MAGTYMGULY, SÖZLE BU ŞIRIN DILDE

Magtymguly Pyragy türkmen edebiýatynda özboluşly şahyrana dünýä döredip bilen beýik şahyrdyr. Onuň goşgulary türkmen edebiýatynyň bagy-bossanlygynda baky solmaýan ter güllere meňzäp, göwünlere gözellik, terlik bagyşlaýar. Magtymguly Pyragynyň pähim-paýhasa ýugrulan şygyrlarynyň gadyr-gymmaty ähli döwürlerde-de öz ähmiýetini ýitirenok. «…Çoh garaşdym, ajap eýýam gelmedi» diýen şahyr türkmen halkynyň şunuň ýaly bagtly eýýamyny, mizemez döwletli-döwranly döwrüni göz öňünde tutandyr. […]

SOŇKY JAŇ

Ýetip geldi «Soňky jaň», Diýýäs saňa: «Hoş mekdep!». Keşbiň galar gözlerde, Mysaly ak guş mekdep. Mekdebim, ojagy sen Terbiýäniň, bilimiň. Kalplaryň keşdesi sen, Senasysyň dilimiň. Ýene geler durarys, Ýatlap mekdep ýyllarmyz. Sag boluň, mugallymlar, Dert görmesin ellerňiz! Biziň üçin nusgalyk Görelde siz, mekdebim. Beren bilim-terbiýäň Ýörelgedir, mekdebim! Synlaň, uçurymlarňyz Has hem bagtly görünýär. Ýüreklerde müdim […]

DURMUŞ MEKDEBINE ILKINJI ÄDIM

Bu gün ýurdumyzyň ähli künjeklerindäki döwrebap ak mekdeplerde «Soňky jaň» dabarasy uly şatlyk-şowhuna beslenýär. Mekdep durmuşy bilen hoşlaşyp, durmuş mekdebine sary ynamly gadam basýan ýaşlary, olaryň ýüzlerindäki ýylgyryşy, gözlerindäki şatlygy synlanyňda, bagtdan püre-pür kalbyna nazar aýlan ýaly bolýarsyň. Olar, hakykatdan hem, berkarar döwletiň bagtyýar ýaşlary. Gözel Diýarymyzyň geljegi, aýdyň ertiri hasaplanýan bagtyýar ýaşlarymyz hormatly Prezidentimiziň […]

Hünär bäsleşigi geçirildi

Golaýda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ýyllyk iş meýilnamasy esasynda hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda hünär öwredilişini kämilleşdirmek, hünär taýýarlygynyň hilini, döredijilik ukybyny ýokarlandyrmak, geljekki kärine söýgi döretmek, häzirki zaman ösen tehnologiýalardan baş alyp çykmaklaryny gazanmak maksady bilen Daşoguz welaýat häkimliginiň garamagyndaky 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň talyplarynyň arasynda «Hünär ussatlygy» bäsleşigi geçirildi. Bäsleşikde talyplar «Tikinçi-biçimçi», «Elektromontaž», […]

«Şähribossan» — senasynda aýdym — dessan

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe aýymyz aýlardan nurana, ýylymyz ýyllardan ýalkymly gelýär. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip, hormatly Prezidentimiz tarapyndan mynasyp atlandyrylan üstümizdäki ýylda aýgytly ädimler, ynamly gadamlar bilen gelýän günleriň her biri, onuň her bir pursady tükenmez tarypa, kalbyňy keşdeläp çykýan owazly aýdymlara mynasyp. Egsilmez gujur-gaýrat, öň görülmedik ýokary ruhubelentlik bilen aýak basan […]

Watana söýgi-mukaddes duýgy

Parzdyr ata ýurdy ýürekden söýmek, Ony şirin janyňdan-da eý görmek Ynsanlyk borjumyz her birimiziň Watan gullugynda esger deý durmak. “Atany söýenler Watany söýer”, Bu – hak söz, bar munda ullakan many, Bu toprak pederleň goran topragy, Oňa atalaryň siňendir gany. Onsoň neneň ony jandan söýmejek, Neneň goramarsyň ony döş gerip?! Guýmaly biz muny çagaň aňyna, […]

Ussa Guşuň minarasy

Gadymy zamanlarda Köneürgenç ýurdunda sözüne ýüp atyp bolmaýan bir han bar eken. Ol ölmezinden öň at galdyrmak isläp, ulamalary, dana bilgiçleri köşgüne çagyrypdyr. Men garrapdyryn- diýip, ol sözüne başlapdyr – Alla işine çäre ýok. Bu dünýä gelen gitmeli. Men köp ýyl han boldum. Özümden nyşan galdyrasym gelýär. Kimde nähili maslahat bar. Aýdyp oturyň – diýipdir. […]

Ýaşlar hakynda

Ýaş nesil islendik döwletiň we jemgyýetiň işjeň gatlagyny emele getirýär. Jemgyýetiň abadançylygy, halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň ösüşi, sportuň, ylmyň ösmegi, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagy köp babatda ýaşlara bagly bolup durýar. Bu ugurda türkmen ýaşlaryna uly mümkinçilikler döredilýär. Türkmen ýaşlary ähli ugurlarda uly-uly üstünliklere eýe bolýarlar. Bu bolsa ýurdumyzda ýaşlar barada uly aladalaryň edilýänliginden nyşandyr. Dünýä […]

Ýurdumyzyň sanly ykdysadyýetiniň özgermegi

Diýarymyzada sanly ykdysadyýete geçmek işiniň netijeleri dürli ugurlaryň işiniň ilerlenmegine uly täsir edýär. Birinjiden, ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagy degişli ugurda tehnalogiýalardan baş çykarýan hünärmenleri talap edýändigini göz öňünde tutsak, onda ol bilim ulgamynyň her ugurdaşlykda sanlaşdyrylmagyna itergi berýär. Munuň özi “bilimler ykdysadyýetini” ösdürmeklige, ilatyň aň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmaklyga we olary ykdysady ösüşi gazanmak üçin gönükdirmäge täze şertleri […]

Watanyň gerçek ogly

Halk öz gerçek ogullaryny hiç mahal unutmaýar. 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda edermenligiň, gaýduwsyzlygyň nusgasyny görkezen türkmen ýigitleri hakyndaky ýatlamalar taryh sahypalarynda, nesilleriň hakydasynda baky ýaşaýar. Şeýle Watan ogullarynyň biri hem şol wagtky Tagta raýonynyň (häzirki Görogly etrabynyň) I-Kerpiçli obasynda 1921-nji ýylda dünýä inen Meçen Esenamanowdyr. Ol 1937-nji ýylda ýedi ýyllyk orta mekdebi […]