanlary, daýhan hojalyklary «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl alyp, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagyna özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Şolaryň hatarynda Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky «Ykbal açary» daýhan hojalygyny görkezmek bolar. Bu daýhan hojalygy gowaça ekilen 200 gektar ýerden «ak altynyň» 436 tonnasyny Watan harmanyna tabşyryp, ýyllyk […]

Bereketli hasylyň binýady

Häzirki günlerde Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň «10 ýyl abadanlyk» daýhan birleşiginde hem şeýle aladalaryň giňden ýaýbaňlandyrylandygy bellenilmäge mynasypdyr. Birleşigiň babadaýhanlary şu möwsümde 1310 gektar meýdanda bugdaý ekişini geçirmegi maksat edinip, şu mahala çenli onuň esasy böleginde bu çäräni ýokary derejede amala aşyrypdyrlar. Munuň şeýledigini häzirki wagtda atyzlaryň aglabasynda toprakdan saýlanyp, gök öwsüp oturan bugdaý maýsalary-da […]