Bereketli hasylyň binýady

Häzirki günlerde Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň «10 ýyl abadanlyk» daýhan birleşiginde hem şeýle aladalaryň giňden ýaýbaňlandyrylandygy bellenilmäge mynasypdyr. Birleşigiň babadaýhanlary şu möwsümde 1310 gektar meýdanda bugdaý ekişini geçirmegi maksat edinip, şu mahala çenli onuň esasy böleginde bu çäräni ýokary derejede amala aşyrypdyrlar. Munuň şeýledigini häzirki wagtda atyzlaryň aglabasynda toprakdan saýlanyp, gök öwsüp oturan bugdaý maýsalary-da doly tassyklaýar.

Автор записи: admin