Bagşyçylyk sungatynyň aýnasy

Bäş müň ýyllyk taryhy bolan halkymyz aýdym-saz sungatyna uly üns berip, arkama-arka dowam edip gelýän bagşyçylyk sungatymyzy has-da ösdürýär. Daşoguz welaýatynda hem özleriniň gaýtalanmajak ussatlyklary, başarnyklary, ýakymly owazy bilen halkyň sylag-hormatyna mynasyp bagşy-sazandalar ýaşapdyrlar. Geçmişde özboluşly yz galdyran bagşy-sazandalar baradaky maglumatlary, olaryň saz gurallaryny we geýimlerini, ses ýazgylaryny, suratlaryny ýygnap, halka ýetirmek maksady bilen, 1992-nji ýylda welaýat merkezinde işe başlan bagşylar muzeýiniň agzybir işgärleri welaýatyň etraplarynda bolup, bagşy-sazandalar barada maglumatlary we muzeý gymmatlyklaryny ýygnaýarlar. Häzirki günde bagşylar muzeýinde aýdym, dessan aýtmakda tapawutlanan halypa bagşylar barada gyzykly maglumatlar saklanýar. Bagşylar muzeýide ata-baba dowam edip gelýän halypa-şägirtlik ýoluna aýratyn ähmiýet berlip, ýaş bagşy-sazandalar barada-da maglumatlar toplanýar. Welaýatdaky bagşy-sazandalaryň hormatly ada eýe bolanlarynyň sany barha köpelýär. Olardan Türkmenistanyň halk artisti Almagül Nazarowa, Türkmenistanyň at gazanan artistleri Guwanç Otuzow, Sabyr Sabyrow, Nowruz Mätnyýazow, Dursunjemal Gazakowa, Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Bahargül Galpakowa we beýlekileriň atlaryny tutasymyz gelýär. Häzirki wagtda bagşylar muzeýiniň agzybir işgärleri bagşyçylyk sungatyny öwrenmekde, toplanan gymmatlyklary aýawly saklap, wagyz etmekde birnäçe çäreleri geçirýärler, halypa bagşylar bilen duşuşyklary, göçme sergileri guraýarlar.

Автор записи: admin