Adam hukuklary we azatlyklary milli kanunçylygymyzda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň adamy döwletiň baş gymmatlygy hökmünde kesgitlän öňdengörüjilikli syýasatynyň netijesinde, ýurdumyz öňegidişligiň, ähli durmuş-ykdysady ugurlar boýunça gülläp ösüşiň ýoly bilen ynamly gadam urýar. Bu günki gün Türkmenistan döwletimiz raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň amala aşyrylmagynyň kanunçylyk kepilliklerini berjaý edýän, ykdysady durnuklylygyny we abadançylygyny üpjün edýän döwlet hökmünde halkara derejede ykrar […]

Sanly ulgamyň mümkinçilikleri

Ýurdumyzda ertirki günümiziň eýeleri bolan ösüp gelýän ýaş nesillerimize döwrebap bilim, terbiýe bermek, zehinli, giň dünýägaraýyşly, şonuň bilen bir hatarda häzirki döwrebap tehnologiýalara erk edip bilýän kämil ýaşlary kemala getirmek meselelerine ýokary derejede üns berilýär. Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde, ýurdumyzyň bilim ulgamynyň ösmegi bilen okuwçy ýaşlarymyzdan başlap talyplarymyza çenli bilim bermekde sanly bilim ulgamynyň giňişleýin […]

Düşündiriş işleri geçirilýär

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ýurdumyzyň geljegi bolan ýaşlaryň sagdyn, berk bedenli, gujur-gaýratly adamlar bolup ýetişmegi ugrunda uly işler alnyp barylýar. Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň bilim-terbiýeçilik edaralarynda, halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän işgärleriň arasynda etrabyň çäginde ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen, raýatlaryň agyz-burun örtüklerini dakynmagy, bellenilen aralygy […]

Garaşsyzlyk — bilim bagtynyň binýady

Mukaddes Garaşsyzlyk — munuň özi diňe bir özygtyýarlylygy we erkinligi aňlatman, eýsem, döwrebaplygyň, milliligiň, medeni ösüşiň we bilim bagtynyň binýadydyr. Garaşsyzlyk alyp galkynan eziz Diýarymyzda milli bilim ulgamyny dünýä derejesinde kämilleşdirmek, ösüp gelýän ýaş neslimize dünýä ülňülerine laýyk bilim bermek hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň aýrylmaz bölegidir. Bu günki gün ähli derejedäki bilim edaralarynyň […]

1-nji sentýabrda Aşgabatdaky Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli umumy okuw sapagyny geçdi. Duşuşyga gatnaşyjylar türkmen Lideriniň çykyşyny uly üns bilen diňlediler. Ol türkmen halkynyň geçen taryhy ýoluna, häzirki döwürdäki ösüşlerine hem-de ýaşlaryň öňünde durýan wezipelerdir borçlara bagyşlandy.

Türkmenistanyň Prezidenti bu ýere ýygnananlary ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşynda möhüm orny eýeleýän Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de 2021-2022-nji täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlady. Ýaşlara bilime, ylma, pähim-paýhasa, öwrenmäge mydama höwesli bolmagy öwüt berdi. Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşlara ýüzlenip, mukaddes Garaşsyzlygyň ähli ösüşlerimiziň, şöhratly üstünliklerimiziň binýady hökmünde ähmiýetini aýratyn belledi. Üçünji müňýyllygyň öň ýanynda […]

Döwletliligiň belent nusgasy

Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda Türkmenistan ösüşiň milli nusgasyny saýlap aldy. Bu bazar gatnaşyklary döwründe, diňe bir halk hojalygyny, şol sanda telekeçiligi ösdürmek bilen çäklenmän, eýsem, halkyň durmuş hal-ýagdaýynyň goraglylygyny hem üpjün etmäge gönükdirilendi. Geçiş döwründe jemgyýetimiziň maddy we ruhy esaslary döredilip başlandy. Döwletimiziň çig mala garaşlylygyny azaltmak üçin, daşary ýurt maýa goýumlaryna giň ýol açýan «Açyk […]

Döwrümiziň buýsanjyna öwrülen bilim ojaklary

Häzirki wagtda Türkmenistan ägirt uly gurluşyklaryň amala aşyrylýan ýurduna öwrüldi. Bilim ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň yzygiderli berkidilmegi aýratyn gözegçilikde saklanylýar. Ýurdumyzyň çar künjünde kalbyňy buýsandyryp, oba-şäherlerimiziň görküne görk goşýan ak mekdepleriň we çagalar baglarynyň täze binalary ajaýyp döwrümiziň zynatyna öwrülip, kalbyňa ylham berýär. Multimediýa tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan synp otaglary ýaş nesilleriň ygtyýarynda. Okuw görkezme esbaplaryna, her […]

MEKDEPLER ÝAŞ NESILLERE GARAŞÝAR

Häzirki döwürde Daşoguz welaýatynyň orta mekdeplerinde täze okuw ýylyna taýýarlyk işleri ýokary depgin bilen dowam edýär. S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Türkmenistanyň Gahrymany Sadulla Rozmetow adyndaky geňeşligindäki 30-njy orta mekdep welaýatda göreldeli bilim ojaklarynyň hatarynda tanalýar. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda mekdebimizi täze okuw ýylyna taýýarlamak üçin synp otaglarynda abatlaýyş işleri ilkinjileriň hatarynda guramaçylykly geçirildi. […]

Ykdysady ösüşiň kepili

Şu ýylyň 12-nji fewralynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 2020-nji ýylyň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek babatda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garalyp, şu ýylda Watanymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we milli Liderimiz degişli ugurda döwlet ähmiýetli birnäçe maksatnamalary tassyklamak hakyndaky Kararlara gol çekdi. Şolaryň biri hem «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly […]

SANLY YKDYSADYÝETIŇ MÜMKINÇILIKLERI

Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda öndürilýän önümleriň we edilýän hyzmatlaryň möçberiniň artmagy ýurdumyzyň ýokary ösüş kuwwatyny kesgitleýär. Ykdysady netijeliligiň ýokary derejesi döwlet tarapyndan ileri tutulýan ugurlara maýa goýumlaryň maksatlaýyn esasda gönükdirilmegi, önümçiligiň döwrebap hilde guralmagy önümleriň hili we olara hyrydarlaryň köplügi bilen gönüden-göni bagly bolup durýar. Berkarar ýurdumyzda ähli ugurlary öz içine alýan, hil taýdan täze, […]