Çalsana bagşy” bäsleşigi yglan edildi

Ýurdumyzyň dutarçy, bagşy sazandalarynyň arasynda “Çalsana bagşy” atly bäsleşik geçiriler. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde hasabat berildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiz bu bäsleşigiň geçirilmegi babatda degişli resminama gol çekdi.
Bu resminama laýyklykda, dutarçy, bagşy sazandalaryň arasynda “Çalsana bagşy” atly bäsleşik yglan ediler. ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizilen dutar ýasamak senetçiligini, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatyny giňden wagyz etmek, zehinli bagşy sazandalary ýüze çykarmak we olary höweslendirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde dutarçy, bagşy sazandalaryň arasynda “Çalsana bagşy” atly bäsleşigi geçirmek göz öňünde tutulýar.
Bäsleşigi 2022-nji ýylyň sentýabrynda jemlemek we ýeňijileri sylaglamak meýilleşdirilýär. Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramaçylygynda geçiriljek bäsleşigiň ýeňijileri Türkmenistanyň Prezidentiniň altyn zynjyry bilen sylaglanar.

Автор записи: admin