Düşündiriş işleri geçirilýär

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ýurdumyzyň geljegi bolan ýaşlaryň sagdyn, berk bedenli, gujur-gaýratly adamlar bolup ýetişmegi ugrunda uly işler alnyp barylýar. Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň bilim-terbiýeçilik edaralarynda, halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän işgärleriň arasynda etrabyň çäginde ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen, raýatlaryň agyz-burun örtüklerini dakynmagy, bellenilen aralygy […]

Bakjadaky melhemler

Gök we bakja önümlerini ter görnüşde günde-günaşa iýýän, şiresini içýän adamlaryň aşgazany, içegeleri sagdyn bolýar. Olar aşgazan şiresiniň we ödüň işlenilip çykarylmagyna itergi berýärler. Käşiriň we şugundyryň şiresi aşgazanyň turşulygyny peseldýär. Kelem şiresi aşgazanda dörän agyryny köşeşdirýär, ýürek bulanmany aýyrýar, gusmanyň öňüni alýar. Aşgazan-içege kesellerine duçar bolan syrkawyň saglygyny dikeltmäge ýardam edýär. Ýeralmanyň şiresi aşgazan […]

Halkyň saglygy — ýurt abadançylygy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ynsan saglygy, durmuş abadanlygy baradaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşiniň hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin meýilnamasynyň tassyklanylmagy hem ynsan saglygy hakyndaky aladalaryň aýdyň subutnamasydyr. Raýatlarymyzyň saglygy hakynda döwletimiziň edýän aladalaryny, ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak […]

Şetdalynyň peýdasy

Ýaz möwsüminiň iň datly miweleriniň biri şetdalydyr. Onuň miweleri adam bedenine ýaramly bolan dürli witaminleriň köp mukdaryny özünde saklaýar. Şetdaly aşgazan-içege kesellerinde, ýürek-damar kesellerinde giňden ulanylypdyr. Şetdaly iç ýumşadyjy, ýara bitiriji, gakylyk gopduryjy, peşew çykaryjy serişde hökmünde giňden peýdalanylýar. Kaliý elementiniň düzüminde bol bolmagy sebäpli, ol ýürek kesellerinde ulanylanda has-da peýdaly. Şetdalynyň şiresi ýürek-damar kesellerinde […]

Bakjadaky melhemler

Gök we bakja önümlerini ter görnüşde günde-günaşa iýýän, şiresini içýän adamlaryň aşgazany, içegeleri sagdyn bolýar. Olar aşgazan şiresiniň we ödüň işlenilip çykarylmagyna itergi berýärler. Käşiriň we şugundyryň şiresi aşgazanyň turşulygyny peseldýär. Kelem şiresi aşgazanda dörän agyryny köşeşdirýär, ýürek bulanmany aýyrýar, gusmanyň öňüni alýar. Aşgazan-içege kesellerine duçar bolan syrkawyň saglygyny dikeltmäge ýardam edýär. Ýeralmanyň şiresi aşgazan […]

Çägä gömülmegiň peýdasy

Dürli fizioterapiýa enjamlary arkaly işlenilip çykarylýan ýylylygyň kömegi bilen köp keselleriň bejerilýändigi mälimdir. Häzirki wagtda ýylylyk çeşmesi hökmünde has mylaýym, ýakymly we netijeli tebigy serişdeler ulanylyp başlandy. Şolaryň arasynda asyrlarboýy ata-babalarymyz, ene-mamalarymyz tarapyndan bejerişde peýdalanyp gelnen ürgün çäge hem bar. Çägäniň iki sany bejerijilik häsiýeti bar. Birinjiden, çäge ýylylygy özüne çalt çekýär we ony daş-töwerekdäki […]

Gün urmasyndan ägä boluň!

Gün şöhlesi Ýer ýüzündäki janly-jandarlaryň durmuşynda edil suw, howa ýaly, tebigy zerurlyklaryň biri hasaplanýar. Emma tomus paslynda Günüň güýçli gyzmagynyň netijesinde, onuň ultramelewşe şöhlesiniň astynda aşa köp bolmak adamyň saglygyna ýaramaz täsir edýär. Jöwzaly günlerde, epgek howada gezelenç etmek maslahat berilmeýär. Çagalaryň kölegede oýnamagyna gözegçilik etmeli. Olara nah matadan tikilen eşikleri geýdirmegi we hökman başgaply […]

Tomus paslynyň yssy günlerinde özüňi alyp barmagyň kadalary hem-de Gün we gyzgyn urma hadysalarynyň öňüni almagyň tertibi

Howanyň aşa gyzmagy bilen bagly ýaş çagalar we gartaşan adamlar daşary ir sagat 06:00-dan 09:00-a çenli, agşam sagat 18:00-dan 21:00-a çenli ýanlary bilen gerekli mukdarda agyz suwuny alyp we tomus paslynyň talaplaryna laýyk geýnip çyksalar has dogry bolar, beýleki adamlar bolsa zerur halatynda Günüň göni şöhlesinden goranmak üçin başgap geýseler, ýaglyk daňynsalar we ýanlary bilen […]

KESELDEN GORANMAGYŇ DÜZGÜNLERI

ýurdumyzda ilatyň saglygyny goramak ugrunda uly tagallalar edilýär. Döwlet derejesinde keselleriň öňüni alyş işleri giň gerimde ýaýbaňlandyrylyp, bu işe döwlet serişdeleri gönükdirilýär. Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda howadaky tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan artmagy adamyň saglygy, aýratyn-da, dem alyş ulgamy üçin oňaýsyzdyr. Howanyň düzüminiň üýtgemegi bilen baglanyşykly tebigy ekzogen täsiri peseltmek, onuň adam bedenine ýetirýän zyýanly […]

Ene süýdüniň gudraty

Bir wagtlar bu gadymy topragyň üstünde adam barynyň ömür tanapyny kesen ýowuz jeň bolupdyr. Döwşüp-döwşüp, halys surnugan agyr goşun ahyry yza çekilipdir. Şol jeňde ölüm ýarasy düşen garyp ýigit barha asgynlap, gitdigiçe ýeňse beripdir. Dogumly ýigidiň elden gidip barýanyny aňan han tebipleri ýanyna çagyryp: — Bu ýigit ilimiziň mert ýigitleriniň biri. Onuň ýarasy agyr. Ýigidiň […]