Ýylyň ähli pasyllarynda saglygyňyzy goramak üçin maslahatlar:

Bedeniň kesele garşy göreşijilik ukybynyň ýokary bolmagyny gazanmak üçin sagdyn durmuş ýörelgesini berjaý etmeli. Bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyp, sagdyn iýmitlenmeli. Ir säher bilen we agşamara arassa howada ýarym sagat pyýada ýöremeli. Ýöne derlän ýagdaýyňyzda, öl saçly daşary çykmaly däl. Özüňiziň hem-de perzentleriňiziň burnunyň nemli bardasyna «Oksolin» melhemini çalmaga endik etmeli. Pasyllara görä geýinmeli we […]

Watanyň gerçek ogly

Halk öz gerçek ogullaryny hiç mahal unutmaýar. 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda edermenligiň, gaýduwsyzlygyň nusgasyny görkezen türkmen ýigitleri hakyndaky ýatlamalar taryh sahypalarynda, nesilleriň hakydasynda baky ýaşaýar. Şeýle Watan ogullarynyň biri hem şol wagtky Tagta raýonynyň (häzirki Görogly etrabynyň) I-Kerpiçli obasynda 1921-nji ýylda dünýä inen Meçen Esenamanowdyr. Ol 1937-nji ýylda ýedi ýyllyk orta mekdebi […]

Halk hakydasy

1941 — 1945-nji ýyllaryň urşuna başdan-aýak gatnaşan uruş we zähmet weterany Ilaman Gulçarowyň hem watansöýüjiligiň, gahrymançylygyň belent nusgasy bolan ömür ýoly bar. Ol 1920-nji ýylda Köneürgenç etrabynyň häzirki Maslahat geňeşliginde dogulýar. 1940-njy ýylda goşun gullugyna alnan Ilaman Gulçarow bir ýyl gulluk edenden soň, uruş başlanýar. Ol harby düzgünleri doly ele alan esger hökmünde ilkinjileriň hatarynda […]

EDERMENLIGIŇ BELENT NUSGASY

«Watan» diýen keremli sözüň aňyrsynda uç-gyraksyz älem giňişligi ýaly, çuňňur many-mazmuna eýlenen mukaddes düşünje ýatyr. Bu ajaýyp jümle ynsan hakydasyndan öçürip bolmaýan, hemişe ýürek urgusy bilen deň gopýan belent duýgy-düşünjedir. 1945-nji ýylyň 9-njy maýynda gazanylan Ýeňiş güni tutuş adamzadyň baýramy hökmünde giňden bellenilýär. Beýleki halklar bilen bilelikde, türkmen halky hem şol uruş ýyllary Watan goragy […]

Ден победа

Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Уже прошло много лет с того дня первого дня Великой Отечественной войны. Но его никто никогда не сможет забыть. Ведь память войны стала нравственной памятью, вновь возвращающей к героизму и мужеству солдат. Именно  память не позволяет опускаться ниже той нравственной отметки, которой помечены горькие и героические годы, […]

Beýik ýeniş mizemez Hatyra

1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş – köp sanly halklaryň bilelikdäki ýeňşidir. Ýalynly uruşda türkmen ýigitleriniň egindeşleri ruslar, ukrainler, belaruslar, gazaklar, özbekler, gyrgyzlar, azerbaýjanlar, täjikler…  we beýleki milletleriň wekilleri bolupdyr. Bu günki günde biz Ýeňiş üçin janlaryny orta goýan ata-babalarymyzyň edermenligini, gaýduwsyzlygyny ebedileşdirmek üçin ähli tagallalary etmelidiris. Şu maksat bilen hormatly Belent […]

Ýeňiş sazy ýaňlanýar

Watanyň goragy — iliň namysy, Türkmen ýigitleri girdi söweşe. Oguz han, Görogly, Togrul — barysy Gerçekleri ruhlandyrdy göreşe. Erkinlige uýýan bu merdana halk, Başyn belent tutdy, yza tesmedi. Ýeňşe goşant goşdy agzybir galkyp, Çünki hemme gowy güne teşnedi. Aý-günler aýlanyp, ýyllar dolanýar, Beýik Ýeňiş alyslarda galypdyr. Bu gün säher ýeňiş sazy ýaňlanýar, Göz owalar şatlyk […]

Belent sarpanyň beýany

1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli gahrymançylygyň belent nusgasyny görkezen uruş weteranlaryny sarpalamak dabaralary baýramçylygyň mazmunyny artdyrýar. Welaýat, şäher häkimlikleriniň, TDP-niň welaýat, şäher komitetleriniň, Daşoguz şäher medeniýet merkeziniň bilelikde geçiren duşuşyk dabarasy hem baýramçylyk çäreleriniň üstüni ýetirdi. Uruş weterany Jumabaý Nurmedowyň öýüne baryp, hormatly Prezidentimiziň adyndan baýramçylyk sowgadynyň hem-de […]

BELENT SARPANYŇ BEÝANY

1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli Watan üçin edermenligiň, merdanalygyň hem-de gahrymançylygyň belent nusgasyny görkezen uruş weteranlaryny sarpalamak dabaralary baýramçylygyň many-mazmunyny artdyrýar. Welaýat, şäher häkimlikleriniň, TDP-niň welaýat, şäher komitetleriniň, Daşoguz şäher medeniýet merkeziniň bilelikde guramaklarynda geçirilen duşuşyk dabarasy hem baýramçylyk çäreleriniň üstüni ýetirdi. Uruş weterany Jumabaý Nurmedowyň öýüne baryp, […]

MANYLY ÖMRÜŇ MENZILLERI

Ata Nepesow 1923-nji ýylda Görogly etrabynyň häzirki Türkmenistan geňeşliginiň Alma atyşan obasynda daýhan maşgalasynda dogulýar. Onuň ýaşlygy kynçylykly döwürlere gabat gelýär. Ol ýaş bolsa-da, özüniň deň-duşlaryndan düşbüligi, gaýratlylygy bilen tapawutlanypdyr. Atanyň zähmet ýoly 1938-nji ýyldan, ýedinji synpy tamamlandan soň başlanýar. Ol şol döwürdäki Kirow kolhozynda hasapçynyň kömekçisi bolup işe başlaýar. Beýik Watançylyk urşy başlananda, Ata […]